Language switcher

You are here

Keskkonnaamet kinnitas Karula rahvuspargi, Karula loodusala ja Karula linnuala kaitsekorralduskava

Keskkonnaamet kinnitas peadirektori 04. augusti 2020. a käskkirjaga nr 1-2/20/13 Karula rahvuspargi, Karula loodusala ja Karula linnuala kaitsekorralduskava aastateks 2020–2029.

Karula loodus- ja linnuala asub Valga ja Võru maakonnas. Lisaks Karula rahvuspargile asuvad loodus- ja linnualal ka Koemetsa metsise püsielupaik, Singa metsise püsielupaik, Ubajärve metsise püsielupaik ja Põrgujärve metsise püsielupaik.

Karula loodusala ja Karula linnuala kattuvad täielikult ning nende pindala kokku on 13 258,8 ha, millest maismaa pindala on 12 862,5 ha ning veekogude pindala 396,3 ha. Rahvuspargi alal on eramaid 3 173 ha, riigimaid 9 068 ha ning munitsipaalomandisse jääb 4,2 ha. Ülejäänud 54,8 ha maast on jätkuvalt riigi omandis (JRO). Kõlvikuliselt katavad rahvuspargi ala valdavalt metsad (üle 70%). Ülejäänud ala jaguneb märgalade, põldude, looduslike rohumaade, veekogude ja muu maa vahel.

Püsielupaikades on valdavalt tegemist riigiomandis oleva metsamaaga.

Karula rahvuspargis on oluline, et säiliks ajalooline maakasutus ja mosaiikne maastikustruktuur koos hajaasustusega, kus piirkonnale iseloomulikel pinnavormidel vahelduvad metsad, avatud maastikud, järved ja sood ning inimtegevusest vähe mõjutatavad kõrge loodusväärtusega loodusalad. Karula rahvuspargis hinnatakse ja arendatakse tasakaalustatud keskkonnakasutuse suundi. Väärtuslik vaimne ning materiaalne kultuuripärand on hoitud ning elus. Rahvuspargi väärtusi tutvustatakse külastajatele säästval ja kohalikku kogukonda arvestaval viisil.

Kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan, millega määratakse olulisemad tegevused alal olevate loodusväärtuste tutvustamiseks, säilimiseks ja kaitsmiseks. Tegevused, mida kaitsekorralduskavaga planeeritakse, on seirete, inventuuride ja uuringute tegemine, poollooduslike koosluste hooldamine, liikide elupaikade hooldamine ja taastamine, probleemliikide tõrje, külastusobjektide hooldus, infotahvlite ja kaitseala piiritähiste paigaldamine, Tarupettäi väljaandmine, rahvapärimuse kogumine ning teabepäevade korraldamine.

Kava eelnõu koostas Kobras AS, mida Keskkonnaamet koostöös töögruppidega ja teiste huvilistega täiendas. Kaitsekorralduskava koostamiseks loodud töögruppidesse kuulusid Keskkonnaameti ja Riigimetsa Majandamise Keskuse valdkondlikud spetsialistid, kohalikud elanikud ja teiste huvigruppide esindajad ning erinevad eksperdid.

Lisainfo: Reet Reiman, Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist, 786 8369, reet.reiman@keskkonnaamet.ee

Karula rahvuspargi, Karula loodusala ja Karula linnuala kaitsekorralduskava (12.63 MB, PDF)

Karula maastik. Foto Kaidi Jõesalu

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media