Eestis läbiviidud radooniuuringud

Keskkonnaamet ja selle eelkäija Kiirguskeskus, koostöös Rootsi Kiirguskaitse Instituudi ja Rootsi Geoloogiakeskusega (kuni aastani 2004), Eesti Geoloogiakeskuse ja Eesti ülikoolide tudengitega on läbi viinud mitmeid riiklikke siseõhu radooniuuringuid. Uuringute eesmärgiks on olnud välja selgitada piirkonnad, kus hoonete radoonitase võib olla kõrge, hinnata radoonist põhjustatud efektiivdoose ning teavitada avalikkust radooniga seotud riskist ja meetmetest hoonete radoonisisalduse vähendamiseks.

 

Ülevaade Eestis läbiviidud siseõhu radooniuuringutest:

 

1989-1991

Eestis alustati radooniuuringutega. Ehituse Teadusliku Uurimise Instituudi poolt viidi läbi mõõtmised enam kui 400 majas. Tulemused viitasid radooniprobleemi olemasolule meie hoonetes - 4 % tulemustest ületas 800 Bq/m3. Leiti, et peamine radooniallikas on hoone alune pinnas ning mitte ehitusmaterjalid või kraanivesi.

 

1994-1998

Radoon Eestimaa hoonetes (608.11 KB, PDF) (inglise keeles)

Viidi läbi täiendavaid radoonimõõtmisi u 700 hoones (peamiselt elamutes). 65 % mõõdetud hoonetes jäi radoonisisaldus alla 100 Bq/m3 ja 3 % hoonetes ületas radoonisisaldus 800 Bq/m3, keskmine radoonisisaldus üle kõigi hoonete oli 102 Bq/m3. Toetudes neile uuringutele kehtestati 1999. aastal Eesti Projekteerimisnormis EPN 12.2 „Sisekliima“ piirnorm radoonisisaldusele – 200 Bq/m3.

 

1998-2001

Radoon Eestimaa elamutes (PDF) (täielik aruanne inglise keeles (1.07 MB, PDF))

Radoonimõõtmised viidi läbi 515 juhuslikult valitud hoones üle Eesti, mille tulemusena saadi üldistatud andmed elamute radoonisisalduse kohta. 67 % mõõdetud hoonetes jäi radoonisisaldus alla 100 Bq/m3 ja 1 % hoonetes ületas radoonisisaldus 400 Bq/m3, keskmine radoonisisaldus üle kõigi hoonete oli 95 Bq/m3. Toetudes Rootsis läbi viidud epidemioloogiliste uuringute tulemustele leiti, et radoon võib põhjustada Eestis igal aastal u 90 inimese haigestumise kopsuvähki. Uuringu tulemusena koostati ühepereelamute andmete alusel valdade keskmiste radoonitasemete kaart.

 

2002-2004

Radoon majades (PDF)

Koguti andmeid radooniriski kaardi (4.26 MB, PDF) koostamiseks ning teavitati elanikkonda, omavalitsusi, projekteerijaid ja tervisekaitsjaid radooniga seonduvatest probleemidest. Jätkati süvendatud uuringuid aladel, mis geoloogiliste andmete ja eelnevate radoonimõõtmiste alusel olid käsitletavad potentsiaalsete radooniriski aladena. Rohkem kui 1500 majas teostatud mõõtmiste tulemuste põhjal (sisaldas varem tehtud mõõtmiste tulemusi) täpsustati erineva radooniriskiga alade paiknemine. Leiti, et ülikõrge radooniriskiga alasid, kus leidub üle 1000 Bq/m³ radoonisisaldusega maju, esineb kõikjal Põhja-Eesti pankranniku lähialadel. Kõrge radooniriskiga alasid, kus radoonisisaldused elamutes ulatuvad 400-1000 Bq/m³, esineb paljudes Põhja-Eesti valdades, aga ka Raplamaal, Viljandimaal ja Tartumaal. Mõõduka radooniriskiga alasid, kus elamute radoonitasemed jäävad alla 400 Bq/m³, esineb pea kõikjal üle Eesti.

