LIFE IP CleanEST

LIFE IP CleanEST projekti rahastusleping LIFE17 IPE/EE/00007 sõlmiti Keskkonnaministeeriumi ja Euroopa Komisjoni vahel 14.12.2018. Projekt kestab 10 aastat ning selle kogumaksumus on 16,7 miljonit eurot, millest 10 miljonit rahastab Euroopa Komisjon ning 6,7 miljonit jaguneb riigieelarve ja SA KIK rahastuse vahel.

Projekti juhib Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet on projekti partner. Kokku on partnereid 23: Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur, Keskkonnainspektsioon, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, Eesti Geoloogiateenistus, Maaeluministeerium, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Teaduskeskus AHHAA, Eesti Rahvusringhääling,  Riigimetsa Majandamise Keskus,  Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Rakvere linn, Narva linn, Alutaguse vald, Lüganuse vald, Viru-Nigula vald, Vinni vald, Kadrina vald, Väike-Maarja vald, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja välispartner NGO Rivers Trust.

Projekti eesmärk on rakendada Ida-Eesti veemajanduskavas ja meetmeprogrammides Viru alamvesikonnale ettenähtud meetmeid ning uue veemajanduskava koostamise toetamine perioodiks 2021–2027. Projekti on kaasatud 38 vooluveekogumit, 2 rannikuveekogumit ja 8 põhjaveekogumit.

Integreeritus projektis tähendab, et Virumaa veekogumitega terviklikult arvestatakse nii haju- kui punktreostusallikaid, survetegureid kui ka ökoloogilist seisundit. Projektis keskendutakse nii olemasolevatele veemajanduskava meetmetele kui leitakse ka uusi lahendusi, näiteks kaardistatakse selleks ökosüsteemi teenuseid ning arendatakse kaugseirelahendusi. Peamised tegevusvaldkonnad on jääkreostuse ohutustamine, rändetakistuste likvideerimine, põllumajandusest tuleneva surve vähendamine, kohtkäitlussüsteemide investeeringuvajaduste selgitamine ning keskkonnateadlikkuse suurendamine.

Praktilistest tegevustest tehakse Ida- ja Lääne-Virumaal 10. aasta jooksul pinna-, põhja- ja rannikuvee seiret ja uuringuid, puhastatakse Erra jõe säng ja kaldad 1,5 km ulatuses Uhaku karstialal jääkreostusest, puhastatakse Kohtla-Nõmme endise rehvitehase pinnast, kust eemaldatakse 1200 tonni õliseguseid jäätmeid, tehakse katsetööd ja ohutustatakse Pahnimäe asflatbetoonitehase jääkreostust 340 m2 pinnasel. Viiel jääkreostusalal –Ahtme asflatbetoonitehases, Kiviõli tööstuspargis, Sõmeru helikopteriväljakul, Rakvere autobaasi tanklas ning Tamsalu liipritehases – tehakse uuring ja eelprojektid jääkreostuse likvideerimiseks. Elustiku osas taasasustatakse Purtse jõkke lõhelisi, analüüsitakse rändetakistusi ning lahendatakse neist 6, sealhulgas leitakse võimalus kalade rändeteeks Püssi paisul ning taastatakse 10 km ulatuses elupaiku jõgedel. 

Keskkonnaameti tegevused

Keskkonnaamet tegeleb projekti raames pinna- ja põhjavee punktkoormuse vähendamise meetmete rakendamisega koostöös Keskkonnainspektsiooniga. Selleks filtreeritakse Veemajanduskava pinnavee ja põhjavee meetmeprogrammist välja tööstuste ja asulate reoveepuhastitega seotud meetmed Viru alamvesikonnas. Enne, kui tööstuste ja asulate reovesi veekogusse juhitakse, tuleb see puhastada nii, et heitvesi vastaks keskkonnaloas nõutavatele heitvee reostusnäitajate piirväärtustele. Loaga seotud nõuete ja tingimuste täitmise üle teostab järelevalvet Keskkonnainspektsioon. Kontrollil tuvastatud mittevastavuste korral teeb Keskkonnainspektsioon kas suulised või  kirjalikud korraldused ja määrab järelkontrolli, milliseks tähtajaks tuleb puudused likvideerida. Antud tegevuse läbi vähendatakse tööstuste ja asulate heitvee reostuskoormust veekogudesse.

