Veeteemaline õpimapp

Veeteemaline õpimapp on Keskkonnaameti tellimusel valminud õppematerjal, mis koondab teemad alates vee kaitsest ja kasutamisest kuni reovee puhastamiseni.

Veemapi peatükid sisaldavad terviklikku infot Eesti põhja- ja pinnaveest, samuti vee kasutuse, reostusallikate ning reovee puhastamise kohta. Eraldi peatükk keskendub vee säilitamisele ja sellele, miks see oluline on - mis on vee jalajälg ja kuidas seda arvutatakse. Iga teemat illustreerivad joonised, kaardid ning autorite fotod.

Kaardirakendusest leiad infot Eesti vesikondade, jõgede, järvede, nitraaditundliku ja üleujutusohuga alade ning reoveepuhastusjaamade kohta.

Viktoriinis saad testida oma veealaseid teadmisi.

Õpimapp on allalaetav ka pdf-formaadis, sisaldab ka kolmele vanuseastmele koostatud töölehti.

Õpimapp on hea abimaterjal veeteema tutvustamisel koolides ja keskkonnahariduskeskustes, suunates meid käituma keskkonnateadliku veetarbijana ning väärtustama loodusressursse säästvat eluviisi.