Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringust keeldumine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  • Registreeringust keeldumine

Keskkonnaamet keeldub veekeskkonnariskiga tegevuse registreerimisest, kui:
1) tegevusel võib olla pinna- või põhjavee omadustele, vee-elustikule või veega seotud elustikule oluline ebasoodne mõju, mida ei ole võimalik kõrvaltingimuste kehtestamisega piisavalt vähendada;
2) taotleja on esitanud teadvalt valeandmeid, mis mõjutavad tegevuse registreerimise otsustamist;
3) tegevuseks on vaja veeluba või kompleksluba.
 

  • Registreeringu muutmine

 Keskkonnaamet  muudab registreeringut:
1) registreeringu omaja taotluse alusel;
2) kui selgub, et registreeritud andmed on muutunud;
3) kui registreeritud veekeskkonnariskiga tegevuse suhtes on vaja kehtestada kõrvaltingimusi või neid muuta, et vähendada tegevuse ebasoodsat mõju pinna- või põhjavee omadustele, 
vee-elustikule või veega seotud elustikule ning vältida registreeringu kehtetuks tunnistamist.

 Kui registreeringu muutmise algatab Keskkonnaamet, teeb ta registreeringu omajale kirjalikult teatavaks registreeringu muutmise põhjuse ning määrab muutmiseks vajalike andmete ja dokumentide esitamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kümme tööpäeva asjakohase teate teatavakstegemisest arvates.

Keskkonnaamet otsustab registreeringu muutmise tegevuse registreerimiseks sätestatud korras kümne päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.
 

  • Registreeringu kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaamet tunnistab registreeringu kehtetuks, kui:
1) registreeringu omaja on selleks esitanud taotluse;
2) ilmneb, et registreerimistaotluses on teadvalt esitatud olulise tähtsusega valeandmeid, mis mõjutasid veekeskkonnariskiga tegevuse registreerimist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud registreerimisest keelduma.
 Keskkonnaamet võib tunnistada registreeringu kehtetuks, kui ilmneb VeeS  §-s 199 sätestatud alus registreerimisest keeldumiseks.
 

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.