Language switcher

Saasteaine heitkogused, nende määramine ja vähendamine

 • Atmosfääriõhu kaitse seaduse (edaspidi AÕKS) kohaselt peab õhusaasteluba omav paikse heiteallika valdaja tagama, et tema käitamises olevast heiteallikast välisõhku väljutatava saasteaine heitkogus ei ületaks õhusaasteloas või keskkonnakompleksloas sätestatut ega atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel või tööstusheite seaduse alusel kehtestatud saasteaine heite piirväärtust ega põhjustaks saasteaine kohta kehtestatud õhukvaliteedi piir- või sihtväärtuse ületamist väljaspool käitise tootmisterritooriumi.
 • Saasteaine lubatud heitkogus määratakse selliselt, et paiksest heiteallikast või kõikidest käitise ühel tootmisterritooriumil paiknevatest heiteallikatest kokku välisõhku väljutatud saasteaine kogus ei põhjustaks saasteaine kohta õhukvaliteedi piir- või sihtväärtuse ületamist väljaspool käitise tootmisterritooriumi (AÕKS § 106 lg 2).
 • Õhukvaliteedi piirväärtus on saasteaine lubatav kogus välisõhu ruumalaühikus või pinnaühikule sadestunud saasteaine lubatav kogus, mis on kehtestatud teaduslike andmete alusel ning mis nimetatud koguse ületamise korral tuleb saavutada kindlaksmääratud aja jooksul ja mida edaspidi ei tohi enam ületada (AÕKS § 10 lg 1).
 • Kõigist käitise tootmisterritooriumil paiknevatest heiteallikatest kokku iga välisõhku väljutatava saasteaine maksimaalne hetkeline heitkogus ei tohi summaarselt ületada väärtust, mis võib põhjustada saasteainele kehtestatud õhukvaliteedi piirnormi ületamist väljaspool käitise tootmisterritooriumi (AÕKS § 94 lg 2).
 • Ettevõtte tegevus ei tohi põhjustada õhukvaliteedi piirväärtuse ületamist väljaspool käitise tootmisterritooriumi, vastasel juhul märgitakse loale selline heitkogus, millega on tagatud piirväärtuste järgimine.
 • Saasteainete heidete määramiseks kasutatakse keskkonnaministri määrustega kinnitatud metoodikaid: 
 1. Põletusseadmetest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid. Keskkonnaministri 24.11.2016 määrus nr 59.
 2. Naftasaaduste laadimisel välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite heidete arvutusliku määramise meetodid. Keskkonnaministri 02.12.2016 määrus nr 61.
 3. Looma- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid. Keskkonnaministri 14.12.2016 määrus nr 66.
 4. Välisõhku väljutatava süsinikdioksiidi heite arvutusliku määramise meetodid. Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 86.
 • Kui saasteaine heite määramiseks ei ole määramismeetodit seadusega kehtestatud, võib saasteaine heite määramiseks kasutada rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikaid, standardeid, kasutatava tehnoloogiaseadme tootjariigi väljatöötatud arvutusmetoodikaid või muid metoodikaid, mis on mõeldud selle heiteallika jaoks (AÕKS § 107 lg 3).
 • Tegevuse korral, millele ei ole seadusega kehtestatud saasteainete heidete määramise metoodikat, tuleb loa menetlemise käigus kasutusele võetava arvutusmetoodika sobivust eelnevalt hinnata. Juhul, kui metoodika sobivus on saanud Keskkonnaameti heakskiidu, saab loamenetlusega edasi minna.

 

Teatud juhtudel peab õhusaasteluba omav paikse heiteallika valdaja esitama saasteainete heidete vähendamise tegevuskava.

 • Kui heiteallika valdaja ei saa tehnilistel või majanduslikel põhjustel tagada kehtestatud piirnormide täitmist, teatab ta sellest viivitamata Keskkonnaametile ning käitise asukoha kohaliku omavalitsuse üksusele, koostab ja esitab Keskkonnaametile tegevuskava saasteainete heidete vähendamiseks ning tõestab, et ta kasutab parimat võimalikku tehnikat (AÕKS § 101 lg 3 ja lg 4).
 • Õhusaasteloas, keskkonnakompleksloas või jäätmepõletamist käsitlevas jäätmeloas on kirjas tingimused, mille alusel peab heiteallika valdaja koostama ja esitama Keskkonnaametile saasteainete heidete vähendamise tegevuskava. Enne tegevuskava heakskiitmist saadetakse see arvamuse avaldamiseks Keskkonnainspektsioonile ja käitise asukoha kohaliku omavalitsuse üksusele. Vähemalt kord aastas tuleb esitada Keskkonnaameti aruanne tegevuskava rakendamise kohta (AÕKS § 103).
 • Saasteainete heidete vähendamise tegevuskava sisaldab vähemalt järgmisi andmeid (AÕKS § 104):
  • tegevuskava koostamise ja rakendamise eest vastutavate isikute nimed ja aadressid
  • andmed eelmise viie aasta jooksul saadud õhukvaliteedi hindamise tulemuste kohta, heiteallikatest väljutatavate saasteainete heitkoguste ja nende määramiseks kasutatud meetodite kohta
  • taustaolukorra analüüs välisõhku väljutatavate saasteainete levimise ja tekkimise kohta
  • käitises enne tegevuskava koostamist rakendatud õhukvaliteedi parandamise meetmete detailne kirjeldus ja nende meetmete mõju
  • saasteainete heidete vähendamiseks kavandatavate meetmete detailne kirjeldus
  • õhukvaliteedi paranemiseks ja püstitatud eesmärkide saavutamiseks vajaliku aja prognoos
  • keskkonnakompleksloa kohustuslase korral andmed parima võimaliku tehnika kasutamise kohta
  • andmed tegevuskava koostamisel kasutatud abimaterjalide kohta
 • Heiteallika valdaja võib taotleda lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste vähendamise tegevuskava koostamist ja järgimist lahustite kasutamisel eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piirväärtuste järgimise asemel. Selle tegevuskava eesmärk on anda heiteallika valdajale võimalus rakendada meedet, millega vähendada heitkogust nii, et tulemus oleks samasugune heitkoguse piirväärtuse kohaldamisega. Heiteallika valdaja peab tõendama, et ta kasutab parimat võimalikku tehnikat. Nõusoleku või keeldumise annab õhusaasteloa või keskkonnakompleksloa andja (tööstusheite seadus § 137 ja 139).


Märja puitmaterjali põletamisel paiskub õhku tuhka, lämmastik- ja vääveldioksiidi, süsinikoksiidi ja lenduvaid orgaanilisi ühendeid, mis on keskkonnale ja inimese tervisele kahjulikud. Foto: Marit Kivisild

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.