Keskkonnaloa muutmine, peatamine ja kehtetuks tunnistamine

Vee erikasutuse keskkonnaloa (veeloa) muutmine

Vee erikasutuse keskkonnaloa (edaspidi ka kui veeloa) muutmiseks tuleb esitata Keskkonnaametile vastav taotlus Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Vee erikasutuse keskkonnaloa muutmise taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv lähtuvalt riigilõivuseadusest § 136 märkega 2. Riigilõivudest saab lähemalt lugeda riigilõivude rubriigist.

Vee erikasutuse keskkonnaluba ehk veeluba muudetakse KeÜS § 59 lg 1 ja 2 kohaselt, kui:

  • loa omaja taotleb KeÜS § 53 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud andmete muutmist, sealhulgas loa alusel kasutatava ehitise või tegutseva käitise võõrandamise korral;
  • seire tulemusel või muul viisil selgub, et keskkonnaloaga lubatud tegevusega kaasneb keskkonnaoht või oluline keskkonnahäiring ning huvi keskkonnaloa muutmata jätmiseks ei ole ülekaalukas;
  •  ilmneb, et luba oli selle andmise ajal õigusvastane;
  •  KeÜS § 53 lõike 1 punktides 5–11 nimetatud tingimuse aluseks olnud õigusnorm on kaotanud kehtivuse;
  • muutub loa omaja keskkonnaloa alusel toimuv tegevus, kasutatav tehnoloogia või muutuvad seadmed.

Keskkonnaloa kehtetuks tunnistamine

Vee erikasutuse keskkonnaluba tunnistatakse kehtetuks  KeÜS § 62 lg 2 ning VeeS 194 lg 2 alusel, kui:

  • veehaarde sanitaarkaitsealale juhitakse heitvett;
  • majanduslikult olulise vees kasvatatava liigi kaitseks määratud alale või veehaarde sanitaarkaitsealale juhitakse ohtlikke aineid;
  • põhjavee võtmisel ületatakse kehtestatud põhjaveevaru või põhjustatakse põhjavee liigvähenemist;
  • tegevus on halvendanud vee seisundit ning see halvenemine ei ole kooskõlas KeÜS §-des 39-42 sätestatud nõuetega veekaitse eesmärkide saavutamise erandite kohta;
  • joogiveeks kasutatavas pinna- ja põhjavees on ohtlikke aineid üle kvaliteedi piirväärtuse.

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.