Kohaliku omavalitsuse jäätmekava

Kohaliku omavalitsuse jäätmekava on kohaliku tasandi jäätmehoolduse arengudokument. Jäätmekava koostamisel ja uuendamisel tuleb juhinduda riiklikust arengukavast ning seada kohalikul tasandil jäätmevaldkonna arendamise eesmärgid ning paika panna tegevuskava.

Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu suurendamine ning jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamine. Kohalikul tasandil tähendab see eelkõige panustamist elanikkonna teadlikkuse tõstmisesse ning jäätmete liigiti kogumise arendamisse. Sealhulgas nõuavad erilist tähelepanu biolagunevad jäätmed kuna nii köögi- ja sööklajäätmete kui ka aia- ja haljastusjäätmete liigiti kogumine ei ole seniajani enamikes omavalitsustes veel toimima hakanud.

Jäätmekavas tuleb kindlasti tuua välja tähtajad kõikide jäätmete liigiti sortimise ja arendamise kohta, mis on välja toodud „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused“ määruses (edaspidi sortimismäärus).

 

Sortimismääruse § 3 lg 2 kohaselt tuleb olmejäätmete sortimisel tekkekohas liigiti koguda vähemalt järgmised jäätmeliigid vastavalt jäätmenimistu jäätmeliikide või alajaotiste koodidele:

1) paber ja kartong (20 01 01);
2) plastid (20 01 39);
3) metallid (20 01 40);
4) klaas (20 01 02);
5) biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01);
6) biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (20 01 08);
7) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 02, 20 02 03);
8) pakendid (15 01), sealhulgas
    a. paber- ja kartongpakendid (15 01 01),
    b. plastpakendid (15 01 02),
    c. puitpakendid (15 01 03),
    d. metallpakendid (15 01 04),
    e. komposiitpakendid (15 01 05),
    f. klaaspakendid (15 01 07),
    g. tekstiilpakendid (15 01 09) ja
    h. muud jäätmeseaduse §-s 7 esitatud olmejäätmete mõistele vastavad pakendid;
9) puit (20 01 38);
10) tekstiil (20 01 10, 20 01 11);
11) suurjäätmed (20 03 07);
12) probleemtoodete jäätmed (20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36);
13) ohtlikud jäätmed (jäätmenimistu alajaotises 20 01 tärniga „*” tähistatud jäätmed) ning olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid jäätmekoodiga 15 01 10*.

 

Abimaterjalid

  • Jäätmekava koostamise juhendmaterjal (2014, eesti keeles (338.55 KB, PDF) (338.55 KB, PDF)). Versioon 3, uuendatud 08.01.2016; 
  • Jäätmekava koostamine, metoodiline juhend (2012, inglise keeles (843.69 KB, PDF) (PDF));
  • Jäätmekava koostamine, metoodiline juhend (2003, eesti keeles (602.61 KB, PDF) (PDF)).

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.