Language switcher

Loa omaja meelespea

Alates 1. jaanuarist 2017 kehtib atmosfääriõhu kaitse seadus (AÕKS), mis asendab seni kehtinud välisõhu kaitse seaduse (VÕKS).

Õhusaasteloa ja keskkonnakompleksloa omajale rakenduvad seadustest tulenevad välisõhu kaitset puudutavad otsekohalduvad nõuded. Seda ka olenemata sellest, kas neid nõudeid loal kajastatakse. Et lihtsustada heiteallika käitaja igapäevast tööd, on Keskkonnaamet koostanud loendi olulisematest otsekohalduvatest nõuetest teemade kaupa.

  • Välisõhu kaitse üldised nõuded

Loa omaja peab tegutsema keskkonnasäästlikult, näiteks rakendama meetmeid saasteainete heite vähendamiseks ja ümbritseva õhukvaliteedi hea taseme hoidmiseks. Ennekõike tuleb kinni pidada loaga lubatud heitkogustest ja muudest nõutud tingimustest ning seaduses sätestatud piirväärtustest. See eeldab ka arvestuse pidamist, enesekontrolli ja regulaarset aruandlust. Lisaks peab keskkonnakaitseloa omaja tasuma kvartaalselt keskkonna kasutamise eest ka keskkonnatasu. Muudatustest tegevuses, kuid ka loa omaja vahetusest tuleb teavitada Keskkonnaametit ning vajadusel järgneb sellele loa muutmine. Loe täpsemalt: Välisõhu kaitse üldised nõuded (208.83 KB, PDF).

  • Välisõhu kaitse nõuded orgaaniliste lahustite kasutajatele

Kasutatavad hoonete ja sõidukite pinnakattevahendid peavad vastama orgaaniliste ühendite sisalduse osas kehtestatud piirväärtustele. 
Orgaanilisi lahusteid kasutavad ettevõtted, kellele kohaldub tööstusheite seaduse 5. peatükk, peavad asendama ained või segud, mis on klassifitseeritud kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks võimalikult kiiresti ja võimalikult suures mahus vähem kahjulikega. Teatud ohtlike lenduvate orgaaniliste ühendite keskkonda sattumise vältimiseks tuleb rakendada kontrollitavaid tingimusi nii palju, kui see on võimalik. Keskkonnaameti nõudmisel peab käitaja esitama lahustite kasutuskava või lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste vähendamise kava. Loe täpsemalt: Välisõhu kaitse nõuded orgaaniliste lahustite kasutajatele (236.99 KB, PDF).

  • Välisõhu kaitse nõuded tanklatele                                                                                                                                                                      

Bensiini käitlemisel tanklas tuleb täita keskkonnakaitselisi nõudeid tankimistoimingute, mahutite ja autotsisternide suhtes vastavalt kehtestatud määrusele. Loe täpsemalt: Välisõhu kaitse nõuded tanklatele (216.8 KB, PDF).

  • Nõuded õhumõõtmistele

Ka välisõhuga seonduvatele mõõtmistele on seatud teatud tingimused. Mõõtmisi võib teostada akrediteeritud laboratoorium ning vastavalt kehtestatud määruse nõuetele. Saasteaine hetkelise maksimaalse heitkoguse määramiseks tagatakse tehniliselt korras oleva tehnoloogia- ja püüdeseadme täiskoormus ja põletusseadme nominaalkoormus. Kahtluste korral on soovitatav enne mõõtmiste tellimist küsida Keskkonnaameti arvamust, täpsustada nõudeid ning tingimusi. Loe täpsemalt: Meelespea välisõhu valdkonna mõõtmiste teostajatele (213.85 KB, PDF)Nõuded õhumõõtmistele (174.96 KB, PDF). Akrediteeritud laborite nimekiri on leitav Eesti Akrediteerimiskeskuse kodulehelt katselaborite rubriigi alt.

 

Vastavalt keskkonnatasu seadusele tuleb keskkonnatasu maksta ka isikul, kellel on keskkonnaloa omamise kohustus, kuid on tegutsenud vastavat luba omamata. Loata tegevuse korral arvestatakse keskkonnatasu kõrgendatud määra järgi. Juhul, kui ettevõte on tegutsenud enne keskkonnaloa kehtima hakkamist ilma loata, siis tuleb loata perioodil toimunud keskkonnakasutuse info esitada Keskkonnaametile. Esitatavas infos märkida ära toimunud tegevuse maht, ajavahemik ning saasteainete heitkogused. Menetluses olevat loa taotlust ei võrdsustata loa omamisega, seega loa taotlemise menetluse ajal on tegu loata tegevusega.

NB! Ülaltoodud loendid kohustustest on informatiivsed abivahendid ja kajastavad üldisi olulisemaid keskkonnaalaseid nõudeid, mis võivad muutuda. Seetõttu palub Keskkonnaamet regulaarselt end õigusruumi muutustega kursis hoida.

Kui ülaltoodud loendites ei ole käitajale atmosfääriõhu kaitse seadusest või mõnest muust õigusaktist tulenevat otsekohalduvat kohustust kajastatud, ei vabasta see kohustuse täitmisest.


Katlamaja. Foto: Marit Kivisild

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.