Isikudosimeetria

Kiirgustöötajate isikudooside mõõtmine, sh
- isikudosimeetrite kontrolli lepingu sõlmimine;
- muudatuste vormistamine kiirgustöötajate nimekirjas;
- isikudosimeetri kaotamisest teavitamine.

Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri pidamine, sh
- kiirgustöötajate doosiandmete sisestamine Riiklikku kiirgustöötajate doosiregistrisse;
- doosiregistrist väljavõtte vormistamine taotluse alusel;
- välistöötaja doosikaardi väljastamine taotluse alusel.

Kontaktandmed:
- kiirgusosakonna üld e-posti aadress: kiirgusosakond@keskkonnaamet.ee;
- kiirgusosakonna posti aadress: Kopli 76, 10416 Tallinn;
- kiirgusosakonna kiirgusseire büroo TLD-peaspetsialistid:

Taotluste vormid, juhendid, õigusaktid:
  Vormid
- isikudosimeetrite kontrolli lepingu sõlmimise taotlus (21.33 KB, DOCX);
- taotlus muudatuste vormistamiseks kiirgustöötajate nimekirjas (16.86 KB, DOCX);
- isikudosimeetri kaotamisest teavitamise vorm (15.12 KB, DOCX);
- taotlus riiklikust kiirgustöötajate doosiregistrist väljavõtte saamiseks (43 KB, DOC);
- välistöötaja doosikaardi väljastamise taotlus (37 KB, DOC).
  Juhendid
- Nõuded isikudosimeetri kasutajale (91.28 KB, PDF);
- Osapoolte kohustused isikudosimeetrite väljastamisel, kasutamisel ja tagastamisel (66.35 KB, PDF);
- Välistöötaja doosikaardi taotlemise, väljastamise, täitmise ja tagastamise juhend (141.25 KB, PDF);
- Juhis ettevõtjale välistöötaja doosikaardi täitmiseks (eesti ja inglise keeles). (89.78 KB, PDF)
  Õigusaktid
- Kiirgusseadus;
- Kiirgustöötaja ja elaniku efektiivdoosi ning silmaläätse, naha ja jäsemete ekvivalentdoosi piirmäärad;
- Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri pidamise põhimäärus
- Välistöötaja kiirgusseire andmetele ja vormistamisele esitatavad nõuded ning välistöötaja doosikaardi vorm.

Hinnakiri (14.96 KB, PDF).
 

Kiirgustöötajate isikudooside mõõtmine

Kiirgustöötajate isikudosimeetrite mõõtmine termoluminestsents meetodil on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud EN ISO/IEC 17025:2005 nõuete järgi alates 2005. a. (registreerimisnumber L175).

Kiirgustöötajatele isikudosimeetrilist kontrolli teostatakse termoluminestsentsdosimeetrite (TLD) abil. Isikudosimeeter ei kiirga valgust ega ole kaitseks ioniseeriva kiirguse eest. Kiirgusosakonnas on kasutusel kogukeha- ja sõrmusdosimeetrid.

Termoluminestsentsdosimeetriline meetod põhineb mõnede lisanditega anorgaaniliste ainete omadusel pärast kiiritamist ioniseeriva kiirgusega ning kuumutamist luminestseeruda. Luminestsentsi intensiivsus korreleerub nimetatud ainete poolt neelatud ioniseeriva kiirguse doosiga. Luminestsentsi intensiivsuse alusel arvutatakse isikudoosi ekvivalent Hp(d), mis annab võimaluse kiirgustöötaja poolt saadud efektiivdoosi hinnata. Hp(d) on doosiekvivalent inimkeha pehmes koes etteantud punkti all sügavusel d. Rahvusvaheline Kiirguskaitse Komisjoni (ICRP) soovitab kasutada sügavusi d=10 mm suure läbitungivusega kiirguse ja d=0.07 mm väikese läbitungivusega kiirguse puhul.

Isikudooside (edaspidi dooside) mõõtmiseks on kiirgusosakonnas kasutusel termoluminestsents dosimeetrid (TLD) LiF detektoritega ning RADOS TLD süsteem:
mõõteala: beeta- ja gammakiirgus
mõõdetav suurus- isiku doosiekvivalent;
mõõteühik- mSv (millisiivert);
mõõtepiirkond- 0,01 mSv-10 Sv;
energeetiline skaala: 30 keV-2 MeV;
madalaim määramispiir- 0,01 mSv.

Vastavalt Kiirgusseadusele peab toimuma A-kategooria kiirgustöötajate isikudooside seire töökohal vähemalt üks kord kuus. B-kategooria kiirgustöötajate seire peab olema piisav näitamaks, et töötaja on klassifitseeritud B-kategooriasse õigesti.

Kiirgustöötajate isikudosimeetriline kontroll toimub lepingu alusel, mis sõlmitakse Keskkonnaameti kiirgusosakonna ja kiirgustegevusloa omaja vahel määramata ajaks.


Isikudosimeetrite kontrolli lepingu sõlmimine

1. Lepingu sõlmimiseks täitke taotlus (21.33 KB, DOCX) ning edastage see kiirgusosakonda üld e-posti aadressile või posti teel.

2. Kiirgusosakond edastab lepingu allkirjastamiseks taotluses märgitud viisil. Lepingu allkirjastab ettevõtte allkirjaõiguslik isik.


Muudatuste vormistamine kiirgustöötajate nimekirjas

Muudatused kiirgustöötajate nimekirjas vormistatakse kirjalikult kiirgustegevusloa omaniku poolt vastavalt taotluse (16.86 KB, DOCX) vormile ja saadetakse kiirgusosakonda üld e-posti, TLD peaspetsialistide e-posti või posti teel. Lisaks on kiirgustegevusloa omaja kohustatud informeerima kiirgusosakonda kõikidest lepingu tingimuste muutustest (nt kontaktisiku või -andmete muutumisest).


