Ehitusteatise või ehitusloa kohustuseta ehitise püstitamise kooskõlastamine

Ehitusteatise või ehitusloa kohustuseta ehitise püstitamise kooskõlastamise nõude Keskkonnaametiga määrab looduskaitseseadus, mille kohaselt kui kaitse-eeskirjaga ei sätestata teisiti, on sihtkaitsevööndis keelatud uute ehitiste püstitamine ja piiranguvööndis keelatud ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise, püstitamine.

Kaitseala, püsielupaiga ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsekord määratakse kaitse-eeskirjaga, millega piiritletakse ühe või mitme erineva rangusastmega kaitsevööndi (sihtkaitsevööndi ja piiranguvööndis) ulatus.

Kaitstavate loodusobjektide - kaitseala, hoiuala, püsielupaiga ja kaitstava looduse üksikobjekti valitseja on Keskkonnaamet.

Täpsemalt tuleb tutvuda konkreetse kaitse-eeskirjaga, kas kaitse-eeskiri lubab ehitiste püstitamist ainult Keskkonnaameti nõusolekul või on see lubatud ilma Keskkonnaameti nõusolekuta või on see keelatud. Kaitse-eeskirjadega on võimalik tutvuda Riigi Teatajas.

Kui ehitiste püstitamine on lubatud ainult Keskkonnaameti nõusolekul tuleb ehitise püstitamine kooskõlastada Keskkonnaametiga ka, siis kui ehitusseadustiku lisa 1 kohaselt ehitise püstitamiseks/rajamiseks ehitusteatise või ehitusloa kohustus puudub.

 

Ehitusteatise või ehitusloa kohustuseta ehitise püstitamise kooskõlastamise taotlus

Keskkonnaametile tuleb esitada vabas vormis koostatud taotlus, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

  • taotleja nimi või ärinimi või asutuse nimi, isikukood või ettevõtja äriregistrikood;
  • kontaktandmed (telefon, e-mail, postiaadress);
  • info ehitusala kohta - maakond, vald, kaitstava loodusobjekti ja vööndi nimi, katastriüksuse katastritunnus, ehitusala asukoht võimalikult täpselt;
  • info ehitise kohta (ehitisealune pind, ehitise kõrgus);
  • püstitamise aeg:
  • püstitamise eesmärk ja ehitise kasutamise otstarve.

Taotluse võib esitada:

  • digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga (info@keskkonnaamet.ee);
  • paberkandjal posti teel Keskkonnaametisse (Roheline 64, 80010 Pärnu, Eesti);
  • ise kohale tulles Keskkonnaameti kontorisse.

Taotlustega tegelevad looduskasutuse spetsialistid.

Taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest. Kui taotluse läbivaatus võtab kauem aega, teavitab Keskkonnaamet sellest taotluse esitajat, sh selgitades vastuse hilinemise põhjust ning nimetab uue vastamistähtaja.

Keskkonnaamet ei kooskõlasta tegevust, kui see võib kahjustada kaitstava loodusobjekti kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit. Samuti võib Keskkonnaamet kooskõlastamisel seada tingimusi, mille täitmisel eeltoodud kahju ei tekiks.

 

Väikeehitise püstitamine

Kuni 30.06.2015 kehtinud ehitusseadus sisaldas mõistet väikeehitis, sellepärast on seda kasutatud ka kaitse-eeskirjades. Väikeehitis ehitusseaduse tähenduses oli kuni 60 m2 ehitisealuse pinnaga ühel kinnistul asuv ehitis, mille projekteeritud kõrgus maapinnast on kuni viis meetrit ja millel ei ole avalikkusele suunatud funktsioone.

Alates 01.07.2015 kohaldatakse ehitisele ning selle ehitamisele ehitusseadustikku niivõrd, kuivõrd seda ei ole reguleeritud muu seadusega. Ehitusseadustikus enam ehitisi väikeehitisteks ei liigitata.

Kui kaitse-eeskirjaga on lubatud väikeehitise püstitamine Keskkonnaameti nõusolekuta, siis on kuni 60 m2 ehitisealuse pinnaga ühel kinnistul asuva ehitise, mille projekteeritud kõrgus maapinnast on kuni viis meetrit ja millel ei ole avalikkusele suunatud funktsioone, ehitamine lubatud ilma Keskkonnaameti poolse nõusolekuta, kuid tuleb arvestada, et see ei vabasta ehitusseadustikus sätestatud ehitusteatise ja ehitusloa kohustusest. Sellisel juhul kui ehitusseadustiku lisa 1 (PDF) kohaselt ehitise püstitamiseks ehitusteatist ja ehitusluba vaja ei ole, siis pole selleks vaja ka Keskkonnaameti nõusolekut, kui see vastab eeltoodud väikeehitise tunnustele.

Kui ehitusseadustiku kohaselt on hoonete püstitamiseks vajalik ehitusteatis või ehitusluba, siis on need kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis vaja kooskõlastada ka Keskkonnaametiga. Ehitisteatise esitab elektrooniliselt ehitisregistri kaudu kooskõlastamiseks pädev asutus kellele ehitusteatis esitati ja ehitusloa eelnõu esitab kooskõlastamiseks ehitusloa andmiseks pädev asutus.

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.