Language switcher

Õhusaasteluba

Õhusaasteloaga määratakse saasteained ja nende kogused, mille ulatuses on ettevõttel õigus saasteained välisõhku väljutada.

Õhusaasteloa kohustusega paikse heiteallika käitaja peab enne vastava heiteallika ehitusloa taotlemist omama õhusaasteluba. (AÕKS § 79 lg 6).

Kui õhusaasteluba antakse tootmisterritooriumi põhiselt või kui õhusaasteluba hõlmab kaht või enamat käitist või ühe käitise kahte või enamat osa, sisaldab õhusaasteluba nõudeid, mis tagavad eraldi ja koos kõikide käitiste tegevuse vastavuse õigusaktide nõuetele (AÕKS § 93).

Paikse heiteallika valdajale annab õhusaasteloa heiteallika asukohajärgne Keskkonnaameti regioon.

 • Õhusaasteluba antakse määramata ajaks, välja arvatud juhul, kui:
 1. luba taotletakse tähtajaliselt;
 2. luba on seotud muu tähtajalise haldusakti või kasutuslepinguga;
 3. esinevad muud keskkonnakaitse seisukohalt põhjendatud asjaolud (AÕKS § 90).

Atmosfääriõhu kaitse seaduses sätestatud õhusaasteloa menetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 5. peatükki, arvestades atmosfääriõhu kaitse seaduse sätestatud erisusi (AÕKS § 2).

Õhusaasteloa andmine otsustatakse 90 päeva jooksul nõuetekohase taotluse ja dokumentide saamisest arvates. Kui Keskkonnaamet määrab taotlejale tähtaja õhusaasteloa taotluse materjalides puuduste kõrvaldamiseks või taotluse materjalide kohta täpsustavate andmete esitamiseks, pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või täpsustavate andmete esitamise aja võrra.

 

Millal on õhusaasteluba nõutav?

Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete heitkogused, millest alates tuleb ettevõttel taotleda õhusaasteluba, on alates 1.01.2017. a kehtestatud keskkonnaministri 14.12.2016. a määrusega nr 67 “Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba”.  Enne seda oli reguleerivaks aktiks keskkonnaministri 11.06.2014. a määrus nr 20 “Saasteainete heitkogused ja kasutatavate seadmete võimsused, millest alates on nõutav välisõhu saasteluba ja erisaasteluba”.

Loakohustuse tuvastamisel rakenduvad põhiliselt kaks loogikat:

1. Käitise võimsuse põhine
Vaadatakse teatud tegevuste aastast käivet või võimsust ja võrreldakse määruse nr 67 §-ga 3. Antud määruse § 3 lõike 6 kohaselt: Käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2, 4 ja 5 nimetatud tegevuse korral ei kohaldata käesoleva määruse lisas nimetatud künniskoguseid, olenemata tegevuse künnisvõimsusest. Sisuliselt tähendab säte seda, et põletuseadmete puhul, bensiini laadimisel ja veise-, sea- ja linnukasvatuse puhul rakendub vaid § 3 ehk tegevusepõhised künnisvõimsused.

2. Summaarse aastase heitkoguse põhine
Vaadatakse iga saasteaine või saasteainete grupi osas kogu käitise summaarset heitkogust aastas ja võrreldakse määruse nr 67 §-ga 2 sätestatud lisas nimetatud künniskogusega. Kui vähemalt ühe saasteaine või saasteainete grupi osas künniskogust ületatakse, on vaja õhusaasteluba. Erandina sätestatakse määruse nr 67 §-s 4, et teatud põletusseadmete puhul, mis ületavad künnisvõimsust, ei ole õhusaasteluba vaja. Selle tingimus on, et ükski põletusseadmest eralduv saasteaine ei ületa saasteainete heidete künniskoguseid ning tegemist on põletusseadmega. Seega võib arvestatava heitkoguse korral veel rakenduda heitkoguste põhine künnise loogika.

Lisaks tuleb silmas pidada, kas määruses nr 67 toodud künniskogused on kehtestatud konkreetsele saasteainele või siis ainerühmale. Näiteks arvutatakse osakeste kõik fraktsioonid kokku, samas raskmetallid ja nende ühendid igaüks eraldi. Loe täpsemalt vastavast Keskkonnaameti juhendist.

Lisaks tähele panna! Õhusaasteluba on nõutav olenemata määruse nr 67 kehtestatud künniskogustest või künnisvõimsustest, kui õhukvaliteedi taseme määramisel on tuvastatud, et käitise heiteallikatest väljutatava saasteaine heitkogus põhjustab saasteaine kohta määruse nr 75 kehtestatud õhukvaliteedi piir- või sihtväärtuse ületamise väljaspool käitise tootmisterritooriumi.


