Õhusaasteloa menetlusest

Paikse heiteallika valdajale annab paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa asukohajärgne Keskkonnaameti regioon.

Atmosfääriõhu kaitse seaduses sätestatud paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa (edaspidi keskkonnaluba) menetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 5. peatükki, arvestades atmosfääriõhu kaitse seaduse sätestatud erisusi. Keskkonnaluba antakse üldiselt määramata ajaks. 

Keskkonnaloa andmine otsustatakse 90 päeva jooksul nõuetekohase taotluse ja dokumentide saamisest arvates. Kui Keskkonnaamet määrab taotlejale tähtaja keskkonnaloa taotluse materjalides puuduste kõrvaldamiseks või taotluse materjalide kohta täpsustavate andmete esitamiseks, pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või täpsustavate andmete esitamise aja võrra.

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 42 lg 1 ja lg 3 koostoimes atmosfääriõhu kaitse seaduse § 91 lg 1 ja lg 2 esitab loa taotleja Keskkonnaametile paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa saamiseks vajalikud dokumendid. Keskkonnaloa taotluse sisule esitatavad nõuded, loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis on kehtestatud keskkonnaministri 23.10.2019 määrusega nr 56 „Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis“.

Keskkonnaloa taotleja esitab Keskkonnaametile keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS kaudu digitaalselt allkirjastatuna taotluse järgmiste andmetega: 

  • kavandatava tegevuse terviklik kirjeldus ühe või mitme üheaegse tegevuse kohta, mis on asjakohased kaasneda võiva keskkonnahäiringu väljaselgitamiseks;
  • keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 lõikes 1 nimetatud andmed, arvestades käesolevas määruses sätestatut;
  • keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 lõikes 3 nimetatud asjakohased lisad, lähtudes loa alusel kavandatavast tegevusest.

Keskkonnaloa taotlus koosneb atmosfääriõhu kaitse seaduse §-s 91 ning keskkonnaministri määruse nr 56 4. peatükis nimetatud asjakohastest andmetest ja lisadest.

Keskkonnaloa taotluse lisaks olevas LHK projektis esitatakse andmed tekkivate saasteainete heitkoguste kohta, sealhulgas saasteained ja saasteainete grupid, mis on loetletud atmosfääriõhu kaitse seaduse § 47 lõigete 1 ja 2 alusel kehtestatud määruses. Keskkonnaloa taotlusesse tuleb märkida kõik saasteained, mille heitkogus on aastas vähemalt 1 kg.

Pilt korstnast, mis paistab puude tagantKatlamaja korsten TallinnasFoto: Martin Nurme

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.