Language switcher

Keskkonnatasude deklaratsiooni vormid

Tähelepanu!

Seoses atmosfääriõhu kaitse seaduse muudatusega hakkas 13.07.2017 kehtima § 254 lg 5, mille kohaselt summeeritakse õhusaaste- ja keskkonnakomplekslubades kajastatud lenduvate orgaaniliste ühendite aastased heitkogused, mis ei kuulu Keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 75 „Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid“ reguleerimisalasse. Sellest tulenevalt keskkonnatasu deklaratsioonidel grupeeritakse ja arvutatakse summaarne välisõhu saastetasu välja nendele lenduvatele orgaanilistele ühenditele, mille piir- ja sihtväärtused ei ole toodud määruse nr 75 lisas 1. Lenduvaid orgaanilisi ühendeid, mis on nimetatud määruse nr 75 lisas 1,  ei grupeerita ning nende kohta arvutatakse saastetasu välja iga saasteaine kohta eraldi.

Alates 2017. a I kvartalist alates esitatakse keskkonnakomplekslubade keskkonnatasu deklaratsioonid infosüsteemis KOTKAS. Infosüsteemi pääseb aadressilt https://kotkas.envir.ee

Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid on alates 01.04.2017 muutunud keskkonnaministri määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord“ alusel. Infosüsteemis KOTKAS võivad deklaratsiooni vormid vähesel määral ajutiselt erineda määruses nr 22 toodud deklaratsioonivormidest, kuid erinevus ei mõjuta tasuarvestust.

Uuenenud deklaratsioonivormid on leitavad:

Vee erikasutusõiguse tasu deklaratsioon (PDF) 

Veesaastetasu deklaratsioon (PDF)

Välisõhu saastetasu deklaratsioon  (PDF)

Maavara kaevandamisõiguse tasu deklaratsioon ja maavara kaevandamise mahu aruanne  (PDF)

Saastetasu deklaratsioon jäätmete kõrvaldamisel (PDF)

Muudatused välisõhu saastetasu deklareerimisel

Seoses atmosfääriõhu kaitse seaduse kehtima hakkamisega 01.01.2017 on muutunud 2017. a I kvartalist välisõhu saastetasu arvutamise põhimõtted.

Seadusest on kadunud informatiivsete saasteainete mõiste, mistõttu kantakse loale ainult saasteained, mille välisõhku väljutamiseks on luba vaja ning vastavalt keskkonnatasu seaduse § 5 lg 1 kohaselt makstakse saastetasu kõikide nende ainete eest, mis loale on kantud. Seaduse muudatusest tingituna ei arvestata enam saasteainete künniseid saastetasu arvutamisel.

Muutunud on saasteainete grupeerimise loogika. 2017. a I kvartalist ei grupeerita enam automaatselt lenduvaid orgaanilisi ühendeid, väävli- ja lämmastikuühendeid. Muudatus on tingitud seoses 01.01.2017 jõustunud keskkonnaministri määrusega nr 75 „Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid“, mille järgi piir- ja sihtväärtusi ei arvestata saasteainete grupile vaid konkreetsetele ainetele.

On täpsustunud (tahkete) osakeste ja raskemetallide jaotus ja sellega seoses on korrigeeritud vastavate ainete tasumäärasid. Täpne liigitus on toodud keskkonnaministri määruses nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba“ lisas 1.

Infosüsteemi KOTKAS ja deklaratsioonivormide muudatustega seoses tekkinud küsimuste korral pöörduge palun Keskkonnaameti klienditoe poole (tel: 662 5999, e-post: klienditugi@keskkonnaamet.ee).

Nõuded elektrooniliselt esitatavale dokumendile

E-keskkonnaameti kasutuslepingu sõlmija ja volituste andja on kohustatud nende dokumentide või nende lisade Keskkonnaametile esitamisel kasutama dokumendi formaati PDF (Portable Document Format). Samuti tuleb E-keskkonnaameti kasutuslepingu sõlmijal ja volituste andjal tagada vastavate dokumentide PDF formaadis vastu võtmise valmidus.

E-keskkonnaameti kaudu Keskkonnaametile esitatavad dokumendid (näiteks keskkonnatasu deklaratsiooni lisad) tuleb esitada OpenDocument formaadis (näiteks odt- , ods- faili tüübid) või Microsoft Office faili formaadis (näiteks doc-, xls- faili tüübid).

Keskkonnaametile esitatud andmete struktureerimis- ja paigaldusviis dokumendis peab olema Keskkonnaametile infotehnoloogiliselt vastuvõetav, avatav ja töödeldav, vastasel juhul loetakse failis sisalduv teave esitamata jäetuks.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.