Language switcher

You are here

Riiklik kiirgustöötajate doosiregister

 1. kiirgustöötaja ees- ja perekonnanimi;
 2. isikukood;
 3. tööandja nimi, aadress ja registrikood;
 4.  kiirgustöötaja kategooria ja ametikoht; 
 5. seireperioodi algus- ja lõppkuupäev;
 6.  väliskiiritusest põhjustatud efektiivdoosi suurus;
 7.  radionukliidide sissevõtust põhjustatud efektiivdoosi suurus;
 8. ekvivalentdoosi suurus kiirgustöötaja silmaläätses, nahas ja jäsemetes;
 9.  avariikiirituse suurus,
 10.  hädaolukorrakiirituse suurus;
 11.  summaarne kutsekiirituse doosi suurus hindamisperioodi jooksul ja kasvavalt.

Punktides 1-4 loetletud andmed esitab kiirgustegevusloa omaja doosiregistrisse järgmistel juhtudel:

 • kiirgustegevusloa väljastamisel nende kiirgustöötajate kohta, kellele korraldatakse isikudooside seiret;
 • iga uue kiirgustöötaja tööle võtmisel, enne kiirgustööle asumist.

Punktides 5-11 loetletud andmed esitab doosiregistrisse kiirgustegevusloa omaja või isikudooside seiraja vähemalt kaks korda aastas. Andmed esitatakse elektrooniliselt või paberkandjal.

Kui kiirgustegevusloa omajal on sõlmitud leping isikudosimeetrite kontrolliks Keskkonnaameti kiirgusosakonnaga, sisestatakse kiirgustöötajate seireandmed doosiregistrisse kiirgusosakonna TLD-peaspetsialistide poolt peale isikudosimeetrite mõõtmist. Juhul, kui kiirgustöötaja on saanud põhjendamatult suure doosi, peab kiirgustegevusloa omaja uurima välja selle põhjuse. Kui selgub, et kiiritada on saanud isikudosimeeter, mitte kiirgustöötaja, peab kiirgustegevusloa omaja hindama kiirgustöötaja poolt seireperioodil saadud doosi suurust. Hinnatud doosi suurus koos põhjendusega esitatakse Keskkonnaameti kiirgusosakonda kiirgustöötaja doosi suuruse muutmiseks doosiregistris.

 

Vastavalt kiirgusseaduse §102 lg 5 võimaldatakse kiirgustöötaja isikudooside seire tulemustele juurdepääs järgmistele isikutele:

 • kiirgustöötajale tema isikut puudutavate andmete osas;
 • spetsialistile, kes osutab kiirgustöötajale töötervishoiuteenust;
 • kiirgustegevusloa omajale tema kiirgustöötajate andmete osas;
 • kiirgusohutuse kontrolli teostajale;
 • kiirituse ja selle mõju kohta teadusuuringuid tegevale isikule andmete osas, mis ei puuduta kiirgustöötaja isikut.

Doosiregistrist väljavõtte väljastamine toimub kiirgusosakonnale kirjalikult esitatud taotluse alusel. Taotlus peab olema allkirjastatud.

 

 

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media