KOV jäätmehoolduseeskiri

Jäätmehoolduse korraldamist kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil reguleeritakse jäätmehoolduseeskirjaga JäätS §71 kohaselt. KOVi jäätmehoolduseeskirja koostamisel tutvu vajadusel juhendmaterjaliga (PDF) ning korduma kippuvate küsimuste vastustega (PDF).

Jäätmehoolduseeskiri tuleb esitada Keskkonnaametile arvamuse andmiseks aadressile info@keskkonnaamet.ee.

Jäätmehoolduseeskiri kinnitatakse volikogu määrusega ja seatakse detailsemad nõuded:

 • mil viisil peavad jäätmetekitaja ja jäätmekäitleja jäätmeid kokku koguma ja käitlema
 • nõuded kogumisviiside ja -mahutite kohta
 • korraldatud jäätmeveoga seotud tingimused jäätmeveo piirkonna suuruse ja veetavate jäätmeliikide kohta

Jäätmehoolduseeskirjaga kehtestatakse järgmised nõuded:

 1. jäätmekäitluse ja jäätmete hoidmise korralduse ning sellega seotud tehnilised nõuded, nt kogumismahutite tüüp, materjal, suurus, mahutite alus ja paiknemine, ühiste kogumismahutite kasutamine;
 2. jäätmetest inimeste tervisele ja keskkonnale tuleneda võiva ohu vältimise, või kui see ei ole võimalik, siis vähendamise meetmed, sealhulgas olmejäätmete regulaarne äravedu tiheasustusalalt vähemalt üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusalalt vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. Tiheasustusalalt, kus biojäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud, võib olmejäätmeid regulaarselt ära vedada üks kord 12 nädala jooksul;
 3. biojäätmete kompostimise nõuded;
 4. kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil jäätmeveo piirkondade loetelu, kus liitumine korraldatud jäätmeveoga on kohustuslik;
 5. korraldatud jäätmeveoga hõlmamata jäätmete käitlemise nõuded;
 6. elanikelt kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumise ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõtjale üleandmise korra;
 7. kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutaja jäätmete käitlemise korra;
 8. korraldatud jäätmeveoga hõlmamata ehitus- ja lammutusprahi käitlemise nõuded;
 9. jäätmete kogumiskoha või -kohad, kuhu tuleb korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed nende edasivedamiseks toimetada;
 10. järelevalve korralduse jäätmekäitluse üle kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil;
 11. kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil asuvate jäätmekäitluskohtade, välja arvatud prügila järelhoolduse nõuded;
 12. jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamise nõuded koos tähtaegadega jäätmeliikide kaupa;
 13. jäätmete kogumise korraldus hajaasustusalal;
 14. suurjäätmete kogumiskohad, mis asuvad jäätmevaldajast maksimaalselt 15 kilomeetri kaugusel.
 

Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmehoolduseeskirja eelnõu esitage arvamuse avaldamiseks:

 • Keskkonnaametile
 • Terviseametile: tervishoiuteenuse osutaja ja sellega seotud jäätmete käitlemise kord
 • maakondlikele veterinaarkeskustele: veterinaarteenuse osutaja ja sellega seotud jäätmete käitlemise kord 
 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.