Language switcher

You are here

Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaamet tutvustab uut Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja ja ootab selle koostamisel kaasa rääkima.

Keskkonnaministri käskkirjaga on algatatud määruse „Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine“ muutmine. Eelnõu järgi muudetakse Matsalu rahvuspargi kaitse-eesmärke, kaitsekorda ning korrigeeritakse kaitseala välispiiri ja tsoneeringut.

Kaitse-eeskirja eelnõud tutvustav avalik väljapanek toimub ajavahemikul 12. november 2020 kuni 8. veebruar 2021. Parandusettepanekud ja vastuväited kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada nimetatud perioodil ehk hiljemalt 8. veebruariks kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Roheline, 64 Pärnu). Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume osalema kaitse-eeskirja moodustamise menetluses.

Peale avaliku väljapaneku perioodi analüüsitakse laekunud ettepanekuid ja vastatakse kõigile ettepanekutele kirjalikult. Määruse eelnõu avalik arutelu toimub Lihula kultuurimajas 22. märts 2021 kell 15.00 kui olukord seoses Covid viiruse levikuga seda võimaldab. Avalikul arutelul tutvustatakse laekunud ettepanekuid ja ettepanekute põhjal tehtud muudatusi. 

Kaitse-eeskirja, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda käesoleva lehe allosas ja paberkandjal avaliku väljapaneku perioodil Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu), Matsalu rahvuspargi külastuskuses Penijõe mõisas (Penijõe, Pärnu maakond), Lääneranna vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula linn), Martna osavallavalitsuses (Vallamaja, Martna küla) ja Haapsalu linnavalitsuses (Posti 34, Haapsalu).

 

Eelnõu tutvustamiseks on planeeritud järgmised kohtumised

 • 18.12.2020 kell 15 toimus INFOPÄEV veebirakenduse Microsoft Teams vahendusel. Viiruse covid-19 laiema leviku tõttu ei saanud infopäevasid korraldada algselt planeeritud kujul Haapsalu kutsehariduskeskuses (17.12) ja Lihula kultuurimajas (18.12). Infopäeva eesmärk oli tutvustada kaitse-eeskirja kavandit ja tuua välja muudatused võrreldes kehtiva kaitsekorraga. 
 • Infopäeva saab järelvaadata Keskkonnaameti youtube kanalilt:
  •  Vaata i​​​​​nfopäeva I osa SIIT. I osas tutvustati kaitse-eeskirjaga reguleeritavaid tegevusi (välja arvatud kalapüük) ja kavandatavaid muudatusi kaitsevööndite kaupa.
  •  Vaata infopäeva II osa SIIT. II osas tutvustati kalapüügiga seotud kavandatavaid muudatusi. 
  •  Vaata infopäeva küsimustevooru SIIT.
  •  Infopäeval esitatud küsimused koondatakse ja lisatakse koos vastustega SIIA 2021 aasta alguses, kui oleme jõudnud need vormistada.  
 • Perioodil 11–24 jaanuar 2021 toimuvad maaomanike vastuvõtupäevad. Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu) toimuvad vastuvõtupäevad 11–15 jaanuar. Penijõe mõisas (Penijõe mõis, Pärnu maakond) toimuvad vastuvõtupäevad 18–22 jaanuar. Vastuvõtupäevad on individuaalsed kohtumised ja mõeldud maaomanikele, kes soovivad arutada enda kinnistusse puutuvat. 

NB! Vastuvõtupäevadele ootame ainult eelnevalt registreeritud huvilisi.

Pärnu vastuvõtule palume registreerida siin

Penijõe vastuvõtule palume registreerida siin

Registreerimisvormi palume lisada kindlasti osaleja lahtrisse NIMI, KONTAKT ja kinnistu KATASTRINUMBER. Neid andmeid näeb ainult vastuvõtu korraldaja. Teie kontaktandmed on olulised, et Teile teada anda võimalikest muudatustest seoses olukorraga riigis.

Kui Teil ei ole võimalik registreerida internetivahendusel, saab seda teha ka telefoni teel (Kätlin Kurg, tel 57502105).

 • Muudel juhtudel palume kohtumised eelnevalt kokku leppida kaitse planeerimise spetsialisti Kätlin Kurega (e-post katlin.kurg@keskkonnaamet.ee, 57502105). 

