Language switcher

You are here

Järelevalve

Sõltumata sellest, kas mets kuulub riigile või eraomanikule, tuleb metsa kasutamisel järgida seadusi – eeskätt metsaseadust ja metsa majandamise eeskirja.

Keskkonnaameti järelevalve osakond teeb raiete seaduslikkuse kontrollimiseks ja tagamiseks plaanilisi kontrollreide ning kontrollib ka raiete kohta saabuvaid kaebusi ja teateid.

Ulatuslikud röövraied, millega kaasnesid suured keskkonnakahjud, jäävad 2000. aastate algusesse. Praegu on enamlevinud probleemideks:

 • metsateatiseta raied omaniku poolt
 • metsa majandamise nõuete rikkumised (säilikpuude mittejätmine, pinnase kahjustamine, sõitmine väljaspool teid)
 • raienormide rikkumised (harvendusraiel metsa liiga hõredaks raiumine, veerraie langi lubatust laiemaks raiumine, lageraie liiga noores metsas)
 • kaitstavatel loodusobjektidel on metsaraietega seotud enamlevinud probleemid raienormide rikkumised, metsamaterjali kokkuveo nõuete rikkumised (vedu külmumata pinnasega), pinnase kahjustamine.

 

Sagedasemad küsimused

Kas toimuv raie on seaduslik?
Raietegevuse lubatavust on igaühel võimalik järele vaadata avalikust metsaregistrist.

Kui kiiresti peab taastama lõhutud metsaalused ja pärast metsatöid maha jäävad roopad?
Seadus näeb ette, et aasta pärast metsateatise kehtivust peavad kahjustatud teed, truubid, sihid, kraavid ja sillad olema taastatud raie-eelsele tasemele.

Kes lahendab piirivaidlused, kuhu taolistel puhkudel pöörduda?
Raietegevusega seotud piirivaidluste lahendamiseks tuleb pöörduda maamõõtja poole, kes teeb kindlaks ja vajadusel tähistab katastriüksuse piirid ja piirimärkide asukohad. Maakorraldustööde litsentsiomanikud on leitavad Maa-ameti kodulehelt.

  Metsamajanduse korraldamine

  • Metsamajanduse poliitika kujundamise, korraldamise ja elluviimisega tegelevad Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet.
  • Keskkonnaameti metsaosakond menetleb esitatud metsateatisi ja koostab ka metsakaitseekspertiise. Järelevalve osakond teostab järelevalvet.
  • Riigimetsa majandamisega tegeleb RMK.
  • Raiemahtude üle peab arvestust Keskkonnaagentuur.

   

    


   About Estonia

   Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

   Estonian Official Gateway

   Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

   Digital Society

   Estonia has
   transformed itself into
   one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

   Follow our updates in social media