Kiirgustöötajate isikudooside seire

Kiirgusseaduse kohaselt korraldab kiirgustegevusloa omaja kiirgustöötajate isikudooside seiret ning seireandmete esitamise doosiregistrisse. Vastavalt kiirgusseadusele on A-kategooria kiirgustöötajate isikudooside seire töökohal pidev ja toimub vähemalt üks kord kuus. B-kategooria kiirgustöötajate isikudooside seire peab olema piisav näitamaks, et töötaja on liigitatud B-kategooriasse õigesti. Üheks võimaluseks viia läbi isikudooside seiret on kasutada isikudosimeetrit.

 

 

Hinnakiri

 

Keskkonnaameti kiirgusosakond osutab isikudosimeetrite mõõtmise teenust termoluminestsents meetodil, kasutusel on kogukeha- ja sõrmusdosimeetrid. Termoluminestsentsdosimeetriline meetod põhineb mõnede lisanditega anorgaaniliste ainete omadusel pärast ioniseeriva kiirgusega kiiritamist ning kuumutamist luminestseeruda. Luminestsentsi intensiivsus korreleerub nimetatud ainete poolt neelatud ioniseeriva kiirguse doosiga. Luminestsentsi intensiivsuse alusel arvutatakse isikudoosi ekvivalent Hp(d).

Hp(d) on doosiekvivalent inimkeha pehmes koes etteantud punkti all, sügavusel d. Vastavalt keskkonnaministri 18.11.2016 määrusele nr 54 kasutatakse sügavust d=10 mm suure läbitungimisvõimega kiirguse puhul ja d=0.07 mm väikese läbitungimisvõimega kiirguse puhul. Välisest kiiritusest saadav efektiivdoosi komponent on võrdsustatav isikudoosi ekvivalendiga Hp(10).

Isikudooside dosimeetrite mõõtmiseks on kiirgusosakonnas kasutusel termoluminestsentsdosimeetrid (TLD) LiF detektoritega ning RADOS TLD süsteem:
mõõteala: beeta- ja gammakiirgus;
mõõdetav suurus: isiku doosiekvivalent Hp(10), Hp(0,07);
mõõteühik: mSv (millisiivert);
mõõtepiirkond: 0,01 mSv-10 Sv;
energeetiline skaala: 30 keV-2 MeV;
madalaim määramispiir: 0,01 mSv.

Keskkonnaametis kiirgustöötajate isikudooside seire ehk isikudosimeetrite mõõtmine termoluminestsents meetodil on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud EN ISO/IEC 17025:2005 nõuete järgi alates 2005. a. (tunnistus nr 175 (PDF)).

Kiirgustöötajate isikudooside seire termoluminestsents meetodil teostatakse lepingu alusel, mis sõlmitakse Keskkonnaameti ja kiirgustegevusloa omaja vahel määramata ajaks.

 

Isikudosimeetrite kontrolli lepingu sõlmimine

1. Lepingu sõlmimiseks esitab kiirgustegevusloa omaja Keskkonnaameti kiirgusosakonda kirjaliku taotluse, mis edastatakse kiirgusosakonna üld e-posti aadressile või posti teel.

2. Kiirgusosakond edastab lepingu allkirjastamiseks taotluses märgitud viisil. Lepingu allkirjastab ettevõtte allkirjaõiguslik isik. Lepingu näidis (290.12 KB, PDF). Lepingu lahutamatu osa on “Nõuded isikudosimeetrite kandmisel” (15.35 KB, DOCX).

3. Isikudosimeetrid väljastatakse kiirgustegevusloa omajale (esindaja kaudu või posti teel) vastavalt lepingu sõlmimise taotluses toodud kiirgustöötajate nimekirjale ja sagedusele. Osapoolte kohustused isikudosimeetrite väljastamisel, kasutamisel ja tagastamisel on toodud juhendis (18.03 KB, DOCX)

4. Teenuse eest tasumine toimub vastavalt lepingule. Isikudosimeetri mõõtmise hind on 13 eurot tk.

Kaotatud või rikutud isikudosimeetrite kohta kehtivad lepingujärgsed trahvid:

  • dosimeetri kaotamine (tervekeha- või sõrmusdosimeeter) - 63,91 eurot 1 tk;
  • puuduv või rikutud dosimeetri tablett - 9,59 eurot 1 tk;
  • kasutuskõlbmatu dosimeeter - 35,15 eurot 1 tk;
  • dosimeetri kaante ebakõlblik tehniline seisund - 7,67 eurot 1 tk.

5. Keskkonnaamet, kui Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri vastutav töötleja kiirgusseaduse alusel, kannab loa omaja poolt Lepingu sõlmimise taotluses esitatud kiirgustöötajate andmed ja isikuseire mõõtetulemused Riiklikusse kiirgustöötajate doosiregistrisse.

 

 

Kiirgustegevusloa omaja on kohustatud informeerima Keskkonnaameti kiirgusosakonda kõikidest muudatustest kiirgustöötajate nimekirjas ning lepingu tingimuste muutustest (nt kontaktisiku või andmete muutumisest).

Muudatused kiirgustöötajate nimekirjas vormistatakse kirjalikult kiirgustegevusloa omaja poolt vastava taotluse esitamisel, mis saadetakse kiirgusosakonda üld e-posti või posti teel või  TLD-peaspetsialistile e-posti või posti teel.

 

Isikudosimeetri kaotamise korral teavitab kiirgustegevusloa omaja sellest koheselt Keskkonnaameti kiirgusosakonda vabas vormis või kasutades teavitamise vormi. Kiirgustegevusloa omaja peab hindama kiirgustöötaja poolt seireperioodil saadud doosi suurust ning esitama hinnatud doosi Riiklikusse kiirgustöötajate doosiregistrisse sisestamiseks.

Hinnatud doosi suuruseks võib arvestada näiteks:

  • kiirgustöötaja jooksva või eelmise aasta keskmist doosi kui töötingimused ja töökoormus ei ole muutunud või
  • sama töökoormusega ja samades tingimustes töötava kiirgustöötaja poolt samal seireperioodil saadud doosi suurust.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.