Radioaktiivse aine sisse- ja väljavedu

Kiirgusseaduse § 41  kohaselt toimub radioaktiivse aine ja radioaktiivset ainet sisaldava seadme vedu, mille aktiivsus või aktiivsuskontsentratsioon on suurem kui väljaarvamistase, maanteel, raudteel ning õhu- ja veeteel ohtlikke veoseid käsitlevate õigusaktidega sätestatud korras.

Radioaktiivse aine ja radioaktiivset ainet sisaldava seadme vedu üle riigipiiri toimub kooskõlas Eesti Vabariigi suhtes jõustunud välislepingutega ja õigusaktide alusel. Kiirgusseaduse § 24 kohaselt on radioaktiivsete ainete tahtlik lisamine toiduainetele, mänguasjadele, ehetele ja kosmeetikakaupadele nende valmistamisel ning selliste radioaktiivseid aineid sisaldavate kaupade sisse- ja väljavedu on keelatud.

  • Sisse-, välja- ja läbivedu riiki, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik

Kiirgustegevusloa taotlus radioaktiivse aine Eesti Vabariiki sisseveoks riigist, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, või Eestist väljaveoks riiki, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, esitatakse infosüsteemis KOTKAS. Kiirgustegevusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv.

Kiirgustegevusloa andmine otsustatakse 90 päeva jooksul nõuetekohaste taotluse ja dokumentide saamisest arvates. Kui Keskkonnaamet määrab taotlejale tähtaja kiirgustegevusloa taotluse materjalides puuduste kõrvaldamiseks või taotluse materjalide kohta täpsustavate andmete esitamiseks, pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või täpsustavate andmete esitamise aja võrra.

  • Sisse- ja väljavedu riiki, mis on Euroopa Liidu liikmesriik

Kiirgusallikate vedu Euroopa Liidu liikmesriikide vahel on reguleeritud Euroopa Nõukogu 8. juuni 1993 määrusega (EURATOM) nr 1493/93 radioaktiivsete ainete vedude kohta ühest liikmesriigist teise (pdf (555.65 KB, PDF)). Määrust kohaldatakse kinniste kiirgusallikate ja muude kiirgusallikate ühest liikmesriigist teise vedamise suhtes. Kinniste kiirgusallikate veo puhul nõutakse eelnevat deklareerimist. Muu kiirgusallika veo puhul ei ole vajalik eelnev deklareerimine. Kinniste kiirgusallikate aine valdaja, kes kavatseb vedada selliseid kiirgusallikaid või valmistada ette sellist vedu, peab hankima kiirgusallika saajalt eelneva kirjaliku deklaratsiooni. Deklaratsioonis kinnitab saaja, et järgib sihtliikmesriigis kõiki kehtestatud sätteid ja sellist liiki kiirgusallikate kasutamise riigisiseseid nõudeid. Deklaratsioon saadetakse kinnitamiseks kiirgusallika saaja liikmesriigi pädevale asutusele.

Kiirgusallika sisseveoks Euroopa liidu liikmesriigist Eesti Vabariiki koostab kiirgusallika saaja või selle volitatud esindaja deklaratsiooni ja saadab deklaratsiooni paberil 3 eksemplaris Keskkonnaametile kinnitamiseks aadressile  Keskkonnaamet, kiirgusosakond, Kopli 76, 10416 Tallinn.

  • Deklaratsiooni vorm kinniste kiirgusallikate veoks (inglise keeles) (docx (18.17 KB, DOCX)) (pdf)
  • Deklaratsiooni vorm kinniste kiirgusallikate veoks (eesti keeles) (pdf (84.97 KB, PDF))

Abimaterjalid:

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.