KMH/KSH programm ja aruanne

Programm on keskkonnamõju hindamise lähteülesanne, mis kirjeldab keskkonnamõju hindamise käsitlusala, hindamismetoodikat, eksperdirühma koosseisu ja ajakava.

01.07.2015 jõustunud planeerimisseaduse kohaselt planeeringute KSH käigus koostatakse programmi asemel KSH väljatöötamise kavatsus.

Aruanne on dokument, mis sisaldab keskkonnamõju hindamise tulemusi. Aruande koostamisel lähtutakse programmist ning see peab vastama keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KMH - § 20, KSH - § 40) nõuetele.  

I. Enne 01.07.2015 algatatud KMH/KSH-d:

01.07.2015 jõustus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) uus redaktsioon, millega muudeti oluliselt KMH/KSH korda, sh rollijaotust. Mh kaotati KMH/KSH järelevalve, edaspidi viib otsustaja läbi kogu mõju hindamise menetluse ning kontrollib programmi ja aruande vastavust nõuetele, eelnevalt konsulteerides asjaomaste asutustega (sh Keskkonnaamet).

KMH/KSH läbiviimisel tuleb arvestada keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 56 lg-test 11 ning 12 ja haldusmenetluse seaduse § 5 lg-st 5. S.o enne 01.07.2015 algatatud KMH/KSH menetluse korral tuleb endiselt läbida KMH/KSH järelevalve - arendaja esitab KMH/KSH programmi ja aruande pärast selle avalikku väljapanekut ja avalikku arutelu Keskkonnaametile või Keskkonnaministeeriumile heakskiitmiseks. Heakskiitmise eesmärk on kontrollida KMH/KSH programmi/aruande ja menetluse vastavust õigusaktide nõuetele ning hinnata programmi/aruande sisulist piisavust. 

Enamikel juhtudel kiidab KMH/KSH programmi või aruande heaks Keskkonnaamet, v.a juhul, kui tegevusloa andjaks on Vabariigi Valitsus või Keskkonnaministeerium, samuti juhul, kui keskkonnamõju võib olla riigipiiri ülene (sellisel juhul tuleb programm/aruanne esitada Keskkonnaministeeriumile).

Keskkonnaametile tuleb KMH/KSH programmi heakskiitmiseks saata:

  • vastav taotlus;
  • programm;
  • programmi kohta avalikustamisel esitatud ettepanekud, vastuväited ja küsimused;
  • vastused laekunud ettepanekutele;
  • programmi avaliku arutelu protokoll.

Keskkonnaamet peab lisaks programmi sisule hindama ka KMH/KSH menetluse korrektsust. Seetõttu palume Keskkonnaametile esitada ka KMH/KSH algatamist ja programmi avalikustamist puudutavad materjalid (KMH/KSH algatamise otsus, KMH/KSH algatamisest ja programmi avalikustamise teated jms), v.a juhul, kui vastavad otsused ja toimingud on teinud Keskkonnaamet. KSH programmi korral saata ka asutuste seisukohad KSH programmi koostamiseks ja vastused nendele (kirjade koopiad), samuti teha Keskkonnaametile kättesaadavaks strateegilise planeerimisdokumendi lähteseisukohad.

Keskkonnaametile tuleb KMH/KSH aruande heakskiitmiseks saata KMH/KSH aruanne ning aruande avalikustamist puudutavad materjalid.

Keskkonnaamet otsustab KMH programmi heakskiitmise üle hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse saamisest, KSH programmi korral 14 päeva jooksul. KMH/KSH aruande heakskiitmise üle otsustatakse 30 päeva jooksul.

KMH/KSH programmi ja aruande heakskiitmise üle otsustamine on riigilõivuvaba, kuid arendaja peab tasuma ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded KMH programmi ja aruande heakskiitmisest teavitamise eest riigilõivu 7 eurot. Keskkonnaamet teavitab arendajat riigilõivu tasumise vajadusest ja võimalusest (iga teate korral on viitenumber erinev).

II. Alates 01.07.2015 algatatud KMH/KSH-d:

Alates 01.07.2015 algatatud KMH/KSH korral on KMH/KSH järelevalve asendatud asjaomaste asutustega konsultatsiooni ja otsustaja poolt KMH/KSH programmi ja aruande nõuetele vastavaks tunnistamise otsusega.

Programmi nõuetele vastavust kontrollitakse pärast programmile asjaomaste asutustele seisukoha küsimist ning avalikku väljapanekut ja avalikku arutelu. Programmi nõuetele vastavaks tunnistamine on sisuliselt varasema heakskiitmise analoog, kuid seda teeb järelevalvaja asemel otsustaja. Otsustaja vastutab edaspidi kogu KMH/KSH menetluse ning dokumentatsiooni õigsuse ja piisavuse eest.

Otsustajaks on asutus, kes menetleb konkreetset tegevusloa taotlust ja on KMH algatanud. Seega otsustajaks võib olla Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium, Maanteeamet, Tehnilise Järelevalve Amet, kohalik omavalitsus jne. Keskkonnaamet on otsustajaks mõne nn keskkonnaloa korral (nt jäätmeluba, maavara kaevandamise luba vms).

Programm esitatakse otsustajale nõuetele vastavuse kontrollimiseks pärast programmile asjaomastelt asutustelt seisukoha küsimist ja programmi avalikustamist. Keskkonnaametile tuleb selleks saata samad materjalid nagu programmi heakskiitmise korral. KMH programmi nõuetele vastavust kontrollitakse 30 päeva jooksul kõikide materjalide saamisest arvates, otsus on riigilõivuvaba.

Ülejäänud KMH-de korral Keskkonnaamet täidab asjaomase asutuse kohustusi. Otsustajal tuleb küsida asjaomaste asutuste seisukohta KMH programmi sisu osas, sarnaselt eelhinnangule seisukoha küsimisega. Otsustaja peab KMH programmi menetluses ja nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse tegemisel arvestama ka asjaomaste asutuste seisukohta.

Planeeringute KSH-de korral koostatakse KSH programmi asemel KSH väljatöötamise kavatsus ja selle menetlus toimub 01.07.2015 jõustunud planeerimisseaduse kohaselt. Kavade, programmide, strateegiate jmt dokumentide KSH programmi nõuetele vastavust kontrollib dokumendi koostamise korraldaja, küsides eelnevalt asutuste ja puudutatud isikute ettepanekuid programmile.

Aruande puhul toimub menetlus analoogselt programmi menetlusega. Lisanõudena tuleb arvestada, et enne kui otsustaja teeb aruande nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse, peab ta aruande kooskõlastama asjaomaste asutustega, sh Keskkonnaamet. Planeeringu KSH aruanne kuulub planeeringu juurde ja selle kooskõlastamine toimub koos planeeringu kooskõlastamisega.

Juhendid:

KMH/KSH aruanded:

Keskkonnaametis heakskiidetud või nõuetele vastavaks tunnistatud KMH/KSH aruanded leiab Keskkonnaameti keskkonnateenuste portaalist: https://eteenus.keskkonnaamet.ee/ (Valida "Avalik info" - "Keskkonnaload", keskelt alt kaks viimast rida: "Mõjuhindamine: KSH" ja "Mõjuhindamine: KMH")

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.