Language switcher

You are here

Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaminister algatas 23.08.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/580 Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu menetluse Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja muutmiseks. Eelnõukohase määrusega muudetakse looduskaitseseaduse § 13 lõike 1 alusel olemasoleva Matsalu rahvuspargi kaitse-eesmärke, kaitsekorda ning korrigeeritakse kaitseala välispiiri ja tsoneeringut.

Uue kaitse-eeskirja tutvustamiseks ja osapoolte kaasamiseks on koostatud tegevusplaan. Tegevusplaani kohaselt on enne üldist eelnõu avalikku väljapanekut planeeritud eelkohtumised valitud teemadel gruppidega, keda loodusväärtuste kaitseks seatavad piirangud enim mõjutavad. Kuna teemad puudutavad mitmeid osapooli ja oluline on huvide tasakaalustamine, siis kuulatakse seisukohad ja ettepanekud ära huvigruppide kaupa. 

Huvigruppidega kohtumise eesmärk on kuulata ära ja kaardistada nende seisukohad ja ettepanekud konkreetsete teemade osas. Kõiki osapooli ei kutsuta avalikustamise ettevalmistavas osas korraga kokku, kuna osapooli on palju ja korraga on raske kõiki soovijaid ära kuulata võrdselt. Soovime vältida olukordi kus ühistel kohtumistel hakkab domineerima üks osapool ja teistel ei ole võimalust seisukohti esitada. 

Eelkohtumised toimuvad järgmiselt: kohalikud omavalitsused, jahimaa kasutamine, ettevõtlus ja külastuskorraldus, kalapüük. Eraldi kohtumised toimuvad ka asjasse puutuvate teadusharude esindajatega nagu Eesti Ornitoloogiaühing. 

Peale huvigruppidega kohtumist kuulutatakse välja üldine Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja avaliku väljapaneku periood, mille raames saadetakse kõikidele asjaosalistele sh maaomanikele vastav info kirjalikult. Siinkohal palume maaomanikel, kes soovivad teateid saada oma e-postile, meile sellest teada anda! Periood kestab ligikaudu 6 nädalat, mille jooksul saab Keskkonnaametile esitada uue kaitse-eeskirja osas kirjalikult põhjendatud ettepanekuid. 

Avaliku väljapaneku ajal korraldatakse kogu kaitse-eeskirja eelnõud tutvustav infopäev. Infopäeval keskendutakse muudatustele võrreldes kehtiva kaitse-eeskirjaga. Arutlusele tulevad muuhulgas samad teemad, mille kohta on eelkohtumistel osalenud huvigruppidelt seisukohti kogutud. 

Samuti kuulutatakse välja vastuvõtupäevad. Vastuvõtupäevadele on oodatud eelkõige maaomanikud, kes soovivad arutada konkreetselt tema kinnistuga seotud küsimusi, mille kohta eelnõust või seletuskirjast vastuseid ei ole leidnud. Vastuvõtupäeva jooksul on keskkonnaameti spetsialistid valmis kodanikega tegelema personaalselt ja seetõttu palume vastuvõtupäevale eelnevalt registreerida. Teave registreerimise kohta saadetakse koos avaliku väljapaneku teatega.

Huvigruppidega kohtumiste ja avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute põhjal ei viida kaitse-eeskirja eelnõus muudatusi sisse enne, kui kõik osapooled on ära kuulatud. Peale avalikustamisperioodi lõppu analüüsitakse laekunud ettepanekuid ja neile vastatakse kirjalikult. Peale seda toimub koosolek, kus tutvustatakse Keskkonnaametile esitatud ettepanekuid, Keskkonnaameti seisukohti ettepanekutele ja menetluse edasist käiku.

On toimunud:

 • 2019 detsember - 2020 jaanuar kohtumised kohalike omavalitsustega. Kohtumise eesmärk oli kaardistada omavalitsuste ettepanekuid seoses Matsalu rahvuspargiga. 
 • 27. jaanuaril kell 11.00 kohtumine jahimaade kasutajatega jahipidamise teemal Penijõe kontoris. Arutelu eesmärk oli tutvustada jahimaade kasutajatele uues kaitse-eeskirjas planeeritud jahipidamise korda, arutada  jahipidamise teemasid Matsalu rahvuspargis ja kaardistada olulisi küsimusi ning ettepanekuid seoses kaitsekorra muudatustega selle teema osas. Ettekanne (439.1 KB, PDF).
 • 13. veebruaril kell 13.00 kohtumine Penijõe kontoris turismi ja ettevõtluse teemadel. Kohtumise eesmärk oli tutvustada sektorit enim mõjutavaid muudatusi seoses kehtiva kaitsekorraga ja kaardistada olulisi küsimusi ja ettepanekuid. Ettekanne (1.84 MB, PDF).
 • 12. märtsil kell 13.00 kohtumine Penijõe kontoris kalapüüdmise teemadel. Kohtumise eesmärk oli tutvustada uues kaitse-eeskirjas sätteid, mis mõjutavad kalapüüdmise korda, arutada kalapüügi teemasid Matsalu rahvuspargis ja kaardistada olulisi küsimusi ning ettepanekuid. Ettekanne (3.83 MB, PDF).

