Language switcher

Kaevandamisluba

Maavara kaevandamise loa annab Keskkonnaamet.

Keskkonnaametilt kaevandamisloa saamiseks tuleb esitada taotlus (taotlus (18.76 KB, DOCX)) paberil (eelistatult 1 eksemplaris) ja elektroonselt ning tasuda riigilõiv 500 eurot. Kui taotluses on puuduseid, siis informeeritakse sellest taotlejat ning antakse aega puuduste kõrvaldamiseks. Vajadusel algatab Keskkonnaamet keskkonnamõjude hindamise. Kui ühele alale on esitatud mitu taotlust, siis toimub enampakkumine. Taotluse menetluse käigus küsitakse arvamusi mitmetelt institutsioonidelt – kohalik omavalitsus, maavarade komisjon jm asjassepuutuvad osapooled. Lisaks toimub alati ka avalikustamine. Loa saamisest/ mitte saamisest informeeritakse taotlejat kirja teel.

Loa muutmise protsess on sarnane loa saamisega – tuleb esitada taotlus ja tasuda riigilõiv 500 eurot.

Loa ümberregistreerimiseks tuleb esitada avaldus ja tasuda riigilõiv 50 eurot.

NB! Kaevandamisloa omanik on kohustatud esitama Keskkonnaametile kord kvartalis maavara kaevandamisõiguse tasu deklaratsiooni ja maavaravaru kaevandamise mahu aruande (aruande vorm 1 (79.5 KB, DOC)).

Kaevandamisloa omanik peab eelmise aasta kohta järgneva aasta I kvartali jooksul esitama rikutud ja korrastatud maa aruande (aruande vorm 2 (38.5 KB, DOC)) .

Kaevandamisloa omanik on kohustatud maavaravaru kaevandamisega rikutud maa korrastama projekti alusel, mille tingimused väljastab ja rakendamiseks annab nõusoleku Keskkonnaamet.

Liivakarjääris kaevandamine. Foto: Martin Nurme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liivakarjääris kaevandamine. Foto: Martin Nurme

Loa omaniku meelespea
Kaevandamisloa omajale rakenduvad, lisaks konkreetsel loal määratud nõuetele, seadustest tulenevad otsekohalduvad nõuded. Selleks, et lihtsustada maapõue loa omaja igapäevast tööd, on Keskkonnaamet koostanud loendi olulisematest otsekohalduvatest nõuetest lubade ja tegevuse etappide kaupa.

Kaevandamisloaga kaasnevad üldised kohustused

1. Enne kaevandamise alustamist tuleb loa omanikul:
• Omandada teadmised, mis võimaldaksid vältida keskkonnaohtu ja rakendada ettevaatusmeetmeid (KeÜS § 16 lg 2).
• Maavara kaevandamise loa saamisel riigile kuuluval kinnisasjal, saada riigile kuuluva kinnisasja kasutamisõigus maavaravaru kaevandamiseks (MaaPS § 90). Enne seda ei ole lubatud mistahes kaevandamist ettevalmistavad tegevused, mis eeldavad mäeeraldisel ja selle teenindusmaal viibimist.
• Juhul, kui maa sihtotstarbe liik ei vasta taotletava mäeeraldise alal maavara kaevandamise loaga kavandatavale tegevusele, esitada kohalikule omavalitsusele taotlus maa sihtotstarbe muutmiseks, vastavalt mäetööstusmaaks või turbatootmismaaks. 
• Tagada MaaPS §-des 74 ja 78 sätestatud nõuete täitmine. Vajadusel taotleda teised vajalikud keskkonnaload või registreeringud (nt vee erikasutusluba, jäätmeluba jne) ning muud load ja nõusolekud.
• Vajadusel lahendada kaevandatud materjali veoteede kasutamisega seotud küsimused.