 

2005-2006

Radoon radooniohtlike alade lasteasutustes (PDF)

Mõõdeti radoonisisaldust 208 lasteasutuses, kokku 30 vallas ja linnas. Uuringuks valiti piirkonnad, kus elumajades on varasemalt tuvastatud kõrgeid radoonisisaldusi (peamiselt Põhja-Eesti ning osad piirkonnad Lääne-Virumaal ja Tartumaal). Uuringu tulemusena leiti, et peaaegu pooltes uuritud lasteasutustes ületab radoonisisaldus standardis (EVS 840:2003) sätestatud väärtust 200 Bq/m3. Keskmine radoonisisaldus oli nimetatud väärtusest kõrgem 66 hoones ning 36 hoones esines ületamisi ühes või mitmes mõõdetud ruumis. Radoonisisaldus vastas standardile 106 hoones. Suurimad ületamised tuvastati Ida-Virumaal, kuid kõrgeid tulemusi esines ka Harjumaal ning Lääne-Virumaal. Tartumaal olid tulemused üldjuhul madalamad.

 

2007-2008

Radooni kaardi lõpetamine – radoon hoonete siseõhus piirkondades, kus andmed radoonitasemete kohta puuduvad (PDF) 

Uuringu raames määrati hoonete siseõhu radoonisisaldus piirkondades, kus seni polnud mõõtmisi teostatud või millede kohta oli vähe andmeid (kokku 48 valda ja linna). Mõõtmisobjektideks olid elamud ja lasteasutused. Saadud mõõtetulemustega täiendati 2001. aastal lõppenud projekti „Radoon Eestimaa elamutes“ raames valminud valdade keskmiste radoonitasemete kaarti. Lisaks koostati juhendmaterjal vallaametnikele radooniohuga arvestamiseks ning valmis elektrooniline radooni mõõtetulemuste andmebaas.

 

2008-2009 

Siseõhu radoonisisaldused Tallinna lasteasutustes (PDF) 

Mõõtmised viidi läbi 34 lasteaias. Eesmärk oli muuhulgas hinnata radoonist põhjustatud efektiivdoose ning tutvustada meetmeid radoonitaseme alandamiseks. Kõikides uuritud lasteaedades jäi keskmine radoonisisaldus alla standardiga kehtestatud väärtust 200 Bq/m3. Kahes lasteaias ületasid üksikud ruumid 200 Bq/m3

 

2009-2010

Radooniuuring Eesti erinevates töökohtades (PDF) 

Töö eesmärgiks oli pöörata tähelepanu radooniprobleemile erinevates töökohtades ning hinnata neis radoonist põhjustatud efektiivdoose. Vaatluse all olid veekeskused, kaevandused, pumbajaamad ja lastekodud - kokku 32 asutust üle Eesti.

 

2010-2011  

Siseõhu radooniuuring Eesti erinevates lastekodudes (PDF) 

Eesmärgiks oli anda ülevaade radoonist, selle ohtlikkusest ja viia läbi radoonitaseme mõõtmised Eesti erinevate piirkondade lastekodudes. Selgus, et kõikide uuringus osalenud 15 lastekodu siseõhu radoonitase vastas standardi EVS 840:2009 nõuetele.

 

2011

Radoonitase lasteasutustes Ida- ja Lääne-Virumaal (PDF) 

Uuriti radoonisisaldust 83 lasteasutuses Ida- ja Lääne-Virumaal. Selleks kasutati olemasolevaid mõõteandmeid ning viidi läbi täiendavaid radoonimõõtmisi.

 

2011-2012 

Siseõhu radooniuuring Tallinna koolieelsetes lasteasutustes (PDF) 

Uuriti radoonisisaldust 101 Tallinna koolieelses lasteasutuses. Töö käigus uuriti täiendavalt 16 lasteaias radoonisisalduse ööpäevaseid muutusi. Enamuses mõõdetud lasteasutustes vastas radoonitase Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määruses nr 131 kehtestatud nõuetele. Keskmine radoonitase oli üle lubatud piirnormi 6 mõõdetud lasteasutuses ning 7 hoones esines ületamisi üksikutes ruumides.

 


Vaata lisaks: 

Esialgne radooniriski levilate kaart (2004) (4.26 MB, PDF)

Harjumaa radooniriski kaart (2008) (2.59 MB, PDF)

Tallinna radooniriski kaart (2015) (1.84 MB, PDF)

Tallinna radooniriski kaardi seletuskiri (5.53 MB, PDF)

Eesti pinnase radooniriski ja looduskiirguse atlas (2017) (29.96 MB, PDF)

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.