NB! Kui viiruse covid-19 leviku tõttu käitumisjuhised muutuvad, mis mõjutavad eelnõu avalikustamise protsessi, siis ilmub sellekohane teade siin!

 

Lisateave- ja materjalid

1. Kaardirakendus, kus saab tutvuda eelnõu piiridega ja võrrelda neid kehtivate piiridega ning otsida kinnistuid katatsritunnuse järgi
https://keskkonnaamet.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d9996dbd7b06493bb6d16cd5b111a926

Kaardirakenduse kasutamisest

 • Kaardirakenduse avakuval kuvatakse eelnõu kaardikihid ja katastrikaart. Otsingumootori abil saab otsida kinnistuid katastritunnuse järgi. Peale selle saab otsida ka kaitsevööndeid nende nime järgi (kuna programm täpitähti ei kuva, siis otsingus kasutada ä=2, õ=6 ja ü=y).
 • Kaarti saab suurendada ja vähendada vastavalt soovile. Piisavalt suurendades ilmuvad ekraanile vööndite nimed ja katastritunnused. 
 • Vasaku hiireklõpsuga ilmub kaardile hüpikaken vööndi ja/või katastri teabega. Vasakul üleval nurgas on rippmenüüd. Legendile klõpsates ilmub rippmenüü, kus on kirjas, millisele värvile vastab milline vöönd. Kihiloendile klõpsates ilmub rippmenüü, kus saab kihte aktiivseks ja mitteaktiivseks teha. Kihiloendis saab aktiivseks teha ka kehtivaid kaardikihte.
 • Selleks, et kogu piirangu-, sihtkaitsevööndi ja reservaadi pindalalisi muudatusi võrrelda, on avakuval võrdlus vidin. Vidina kasutamiseks tuleb kihiloendi rippmenüüst aktiivseks teha vastavalt soovile kihte, mis on markeeritud kui „kogu ala“ ja kõik muud vööndid tuleb mitteaktiivseks teha (katastrikaardi võib aktiivseks jätta). Vidinat kasutades on alati rullitav kiht kehtivate kaartidega ja markeeritud tumedates toonides (kollane on piiranguvöönd, roheline on sihtkaitsevöönd ja punane on reservaat). Avakuval on eelnõu kaardikihid ja markeeritud heledates toonides (kollane on piiranguvöönd, roheline on sihtkaitsevöönd ja punane on reservaat).
 • Mõõtmis vidinat saab kasutada selleks, et mõõta vahemaid ja pindalasid. Need tuleb kaardile hiireklõpsuga moodustada. 
 

2. Kaardirakendus liikumispiirangutega:
https://keskkonnaamet.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b87bf17b6bc943bab523987e827392b6

Kaardirakenduse kasutamisest

 • Liikumispiirnagute kaardirakenduse kasutamispõhimõtted on samad, mis eespool toodud rakenduse puhul.
 • Võrdlus vidina kasutamiseks tuleb kihiloendist sisse lülitada kehtiv liikumispiirangu skv kiht.

Pöörame tähelepanu, et viibimise ajalisi piiranguid ei kohaldata:

 • viibimisel teedel ja külastuskorralduseks ettenähtud radadel;
 • viibimisel ja ujuvvahendiga sõitmisel järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel;
 • sadamasse sõidul, sadama territooriumil ning märgistatud laevateel;
 • kaitseala valitseja nõusolekul Jõgede, Kasari luha, Puise ranna, Rooglaiu, Saardu ranna, Saarte, Saastna, Sauemere, Siselahe, Sibula sonni, Suitsu ja Välislahe sihtkaitsevööndis;
 • Jõgede sihtkaitsevööndis kutselise kalapüügi eesmärgil ujuvvahendiga sõitmisel Sibula sonni sihtkaitsevööndisse ja tagasi;
 • kutselisel kalapüügil lõkspüünisega Välislahe ja Saarte sihtkaitsevööndis ning ääremõrraga Sibula sonni sihtkaitsevööndis.

Kaardirakenduse hüpikaknas on toodud vaid konkreetse vööndiga seotud punktid ehk 4, 5 ja 6.

