Jäätmed tooteks

Jäätmed muudetakse tooteks, kui need on läbinud alljärgnevad toimingud ja vastavad konkreetsetele kriteeriumidele, mis töötatakse välja kooskõlas kindlate õiguslike tingimustega:

  • korduskasutuseks ettevalmistamine
  • ringlusse võtmine
  • lakkamine
 

Korduskasutuseks ettevalmistamine (JäätS § 15 lg 3)

Korduskasutuseks ettevalmistamine on kontrolliv, puhastav või parandav taaskasutamismoodus, millega jäätmeteks muutunud tooteid või nende komponente valmistatakse ette selliselt, et neid on võimalik korduskasutada nende esialgsel otstarbel ilma mis tahes muu eeltöötluseta. Korduskasutamiseks ettevalmistamine on näiteks ära visatud jalgratta või mööbli parandamine selliselt, et seda saab uuesti kasutada esialgsel otstarbel. Toimingukoodid on R3k, R5k, R9.

Jäätmete korduskasutuse ettevalmistamiseks tuleb taotleda Keskkonnaametilt keskkonnaluba või registreerida jäätmekäitlejaks.

 

Ringlussevõtt (JäätS § 15 lg 4)

Ringlussevõtt on jäätmete taaskasutamistoiming, mille käigus jäätmematerjalid töödeldakse toodeteks, materjalideks või aineteks, et kasutada neid nende esialgsel või muul eesmärgil. See ei hõlma jäätmete energiakasutust ja töötlemist materjalideks, mida kasutatakse kütusena või tagasitäiteks. Jäätmete ringlussevõttu tuleb tõendada asjakohase tootestandardiga või õigusaktiga või kui jäätmete töötlemise aste ei võimalda saadud materjali eristada looduslikust toorainest toodetud materjalist, siis tuleb seda tõendada vastavate analüüside või uuringutega. Ringlussevõtuks saab lugeda igat füüsikalis-keemilist või bioloogilist töötlust, mille tulemusena saadud materjal ei ole enam jääde. Toimingukoodid on R3o, R3m, R3f, R5m, R5o, R5c, R5f, R5l, R6.

Jäätmete ringlussevõttu on võimalik tõendada mitmel viisil. Tõenduseks võib esitada asjakohase tootestandardi või teatud õigusakti tingimustele vastamist tõendavad analüüsid ja muud tõendamisdokumendid, mis on nõutud standardis või õigusaktis, nt tootesertifikaat, toimivusdeklaratsioon, tootmisohjesertifikaat, vms. Tõendamisvõimalused:

1) Kehtiva õigusakti nõuetele vastamine:

  • jäätmetest soovitakse toota teedeehituses kasutatavat materjali või tooteid vastavalt määruses nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ kehtestatud nõuetele;
  • jäätmetest soovitakse toota ehitusmaterjale või tooteid vastavalt määrusele nr 49 „Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord“;
  • materjali kasutatakse väetisena vastavalt määrusele nr 101 “Nõuded väetise koostisele väetise liikide kaupa” kehtestatud nõuetele. 

2) Rahvusvahelisele või riigisisesele tootestandardile toodetava materjali vastamine
3) Toodetava materjali töötlemine algsete omadustega tasemeni, mida tõendatakse asjakohaste analüüsidega.

Jäätmete ringlussevõtmiseks tuleb taotleda Keskkonnametilt keskkonnaluba või vajadusel keskkonnakompleksluba ning esitada see koos eelnevalt mainitud tõendusdokumetnidega.

 

Lakkamine (JäätS § 2¹)

Jäätmed lakkavad olemast jäätmed, kui need on läbinud taaskasutamistoimingu, k.a. ringlussevõtt, ning vastavad direktiivi 2008/98/EÜ artikli 6 lg 2 sätestatu alusel kehtestatud kriteeriumidele. Jäätmete lakkamist tõendab toote vastamine lakkamise kriteeriumidele, sh: kindel eesmärk, turg ja nõudlus, otstarve ning õigusnormidele ja tootestandarditele vastamine. 

Asjakohased kriteeriumid, mille alusel jäätmed lakkavad olemast jäätmed, on kehtestatud raamdirektiiviga 2008/98/EÜ artikkel 6 lg 2:

Eestis on kehtestatud Keskkonnaministri määrused:

Jäätmeseaduse § 2¹ mõistes jäätmete lakkamise tõendamiseks, tuleb Keskkonnaametile esitada koos keskkonnaloa või keskkonnakompleksloa taotlusega koos täiendavad dokumendid, mis olenevalt tegevusest on nõutud eelnimetatud määrusega, nt vastavusdeklaratsioon ja sertifikaat.

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.