2. Kaevandamise ajal tuleb:
• Rakendada vajalikke ja tulemuslikke meetmeid keskkonnaohu vältimiseks (KeÜS § 16 lg 1).
• Koostada maapõueseaduses nõutud mahus ja sagedusega dokumentatsioon.
• Tagada loa nõuete täitmine ja loa piiridest kinnipidamine.
• Tagada seadustest ja määrustest tulenevatest piirnormidest kinnipidamine. Nt müra, tolmu jms puhul.
• Arvestada, et kaevandamisluba ei anna õigust ehitamiseks mäeeraldise teenindusmaale ja väljapoole mäeeraldist. Ehitamisel tuleb lähtuda ehitusseadustikust. Maavaravarule või maavaravarusse ehitamiseks on vajalik Keskkonnaministeeriumi nõusolek (MaaPS § 14). Ehitise püstitamisel (sh mullakaitsenõuete täitmiseks ning kraavide, settebasseinide ja teede rajamiseks) üle jääva kaevise kasutamiseks ja võõrandamiseks on vajalik Keskkonnaameti nõusolek (MaaPS § 96).
• Tagada kaevandamisalal ohutus (sh ala tähistada).
• Viia olenevalt kaevandatud mahust läbi instrumentaalmõõdistamisi ja korrigeerida mõõdistamise alusel esitatud deklaratsioone. Instrumentaalmõõdistamise sagedus on: 1) üle 200 000 tonni/kuupmeetri (edaspidi ühik) – kord kvartalis; 2) 50 000–200 000 ühikut – kord aastas; 3) 10 000–50 000 ühikut – kord 2 aasta jooksul; 4) alla 10 000 ühiku – kord 3 aasta jooksul.
• Kaevandatud, kasutatud või kasutuskõlbmatuks muudetud turbavaru kogus mõõdistada ja arvutada üks kord kaevandamisloa kehtivusaja jooksul. Instrumentaalmõõdistamine tuleb läbi viia kolm aastat enne kaevandamisloa kehtivusaja lõppemist.
• Esitada kvartalile järgneva kuu 17. kuupäevaks Keskkonnaametile maavara kaevandamisõiguse tasu deklaratsioon ja maavaravaru kaevandamise mahu aruanne. Hõlpsaim on esitada aruannet Keskkonnaameti e-teenuste portaalis http://eteenus.keskkonnaamet.ee/. Portaaliga seotud küsimuste korral palume pöörduda Teil klienditoe telefonil 662 5999 või e-posti aadressil klienditugi@keskkonnaamet.ee
• Esitada markšeideri mõõdistamise andmete alusel koostatud aruanne kaevandatud maa ja selle korrastamise kohta markšeideri mõõdistamise toimumise kvartalile järgnevas kvartalis koos kaevandamismahu aruandega (MaaPS 82). Hõlpsaim on saata aruanne digitaalselt allkirjastatuna Keskkonnaametile.
• Alustada esimesel võimalusel kaevandamisega rikutud maa korrastamisega. Esimese sammuna tuleb küsida Keskkonnaametilt korrastamistingimused, seejärel koostada korrastamisprojekt ja viia selle alusel läbi vajalikud tööd (MaaPS § 81).
• Katendi võõrandamiseks või väljaspool mäeeraldist kasutamiseks on vajalik Keskkonnaameti luba (MaaPS § 99).
• Loa omaniku andmete muutumisel esitada esimesel võimalusel Keskkonnaametile taotlus korrektuuride tegemiseks.
• Loa omaniku muutmiseks esitada vastavasisuline taotlus (MaaPS § 66).
• Kaevandamisloa kehtivusaja pikendamise taotlus tuleb esitada vähemalt aasta enne loa kehtivusaja lõppemist. Kui kavandatava tegevusega seoses on vaja teha keskkonnamõju hindamine, tuleb kaevandamisloa kehtivusaja pikendamise taotlus esitada vähemalt kaks aastat enne loa kehtivusaja lõppemist.
• Turba kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlusele lisada turba markšeiderimõõdistuse dokumentatsioon ja jääkvaru arvutus, mis ei tohi olla tehtud varem kui kolm aastat enne loa kehtivusaja pikendamise taotluse esitamist.
• Kaevandamisloa kehtivusaja pikendamise taotlusele lisada viimase markšeiderimõõdistuse dokumentatsioon koos maavara jääkvaru arvutusega. Turba kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlusele lisatud turba markšeiderimõõdistuse dokumentatsioon ja jääkvaru arvutus ei tohi olla tehtud varem kui kolm aastat enne loa kehtivusaja pikendamise taotluse esitamist.
• Kaevandamisloa ümberregistreerimisel lisada kaevandamisõiguse loovutamise kokkulepe ja ümberregistreeritava kaevandamisloaga määratud mäeeraldise piiridesse jääva maavara jääkvaru arvutus ning markšeideri mõõdistuse dokumentatsioon. Jääkvaru arvutatakse markšeideri mõõdistuse tulemuste alusel ümberregistreerimise taotluse esitamise päevale eelneva kvartali lõpu seisuga. Turba jääkvaru arvutatakse turbavaru hinnanguliselt kaevandatud koguse alusel, mille määramisel tuginetakse kaevandamise, tootmise või laoseisu andmetele või aunade mõõdistamise tulemustele.

3. Kaevandamise lõpetamisel:
• Mäeeraldis ja selle teenindusmaa tuleb korrastada kaevandamisloa kehtivusaja jooksul (MaaPS § 80).
• Keskkonnaametilt tuleb taotleda korrastamistingimused. 
• Korrastamistingimuste alusel tuleb koostada korrastamisprojekt.
• Korrastamisprojekti rakendamiseks tuleb saada Keskkonnaameti nõusolek (MaaPS § 81 lg 3).
• Esitada kaevandamisloa andjale markšeideri mõõdistamise andmete alusel koostatud aruande kaevandatud maa ja selle korrastamise kohta.

Eeltoodud info ei ole ammendav ning võib ajas muutuda.

Loa omaniku kohustused ei piirdu vaid käesolevas trükises toodud informeerivate viidete ja/või keskkonnaloas esitatud nõuete täitmisega. Loa omanik peab omama vastavaid teadmisi ja olema valmis arvestama nende nõuete kõrval ka teistest õigusaktidest temale otse kohalduvate nõuetega (sh hiljem muudetud nõuetega).

Vastavalt keskkonnatasu seadusele tuleb keskkonnatasu maksta ka isikul, kellel on keskkonnaloa omamise kohustus, kuid on tegutsenud vastavat luba omamata. Loata tegevuse korral arvestatakse keskkonnatasu kõrgendatud määra järgi. Juhul, kui ettevõte on tegutsenud enne keskkonnaloa kehtima hakkamist ilma loata, siis tuleb loata perioodil toimunud keskkonnakasutuse info esitada Keskkonnaametile. Esitatavas infos märkida ära toimunud tegevuse maht, ajavahemik ning saasteainete heitkogused. Menetluses olevat loa taotlust ei võrdsustata loa omamisega, seega loa taotlemise menetluse ajal on tegu loata tegevusega.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.