Õhusaasteloa menetlusest

Paikse heiteallika valdajale annab õhusaasteloa heiteallika asukohajärgne Keskkonnaameti regioon.

Atmosfääriõhu kaitse seaduses sätestatud õhusaasteloa menetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 5. peatükki, arvestades atmosfääriõhu kaitse seaduse sätestatud erisusi. Õhusaasteluba antakse üldiselt määramata ajaks. 

Õhusaasteloa andmine otsustatakse 90 päeva jooksul nõuetekohase taotluse ja dokumentide saamisest arvates. Kui Keskkonnaamet määrab taotlejale tähtaja õhusaasteloa taotluse materjalides puuduste kõrvaldamiseks või taotluse materjalide kohta täpsustavate andmete esitamiseks, pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või täpsustavate andmete esitamise aja võrra.

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 42 lg 1 ja lg 3 koostoimes atmosfääriõhu kaitse seaduse § 91 lg 1 ja lg 2 esitab loa taotleja Keskkonnaametile õhusaasteloa saamiseks vajalikud dokumendid. Õhusaasteloa taotluse ja loa vormid ning loataotluse sisule esitatavad nõuded on kehtestatud keskkonnaministri 27.12.2016 määrusega nr 74 „Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid“.

Loa taotlejal tuleb esitada heiteallika asukohajärgse Keskkonnaameti regioonile võimaluse korral elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna: 

  • vormikohane õhusaasteloa taotlus, 
  • heiteallika(te)st välisõhku väljutatavate saasteainete lubatud heitkoguste projekt (edaspidi LHK projekt).

Siit saad alla laadida saasteloa taotluse vormi (25.96 KB, DOCX) ja LHK projekti tabelite vormi (55.53 KB, DOCX).

Juhised vormide täitmiseks on leitavad juhendmaterjalide alt.

Õhusaasteloa taotluse koostamisel tuleb tähele panna, et õhusaasteloa taotluse ja loa lahutamatu osa on LHK projekt. LHK projekt koosneb 15 erinevast osast ja see koostatakse, lähtudes käitise tegevusest ja tehnoloogiast ning käitise poolt põhjustatud välisõhu saastamisest. LHK projekt ja selle alusel antud luba ei pea sisaldama andmeid määruse lisas 2 esitatud tabeleid, kui need ei ole käitise suhtes asjakohased. Vajadusel märgitakse LHK projektis ärisaladust sisaldavad projektiosad. Need esitatakse eraldiseisvana.

Õhusaasteloa taotlusesse tuleb märkida kõik need saasteained, mille heitkogus on aastas vähemalt 1 kg.

Pilt korstnast, mis paistab puude tagantKatlamaja korsten TallinnasFoto: Martin Nurme

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.