Samuti on fookuses pinna- ja põhjavee hajukoormuse vähendamine. Selleks kaardistatakse Viru alamvesikonnas reoveekogumisaladest ja perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetavatest aladest väljaspoole jäävate kinnistute reovee kohtkäitlussüsteemid, nende seisukord, süsteemide toimimine ja investeeringute vajadus. Eesmärgiks on tagada nõuetekohane kohtkäitlus ja seeläbi vältida ohu tekkimist keskkonnale ja inimese tervisele.

Lisaks sellele taastatakse projekti raames inimtegevuse tagajärjel hävitatud või kahjustatud kaladele sobilikke kude- ja elupaiku. Kokku taastatakse 10 km ulatuses vee-elupaiku ning eelistatud on seejuures Natura-aladele jäävad veekogud - parandades veekogude seisundit, aitame samal ajal saavutada ka looduskaitselisi eesmärke.

2020. aasta suvel toimub talgute raames Loobu jõestiku elupaikade taastamine. Loobu jõkke, Undla paisust allavoolu, paigutatakse elupaigalise väärtuse suurendamise eesmärgil maakivid ja ehitatakse kruusast kudepadjad. Kivid tekitavad kaladele kärestikulise veevoolu ning pakuvad puhkust ülesvoolu rühkimisel. Kruusa sisse kaevandavad kalad endale sabaga pesalohud, kuhu lasevad oma marja.
Loobu jõega ühenduses oleval Udriku ojal eemaldatakse vabatahtlike abiga kaks väikest maakividest paisu, et tagada kalade vaba ränne. Paisu ehitamisel kasutatud kivid laotatakse laiali, luues sellega paremaid elupaiga tingimusi ning varjepaiku. Udriku ojas on ulatuslikult forellile ja sõõrsuudele sobivaid kude- ja elupaiku. 

Keskkonnaamet viib läbi erinevaid keskkonnateadlikkust tõstvaid üritusi ja tegevusi.

Praegu on käimas 14–19 aastastele noortele suunatud fotokonkurss, mille kohta saab täpsemalt lugeda Keskkonnaameti Facebookist ja kodulehelt.

Fotokonkurss „Paksult pahandust Virumaa vetes“. Vaata galeriid SIIT!

Osalemise tingimused:  

  • Ootame fotosid, millele on jäädvustatud Virumaa veekogude seisund.
  • Osaleda võivad kõik 14–19-aastased noored.
  • Iga osaleja võib võistlusele esitada kuni 2 fotot.
  • Foto juurde palun märgi pealkiri, pildistamise aeg ja koht, autori nimi ja vanus ning kontaktandmed. 
  • Saada foto(d) aadressile foto@keskkonnaamet.ee hiljemalt 1. novembriks 2020.

Fotosid hindab žürii. Hinnatakse vastavust konkursi tingimustele, tehnilist taset, loomingulisust. 

Parimate fotode autorid pääsevad 2021. aasta suvel toimuvale 2-päevasele fotokursusele (kuni 25 võistlusel osalejat). 

Konkursile esitamisega kinnitab osaleja, et tema on esitatud fotode autor ning annab õiguse kasutada fotosid tasuta, kuid koos autorile viitamisega, projekti käigu illustreerimiseks.

Fotokonkurss toimub Euroopa Komisjoni poolt rahastatud projekti LIFE IP CleanEST raames.

Projekti jooksul korraldatakse kokku 20 loodusõhtut, kus tutvustatakse projekti tegevusi ja saavutusi. Korraldatakse üks joonistusvõistlus 5–13aastastele ning kolm fotokonkurssi 14–19 aastastele noortele. Samuti oodatakse 14–19 aastaseid 2-päevasesse looduslaagrisse, millest esimene toimub juba 2020. aasta suvel. Kokku on laagreid projekti jooksul viis. 

Oma teadmisi saavad kõik proovile panna ka Rakveres peagi avataval loodusrajal või osaledes 2021. aastal toimuval veebiviktoriinil.
Informatsiooni keskkonnateadlikkust suurendavate ürituste kohta leiab Keskkonnaameti Facebooki lehel.  

Kontaktid:

Mari Sepp
Projektijuht
Keskkonnaministeerium
mari.sepp@envir.ee

Liisi Marits
Projektijuht
Keskkonnaamet
liisi.marits@keskkonnaamet.ee

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.