Jäätmeloa muutmine ja kehtetuks tunnistamine

 • Jäätmeloa muutmiseks täida jäätmeloa taotlus (25.75 KB, DOCX) ning too kaaskirjas selgesõnaliselt välja, milles jäätmeloa muutmine seisneb.
 • Jäätmeloa taotluse muutmise eest tuleb tasuda riigilõivu 50 eurot, v.a riigilõivuseaduses nimetatud vabastuste korral.
 • Jäätmeloa muutmisel võta abiks jäätmeloa taotluse juhend (PDF).
 • Jäätmeloa kehtetuks tunnistamise soovi korral too avalduses välja, mille tõttu soovitakse luba kehtetuks tunnistada (sh tuleb anda selgitus, millisel viisil on jäätmekäitluskoht korrastatud ja kellele jäätmed üle antud).
 • Esita taotlus aadressile info@keskkonnaamet.ee

Muutmist ja kehtetuks tunnistamist reguleerib jäätmeseaduse § 84 ja § 85.

Jäätmeluba muudetakse, kui:

 • tegevus, milleks luba taotleti, on muutunud;
 • loa omaja ärinimi ja registrikood või nimi ja isikukood on muutunud;
 • tegevuskoha või -kohtade täpne asukoht on muutunud;
 • loa omaja ning kontaktisiku aadress ja kontaktandmed on muutunud;
 • jäätmeloaga määratud nõuete aluseks olnud õigusnormid on muutunud ja avalik huvi jäätmeloa muutmiseks kaalub üles isiku usalduse;
 • jäätmeloaga määratud tegevusest tulenev saastus on nii suur, et see põhjustab jäätmeloa omaja tegevuskohas keskkonna kahjulikke muutusi, mistõttu tuleb muuta jäätmeloaga kehtestatud nõudeid;
 • õnnetuse vältimiseks tuleb kasutada jäätmeloaga määramata meetmeid;
 • jäätmetekke vältimiseks võetud meetmete, sealhulgas parima võimaliku tehnika rakendamise tulemusena on jäätmete kogused vähenenud;
 • käideldavate jäätmete liigid, kogused on muutunud ja loa omaja on esitanud loa muutmiseks põhjendatud taotluse;
 • lubatud jäätmekäitlustoimingud on muutunud ja loa omaja on esitanud loa muutmiseks põhjendatud taotluse

Jäätmeluba tunnistatakse loa andja poolt kehtetuks, kui:

 • taotleja on esitanud valeandmeid või võltsitud dokumendi;
 • taotlejat on korduvalt karistatud keskkonnaloata tegutsemise, keskkonna saastamise või ohtlike kemikaalide ja jäätmete käitlemise nõuete rikkumise eest ning süüteost ei ole möödunud karistusregistri seaduse § 25 lõikes 1 kehtestatud tähtaeg;
 • kogutud andmete põhjal võib järeldada, et tegevuse käigus pole võimalik täita keskkonnanormatiive või tegevus ohustab keskkonda või inimese tervist või vara;
 • tegevus põhineb jäätmerikastel, loodusressursse ja muud tooret või materjale pillavatel menetlustel või tehnoloogilistel protsessidel;
 • taotletud tegevus on olulises vastuolus keskkonnahoiu valdkonna arengukava ja kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekavaga.;
 • loa omaja ei ole alustanud loas nimetatud tegevust 12 kuu jooksul loas märgitud tähtajast arvates ega ole esitanud taotlust tegevuse algusaja muutmiseks;
 • loa omaja ei ole alustanud kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmevedu ühe nädala jooksul loas märgitud tähtajast arvates ega ole esitanud taotlust tegevuse algusaja muutmiseks;
 • jäätmekäitluskoha uus valdaja ei ole esitanud loa muutmise taotlust kuue kuu jooksul jäätmekäitluskoha valduse üleandmisest arvates;
 • füüsilisest isikust loa omaja surma korral;
 • juriidilisest isikust loa omaja on lõpetatud, välja arvatud juriidilise isiku ümberkujundamisel või ühinemisel


 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.