Keskkonnaloa menetlemine

Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS esitatatud vee erikasutuse keskkonnaloa (veeloa) taotlus registreeritakse ja Keskkonnaamet kontrollib selle vastavust veeseaduse ja KeÜS nõuetele. Kui taotlus ei vasta nõuetele või taotlusmaterjalides esitatud andmed ei ole piisavad taotluse menetlemiseks, määrab loa andja tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks ja teavitab sellest taotlejat kirjalikult viivitamatult pärast puuduste avastamist. Puudustega taotluse korral pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või täpsustavate andmete esitamise aja võrra.

Puudusteta ning nõuetele vastav taotlus võetakse menetlusse esimesel võimalusel, millest Keskkonnaamet teavitab loa taotlejat ning avaldab vastava teate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Taotlus vaadatakse läbi ning vee erikasutuseks keskkonnaloa andmine või mitte andmine otsustatakse kolme kuu jooksul nõuetekohase taotluse ja dokumentide saamisest arvates. Õigus vee erikasutuseks tekib alates vastavalt tähtajalise või tähtajatu keskkonnaloa väljastamisest. Kehtivad vee erikastutusega seotud keskkonnaload on kättesaadavad Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Vee erikasutuse keskkonnaloa (veeloa) andmisest keeldutakse KeÜS § 52 lg 1 punktis 1 ja 3-10 toodu korral ja lisaks VeeS § 192 lg 1 ja 3 esitatu alusel, kui: 

  • veehaarde sanitaarkaitsealale või hooldusalale kavatsetakse juhtida heitvett;
  • Terviseamet ei kooskõlasta ühisveevärgi puurkaevu kasutusloa taotlust ehitusseadustiku alusel;
  •  veehaarde sanitaarkaitsealale, hooldusalale või joogiveehaarde toitealale kavatsetakse juhtida ohtlikke aineid;
  •  majanduslikult olulise vees kasvatatava liigi kaitseks määratud alale või elupaiga ja liigi kaitseks looduskaitseseaduse alusel määratud alale, kus vee kvaliteet on oluline kaitsetegur, kavatsetakse juhtida ohtlikke aineid;
  • vee võtmisel ei ole tagatud elanike, tervishoiu-, hoolekande-, õppe- ja kasvatusasutuse ning toiduainetööstuse joogiveevajaduse rahuldamine;
  • põhjaveevõtt võib ületada kehtestatud põhjaveevaru;
  • põhjaveevaru ei ole kehtestatud;
  • kavandatav tegevus seab ohtu käesoleva seaduse §-des 31, 32 ja 34 nimetatud veekaitse eesmärkide saavutamise või ei võimalda nende saavutamist ning veekaitse eesmärkide saavutamise suhtes ei kohaldata erandit §-de 39–42 alusel;
  •  kaadamisele on olemas alternatiivsed võimalused süvenduspinnase taaskasutamiseks või ladestamiseks maismaal viisil, mis ei kujuta ohtu inimese tervisele ega keskkonnale ega ole ebaproportsionaalselt kulukas;
  •  kaadamisest tulenevat keskkonnaohtu inimese tervisele või keskkonnale ei ole võimalik piisava täpsusega kindlaks määrata.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.