Isikudosimeetri kaotamisest teavitamine

Isikudosimeetri kaotamise korral teavitada sellest koheselt kiirgusosakonda, kasutades teavitamise vormi (15.12 KB, DOCX).

Isikudosimeetri kaotamise korral tuleb hinnata kiirgustöötaja poolt mõõteperioodil saadud doosi suurust ning kiirgustegevusloa omaja peab tagama nende andmete esitamise riiklikusse kiirgustöötajate doosiregistrisse.

Kaotatud või rikutud isikudosimeetrite eest kehtivad lepingujärgsed trahvid: dosimeetri kaotamine - 63,91 eurot 1 tk; puuduv või rikutud dosimeetri tablett - 9,59 eurot 1 tk; kasutuskõlbmatu dosimeeter - 35,15 eurot 1 tk; dosimeetri kaante ebakõlblik tehniline seisund - 7,67 eurot 1 tk.

Kogu keha isikudosimeeter ning selle kandmise koht

Sõrmusdosimeeter ning selle kandmise koht
 

Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri pidamine

Riiklik kiirgustöötajate doosiregister (edaspidi doosiregister) on asutatud Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a. määrusega nr 37 “Riiklikku kiirgustöötajate doosiregistri asutamine ning kiirgustöötajate atesteerimise ja tunnistuse väljastamise korra kinnitamine”.
Registri vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium, volitatud töötleja on Keskkonnaamet.

Kiirgustöötajate doosiandmete sisestamine Riiklikku kiirgustöötajate doosiregistrisse

Vastavalt Kiirgusseaduse paragrahvi 30 punktile 11 peab kiirgustegevusloa omaja tagama kiirgustöötajate isikudooside (edaspidi dooside) andmete esitamise doosiregistrisse.

Kui kiirgustegevusloa omajal on sõlmitud leping isikudosimeetrite kontrolliks Keskkonnaameti kiirgusosakonnaga, sisestatakse kiirgustöötajate dooside andmed doosiregistrisse kiirgusosakonna TLD-peaspetsialistide poolt peale isikudosimeetrite mõõtmist.
Juhul, kui kiirgustegevusloa omaja kasutab mõnda teist akrediteeritud laborit isikudosimeetrite mõõtmiseks, peab kiirgustegevusloa omaja esitama kiirgustöötajate dooside andmed kiirgusosakonda nende doosiregistrisse sisestamiseks.

Kui kiirgustöötaja on saanud põhjendamatult suure doosi, peab kiirgustegevusloa omaja uurima välja põhjuse. Juhul kui selgub, et doosi on saanud vaid isikudosimeeter (nt unustatud ioniseeriva kiirguse välja), peab kiirgustegevusloa omaja hindama mõõteperioodil kiirgustöötaja poolt saadud doosi suurust ja esitama andmed (hinnatud doosi suurus koos põhjendusega) kiirgusosakonda kiirgustöötaja doosi suuruse muutmiseks doosiregistris.

Doosiregistrist väljavõtted vormistamine taotluse alusel

Väljavõtte saamine doosiregistrist toimub kiirgusosakonnale esitatud taotluse (odt (16.13 KB, ODT); doc (20.5 KB, DOC); pdf (72.63 KB, PDF)) alusel.

Kiirgustöötaja isikudooside seire tulemustele võimaldatakse vastavalt Kiirgusseaduse §44 lg 6 juurdepääs vaid järgmistele isikutele:
1) kiirgustöötajale tema isikut puudutavate andmete osas;
2) kiirgustöötajale töötervishoiualast teenust osutavale spetsialistile;
3) kiirgustegevusloa omajale tema kiirgustöötajate andmete osas;
4) kiirgusohutuse kontrolli teostajale;
5) isikule, kes teeb kiirituse ja selle mõju teadusuuringuid.


Välistöötaja doosikaardi väljastamine taotluse alusel

Välistöötaja doosikaart on välistöötaja isiklik dokument, kuhu kantakse Eestis töötava välistöötaja ja teises riigis töötava Eestist pärit välistöötaja kontrollialal saadud kutsekiirituse dooside seire andmed. Välistöötaja doosikaart ei ole edasi antav.
Eestis töötava välistöötaja ja teises riigis töötava Eestist pärit välistöötaja suhtes kohaldatakse Keskkonnaministri määruse nr 110 27.08.2004 ”Välistöötaja kiirgusseire andmetele ja vormistamisele esitatavad nõuded ning välistöötaja doosikaardi vorm” sätteid.

Taotluse (odt (17 KB, ODT); doc (22.5 KB, DOC); pdf (72.56 KB, PDF)) välistöötaja doosikaardi väljastamiseks esitab Keskkonnaametile välistöötajaid tööle lähetav välisettevõtja või välistöötaja isiklikult.

Välistöötaja doosikaardi väljastab Keskkonnaameti kiirgusosakond koos juhisega “Juhis ettevõtjale välistöötaja doosikaardi täitmiseks” (89.78 KB, PDF) (eesti ja inglise keeles) kirjaliku taotluse esitamisel.

Kui välistöötaja ei alusta kontrolltsoonis kiirgustööd kolme kuu jooksul pärast Välistöötaja doosikaardi väljastamist, tuleb doosikaart tagastada kiirgusosakonda.

Välistöötaja doosikaardi taotlemise, väljastamise, täitmise ja tagastamise juhend (141.25 KB, PDF).

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.