Keskkonnaloa taotlemine

Vee erikasutuse keskkonnaloa (veeloa) saamiseks tuleb vastavalt planeeriavale tegevusele esitata Keskkonnaametile nõuetekohane taotlus Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/.

KeÜS § 42 lg 1 ja lg 3 koostoimes VeeS § 190 lg 1 kuni 4 esitab loa taotleja Keskkonnaametile vee erikasutuse keskkonnaloa (veeloa) saamiseks vajaliku info ja vastavad dokumendid. Taotluse andmekoosseis on toodud Keskkonnaministri 28.10.2019 määruse nr 56 „Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis“ peatükis 3.

Vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv lähtuvalt riigilõivuseadusest § 136 märkega 2. Riigilõivudest saab täpsemalt lugeda riigilõivude rubriigist.

Vee erikasutuseks antava keskkonnaloa menetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) 5. peatükki, arvestades veeseaduse (edaspidi VeeS) sätestatud erisusi.

Keskkonnaloa andmine vee erikasutuseks otsustatakse 90 päeva jooksul nõuetekohase taotluse ja dokumentide saamisest arvates. Kui Keskkonnaamet määrab taotlejale tähtaja  taotluse materjalides puuduste kõrvaldamiseks või taotluse materjalide kohta täpsustavate andmete esitamiseks, pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või täpsustavate andmete esitamise aja võrra.

Kui kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (KeHJS) § 6 alusel oluliste keskkonnamõjudega tegevuste hulka, kuid on tegevus, mille korral loa andja peab hindama tegevuse mõju eelhinnangu alusel tuleb koos taotlusega esitada ka KeHJS § 6 märkega 1 lõikes 1 toodud informatsioon.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.