Jäätmeloa muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  • Jäätmeloa muutmiseks esita Keskkonnaametile keskkonnaloa muutmise taotlus keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS.
  • Jäätmeloa taotluse muutmise eest tuleb tasuda riigilõivu 50 eurot, v.a riigilõivuseaduses nimetatud vabastuste korral.
  • Jäätmeloa kehtetuks tunnistamise soovi korral too avalduses välja, mille tõttu soovitakse luba kehtetuks tunnistada (sh tuleb anda selgitus, millisel viisil on jäätmekäitluskoht korrastatud ja kellele jäätmed üle antud).

Keskkonnaloa muutmist reguleerib keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 59 ja kehtetuks tunnistamist § 62 ning jäätmeseaduse § 85.

Keskkonnaluba muudetakse, kui:

1) keskkonnaloa omaja taotleb keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 53 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud andmete muutmist, sealhulgas keskkonnaloa alusel kasutatava ehitise või tegutseva käitise võõrandamise korral;
2) seire tulemusel või muul viisil selgub, et keskkonnaloaga lubatud tegevusega kaasneb keskkonnaoht või oluline keskkonnahäiring ning huvi keskkonnaloa muutmata jätmiseks ei ole ülekaalukas;
3) keskkonnaloa andjal oleks olnud õigus jätta keskkonnaluba välja andmata hiljem muutunud asjaolude, sealhulgas parima võimaliku tehnika arengu, kui selle kasutamine on õigusaktiga nõutav, või keskkonnariski suuruse muutmise tõttu või hiljem muutunud õigusnormi alusel ning keskkonnaloa muutmist õigustab keskkonna ulatuslikuma kaitse vajadus või muu huvi, mis kaalub üles isiku usalduse, et keskkonnaluba jääb kehtima.

Keskkonnaloa andja võib keskkonnaloa tingimusi muuta juhul, kui:


1) ilmneb, et luba oli selle andmise ajal õigusvastane;
3) keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 53 lõike 1 punktides 5–11 nimetatud tingimuse aluseks olnud õigusnorm on kaotanud kehtivuse;
4) muutub loa omaja keskkonnaloa alusel toimuv tegevus, kasutatav tehnoloogia või muutuvad seadmed.

Keskkonnaluba tunnistatakse loa andja poolt kehtetuks, kui:

1) loa omaja taotlusel;
2) kui loa omaja sureb ja loaga lubatud tegevus on seotud loa omaja isikuga või loa omaja õigusvõime lõpeb ilma õigusjärgluseta;
3) kui loa alusel lubatud tegevust ei alustata kahe aasta jooksul loa andmisest arvates.

Keskkonnaloa andja võib keskkonnaloa kehtetuks tunnistada:


1) keskkonnaseadustiku üldosa seaduse §-s 59 sätestatud alustel, kui avalikku või kolmanda isiku huvi ei ole võimalik tõhusalt kaitsta loa muutmisega;
2) kui loa omaja ei täida loaga või õigusaktiga sätestatud nõudeid ja loa kehtetuks tunnistamist nõuab oluline avalik huvi või loa omajat on sellise rikkumise eest karistatud;
3) kui loa omaja on esitanud teadvalt valeandmeid, mis mõjutasid keskkonnaloa andmise otsustamist.

Lisaks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 61 lõikes 1 sätestatud alustele võib loa andja jäätmeloa kehtivuse peatada kuni kolmeks kuuks, kui loa omaja ei ole esitanud selle jäätmeloaga seotud jäätmekäitluskoha jäätmearuannet tähtaja jooksul.

Lisaks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 62 lõikes 2 sätestatud alustele võib loa andja jäätmeloa kehtetuks tunnistada, kui loa omaja ei ole korduvalt esitanud selle jäätmeloaga seotud jäätmekäitluskoha jäätmearuannet tähtaja jooksul.


 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.