Kompleksload

Kompleksloabüroo  väljastab komplekslube suure keskkonnaohuga tööstuslikele tegevustele.

Büroo eesmärgiks on ennetada ja vähendada tööstuslike tegevustega kaasnevaid keskkonnamõjusid.

Kompleksloa eesmärk on tagada vee, õhu ja pinnase kaitse ning vähendada saastatuse kandumiste ühest keskkonnaelemendist teise. Kompleksloa omajal on kohustus kasutada parimat võimalikku tehnikat ja järgida heite piirväärtusi.

Kompleksluba asendab välisõhu saasteluba, jäätmeluba ja vee erikasutusluba.

Enefit Energiatootmise Balti elektrijaam 2011a. Ida-Virumaa Narva. Eesti Energia AS fotoarhiiv

 

Keskkonnakompleksluba on vajalik tegutsemiseks järgmistes tegevusvaldkondades

 1. energeetikatööstus
 2. metallide tootmine ja töötlemine
 3. mineraalsete materjalide töötlemine
 4. keemiatööstus
 5. jäätmekäitlus
 6. tselluloosi-, paberi- ja tekstiilitööstus ning nahaparkimine
 7. toiduainetööstus, sealhulgas sööda tootmine
 1. sea-, veise- ja linnukasvatus
 2. pinnatöötlus või -viimistlus orgaaniliste lahustite abil
 3. vineeri ja puitkiudplaatide tootmine
 4. grafiidi ja elektrografiidi tootmine põletamise või grafiidistamise teel
 5. loomakorjuste ja loomsete jäätmete kõrvaldamine või ringlussevõtt
 6. puidu ja puidutoodete keemiline töötlemine
 1. punktides 1–13 nimetatud tegevusvaldkondades tegutsevatest käitistest lähtuva maapõues säilitatava süsinikdioksiidi kogumine
 2. punktides 1–14 nimetatud tegevusvaldkondades tegutsevatest käitistest pärineva heitvee iseseisvalt käitatav puhastamine, välja arvatud heitvee puhastamine ühiskanalisatsiooni reoveepuhastites

 Alltegevusvaldkondade täpsem loetelu on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

 

Kuidas taotleda ?

 

Komplekslubasid saab taotleda Keskkonnaotsuste Infosüsteemis (KOTKAS). Seal on taotlemiseks etteantud vormid, kasutatakse  eelkontrolle ja liidestusi mitmete andmekogudega, mis lihtsutab taotluse esitamist.

KOTKAS juhendid on allpool lisainfo plokis. 

Kui palju taotlemine maksab ?

 

Kompleksloa esmataotluse läbivaatamise eest on riigilõiv A või B kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte korral vastavalt 1640 või 1520 €, muudel juhtudel 1240 €. Kompleksloa muutmise taotluse läbivaatamise riigilõiv on 620 €.

Riigilõiv tuleb tasuda enne taotluse esitamist.

Kui pikaks ajaks luba antakse ?

 

Kompleksluba antakse tähtajatult kuid vähemalt üks kord kolme aasta jooksul (5.a veisekasvatuses) keskkonnaalasel kontrollil vaadatakse loa nõuded läbi. Kui see on avalikes huvides (eelkõige rangemate nõuete seadmiseks nt PVT arengu, uute piirväärtuste vms tõttu) algatab loa andja loa muutmise menetluse.

NB! Tegevuse muutumise vms käitaja huvi korral on loa muutmise taotlemine käitaja vastutus.

Eelnõude, otsuste ja muu teabe avalikustamine

Komplekslubade eelnõude avalik väljapanek toimub vastavalt lingil viidatule. Kompleksloa andmisest, sh muutmisest või andmisest keeldumisest teavitatakse käitise asukoha järgset valla- või linnavalitsust ning vastav teavitus avalikustatakse ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS. Samuti on KOTKAS-es kättesaadav teave käitise tegevuse täielikul lõpetamisel võetud meetmete kohta ning loa andja valduses olevad kompleksloa nõuete kohaselt teostatud heite- ja muu seire andmed.

Enne 31. märtsi 2017 läbi viidud menetlustega seotud dokumendid on leitavad Keskkonnaameti veebilehel avalikus dokumendiregistris.

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.