Kaardirakenduse lühendid:
JKL – jääkatte lagunemisest
JVT – jäävabadel talvedel
skv – sihtkaitsevöönd
pv – piiranguvöönd
e – eraldis

 

3. Peamiste muudatuste kokkuvõte on leitav memost  (669.68 KB, PDF)ja memos viidatud kalapüügi muudatused on välja toodud siin (3.78 MB, PDF).

Enne avalikku väljapanekut toimusid eelkohtumised valitud teemadel gruppidega, keda loodusväärtuste kaitseks seatavad piirangud enim mõjutavad. Seisukohad ja ettepanekud kuulati ära huvigruppide kaupa. Eelkohtumiste ettekanded annavad ülevaate vastavates teemadest ja soovitame huvi korral neid kindlasti vaadata. Oleme siia lisanud ka aruteludel esitatud ettepanekud. Rõhutame, et nende kohtumiste või kohtumiste järgselt esitatud ettepanekute alusel ei ole viidud sisse muudatusi kaitse-eeskirja eelnõus, et anda kõigile osapooltele võrdsed võimalused eelnõu kohta arvamust avaldada. Kõiki esitatud ettepanekuid hakatakse kaaluma alles siis kui avalik väljapanek on lõppenud ja kõik osapooled on ära kuulatud. Seejärel tehakse ka eelnõus vajalikud muudatused ja tutvustatakse neid.

 

Toimunud eelkohtumised:

 • 2019 detsember – 2020 jaanuar kohtumised kohalike omavalitsustega. Kohtumise eesmärk oli kaardistada omavalitsuste ettepanekuid seoses Matsalu rahvuspargiga. 
 • 27. jaanuaril kohtumine jahimaade kasutajatega jahipidamise teemal. Arutelu eesmärk oli tutvustada jahimaade kasutajatele uues kaitse-eeskirjas planeeritud jahipidamise korda, arutada  jahipidamise teemasid Matsalu rahvuspargis ja kaardistada olulisi küsimusi ning ettepanekuid seoses kaitsekorra muudatustega selle teema osas. Ettekanne (439.1 KB, PDF). Esitatud ettepanekud. (382.85 KB, PDF)
 • 13. veebruaril kohtumine turismi ja ettevõtluse teemadel. Kohtumise eesmärk oli tutvustada sektorit enim mõjutavaid muudatusi seoses kehtiva kaitsekorraga ja kaardistada olulisi küsimusi ja ettepanekuid. Ettekanne (1.84 MB, PDF). Esitatud ettepanekud. (497.05 KB, PDF)
 • 12. märtsil kohtumine kalapüüdmise teemadel. Kohtumise eesmärk oli tutvustada uues kaitse-eeskirjas sätteid, mis mõjutavad kalapüüdmise korda, arutada kalapüügi teemasid Matsalu rahvuspargis ja kaardistada olulisi küsimusi ning ettepanekuid. Ettekanne (3.83 MB, PDF). Esitatud ettepanekud (541.81 KB, PDF).
 

Kaasamise tegevusplaan (PDF)

Kaitse-eeskirja eelnõu materjalid:
Kaitse-eeskirja eelnõu (399.45 KB, PDF)
Kaitse-eeskirja eelnõu seletuskiri (PDF)
Kaart 1 (14.02 MB, JPG)
Kaart 2 (4.81 MB, JPG)
Kaart 3 (21.7 MB, JPG)
Kaart 4 (25.1 MB, JPG)
Kaart 5 (25.14 MB, JPG)
Väinamere hoiuala kaardileht 4 (156.63 KB, JPG)
Väinamere hoiuala kaardileht 5 (213.98 KB, JPG)

Kaartide mahud on suured ja nende allalaadimine võib võtta aega.

Keskkonnaameti kodulehe uudistevoos avaldasime artikli, mis kutsub Matsalu rahvuspargi uue kaitsekorra kavandile kaasa rääkima

Lisainfo: Kätlin Kurg, 57502105katlin.kurg@keskkonnaamet.ee

Suitsu jõgi. Foto: Kätlin Kurg


  About Estonia

  Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

  Estonian Official Gateway

  Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

  Digital Society

  Estonia has
  transformed itself into
  one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

  Follow our updates in social media