Foto: Marit Kivisild

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 42 lg 1 ja lg 3 koostoimes atmosfääriõhu kaitse seaduse (edaspidi AÕKS) § 91 lg 1 ja lg 2 esitab loa taotleja Keskkonnaametile õhusaasteloa saamiseks vajalikud dokumendid.

Õhusaasteloa taotluse ja loa vormid ning loataotluse sisule esitatavad nõuded on kehtestatud keskkonnaministri 27.12.2016 määrusega nr 74 „Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid“.

Loa taotlejal tuleb esitada heiteallika asukohajärgse Keskkonnaameti regioonile võimaluse korral elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna: 

 1. vormikohane õhusaasteloa taotlus, 
 2. heiteallika(te)st välisõhku väljutatavate saasteainete lubatud heitkoguste projekt (edaspidi LHK projekt).

Siit saad alla laadida saasteloa taotluse vormi (26.33 KB, DOCX) ja LHK projekti tabelite vormi (55.53 KB, DOCX).

Juhised vormide täitmiseks on leitavad juhendmaterjalide alt.

Õhusaasteloa taotluse koostamisel tuleb tähele panna, et õhusaasteloa taotluse ja loa lahutamatu osa on LHK projekt. LHK projekt koosneb 15 erinevast osast ja see koostatakse, lähtudes käitise tegevusest ja tehnoloogiast ning käitise poolt põhjustatud välisõhu saastamisest. LHK projekt ja selle alusel antud luba ei pea sisaldama andmeid määruse lisas 2 esitatud tabeleid, kui need ei ole käitise suhtes asjakohased. Vajadusel märgitakse LHK projektis ärisaladust sisaldavad projektiosad. Need esitatakse eraldiseisvana.

Õhusaasteloa taotlusesse tuleb märkida kõik need saasteained, mille heitkogus on aastas vähemalt 1 kg (AÕKS § 91 lg 1 p 3).

Enne 01.01.2017. a kehtinud vormidel välja antud saasteload jäävad kehtima ja need ajakohastatakse loa muutmise vajadusel. Seni, kuni kõik need saasteload ei ole uuendatud, on neid võimalik vaadata Keskkonnaameti e-teenuste portaali avalikus vaates vanal vormil lisatud manuses ja uuel vormil interaktiivselt.

 

Muutmine ja kehtetuks tunnistamine
 

Muutmist ja kehtetuks tunnistamist reguleerib keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 59 ja § 62 koostoimes atmosfääriõhu kaitse seaduse (AÕKS) §-ga 99.

 • Õhusaasteluba muudetakse, kui
 1. õhusaasteloa omaja taotleb loa omaja andmete muutmist;
 2. seire tulemusel või muul viisil selgub, et õhusaasteloaga lubatud tegevusega kaasneb keskkonnaoht või oluline keskkonnahäiring ning huvi õhusaasteloa muutmata jätmiseks ei ole ülekaalukas, näiteks kui saasteainete eraldumine välisõhku on põhjustanud kahjulikke tagajärgi, mida loa andmisel ei saanud ette näha;
 3. õhusaasteloa andjal oleks olnud õigus jätta luba välja andmata hiljem muutunud asjaolude, sealhulgas parima võimaliku tehnika arengu või keskkonnariski suuruse muutmise tõttu või hiljem muutunud õigusnormi alusel ning keskkonnaloa muutmist õigustab keskkonna ulatuslikuma kaitse vajadus või muu huvi, mis kaalub üles isiku usalduse, et luba jääb kehtima. Näiteks kui muudatused parimas võimalikus tehnikas võimaldavad saasteainete heitkoguseid oluliselt vähendada liigseid kulutusi tegemata või kui näiteks saasteallikat on oluliselt muudetud;
 4. õigusaktides sätestatud ja õhusaasteloa aluseks olnud saasteaine kohta kehtestatud õhukvaliteedi piir- või sihtväärtused või heite piirväärtused on muutunud;
 5. atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel kehtestatud saasteaine heite mõõtmise või arvutusliku määramise meetod on muutunud;
 6. atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel kehtestatud saasteaine heite summaarne piirkogus on muutunud.
 • Õhusaasteluba tunnistatakse loa andja poolt kehtetuks, kui:
 1. loa omaja taotlusel;
 2. kui loa omaja sureb ja loaga lubatud tegevus on seotud loa omaja isikuga või loa omaja õigusvõime lõpeb ilma õigusjärgluseta;
 3. kui loa alusel lubatud tegevust ei alustata kahe aasta jooksul loa andmisest arvates;
 4. kui ilmneb, et loa omaja on teadlikult esitanud loataotluses valeandmeid või võltsitud dokumendi.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.