Kuna Vabariigi Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga 12. märtsil 2020 välja eriolukorra ja avalikke üritusi ei olnud võimalik korralda, siis lükati ka Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõu avalik väljapanek edasi.  Avaliku väljapaneku kuulutame eeldatavasti välja käesoleva aasta novembris. Teave avalikustamise ja sellega seotud muudatuste kohta lisatakse siia jooksvalt. Senikaua saab materjalidega meie veebilehel tutvuda ja küsimuste korral palun pöörduda kaitse planeerimise spetsialisti, Kätlin Kurg, poole.

Lisainfo: Kätlin Kurg, 447 7379, katlin.kurg@keskkonnaamet.ee

Kaasamise tegevusplaan (PDF)

Kaitse-eeskirja eelnõu esialgsed materjalid:
Kaitse-eeskirja eelnõu (399.45 KB, PDF)
Kaitse-eeskirja eelnõu seletuskiri (1.13 MB, PDF)
Kaart 1 (14.02 MB, JPG)
Kaart 2 (4.81 MB, JPG)
Kaart 3 (21.7 MB, JPG)
Kaart 4 (25.1 MB, JPG)
Kaart 5 (25.14 MB, JPG)

Kaartide mahud on suured ja nende allalaadimine võib võtta aega.

Kaardirakendus, kus saab tutvuda eelnõu piiridega ja võrrelda neid kehtivate piiridega:

https://keskkonnaamet.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d9996dbd7b06493bb6d16cd5b111a926

Kaardirakenduse kasutamisest:

 • Kaardirakenduse avakuval kuvatakse eelnõu kaardikihid ja katastrikaart. Otsingumootori abil saab otsida kinnistuid katastritunnuse järgi. Peale selle saab otsida ka kaitsevööndeid nende nime järgi (kuna programm täpitähti ei kuva, siis otsingus kasutada ä=2, õ=6 ja ü=y).
 • Kaarti saab suurendada ja vähendada vastavalt soovile. Piisavalt suurendades ilmuvad ekraanile vööndite nimed ja katastritunnused. 
 • Vasaku hiireklõpsuga ilmub kaardile hüpikaken vööndi ja/või katastri teabega. 
 • Vasakul üleval nurgas on rippmenüüd. Legendile klõpsates ilmub rippmenüü, kus on kirjas, millisele värvile vastab milline vöönd. Kihiloendile klõpsates ilmub rippmenüü, kus saab kihte aktiivseks ja mitteaktiivseks teha. Kihiloendis saab aktiivseks teha ka kehtivaid kaardikihte.
 • Selleks, et kogu piirangu-, sihtkaitsevööndi ja reservaadi pindalalisi muudatusi võrrelda, on avakuval võrdlus vidin. Vidina kasutamiseks tuleb kihiloendi rippmenüüst aktiivseks teha vastavalt soovile kihte, mis on markeeritud kui „kogu ala“ ja kõik muud vööndid tuleb mitteaktiivseks teha. Vidinat kasutades on alati rullitav kiht kehtivate kaartidega ja markeeritud tumedates toonides (kollane on piiranguvöönd, roheline on sihtkaitsevöönd ja punane on reservaat). Avakuval on eelnõu kaardikihid ja markeeritud heledates toonides (kollane on piiranguvöönd, roheline on sihtkaitsevöönd ja punane on reservaat).
 • Mõõtmis vidinat saab kasutada selleks, et mõõta vahemaid ja pindalasid. Need tuleb kaardile hiireklõpsuga moodustada. 

Liikumispiirangute kaardirakendus:

https://keskkonnaamet.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b87bf17b6bc943bab523987e827392b6

Liikumispiirnagute kaardirakenduse kasutamispõhimõtted on samad, mis eespool toodud rakenduse puhul.

Võrdlus vidina kasutamiseks tuleb kihiloendist sisse lülitada kehtiv liikumispiirangu skv kiht.

Pöörame tähelepanu, et viibimise ajalisi piiranguid ei kohaldata:

 • viibimisel teedel ja külastuskorralduseks ettenähtud radadel;
 • viibimisel ja ujuvvahendiga sõitmisel järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel;
 • sadamasse sõidul, sadama territooriumil ning märgistatud laevateel;
 • kaitseala valitseja nõusolekul Jõgede, Kasari luha, Puise ranna, Rooglaiu, Saardu ranna, Saarte, Saastna, Sauemere, Siselahe, Sibula sonni, Suitsu ja Välislahe sihtkaitsevööndis;
 • Jõgede sihtkaitsevööndis kutselise kalapüügi eesmärgil ujuvvahendiga sõitmisel Sibula sonni sihtkaitsevööndisse ja tagasi;
 • kutselisel kalapüügil lõkspüünisega Välislahe ja Saarte sihtkaitsevööndis ning ääremõrraga Sibula sonni sihtkaitsevööndis.

Kaardirakenduse hüpikaknas on toodud vaid konkreetse vööndiga seotud punktid ehk 4, 5 ja 6.

Kaardirakenduse lühendid:
JKL – jääkatte lagunemisest
JVT – jäävabadel talvedel
skv – sihtkaitsevöönd
e – eraldis

   


   About Estonia

   Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

   Estonian Official Gateway

   Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

   Digital Society

   Estonia has
   transformed itself into
   one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

   Follow our updates in social media