Language switcher

Ohtlikud ained

Ohtlikud ained veekeskkonnas

Ohtlik aine on veeseaduse § 265 lõike 3 kohaselt element või ühend, mis oma mürgisuse, püsivuse või bioakumulatsiooni tõttu põhjustab või võib põhjustada ohtu inimese tervisele ning kahjustab või võib kahjustada teisi elusorganisme või ökosüsteeme.


Ohtlike ainete heitveega veekogudesse juhtimist reguleerib veeseaduse § 265 sätestatu. Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimistu, prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused ning nende kohaldamise meetodid, vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused kehtestab keskkonnaminister määrusega.


Ohtlike ainete heitveega veekogudesse juhtimisel tuleb rakendada Keskkonnaministri määrusega nr 49 kehtestatud ohtliku aine keskkonna kvaliteedi piirväärtusi pinnavees, mis on toodud veeseaduse § 24 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määruse nr 99 “Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed” § 8 lõikes 1 ja 2.


Veekogusse juhitav heit- ja sademevesi võib ületada Vabariigi Valitsuse määruse nr 99 § 8 lõikes 1 sätestatud nõuet maksimaalselt kolme aasta jooksul või lõikes 2 sätestatud nõuet maksimaalselt kümne aasta jooksul, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:


1) nõuete kohene täitmine ei ole sotsiaal-majanduslikel põhjustel võimalik;
2) loa taotleja määrab ohtliku aine segunemispiirkonna;
3) loa omaja tagab ja tõendab regulaarsete mõõtmistega, et heit- ja sademevee juhtimise mõju ei ulatu ohtliku aine segunemispiirkonnast kaugemale;
4) loa taotleja koostab tegevuskava lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuete täitmiseks, esitab selle loa andjale ja tegutseb vastavalt tegevuskavale.

Abimaterjalid

Lisainfo:

Kadri Haamer

Keskkonnaameti keskkonnaosakonna vee peaspetsialist

Telefon: 680 7420

E-post: Kadri.Haamer@keskkonnaamet.ee

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.