Language switcher

You are here

Vaide esitamine

Kui leiad, et Keskkonnaameti otsuse, ettekirjutuse või toiminguga on rikutud sinu õigusi, on sul õigus esitada vaie.

Vaide esitamise juhend

Esita vaie Keskkonnaametile:

Esita vaie 30 päeva jooksul arvates päevast, mil sa vaidlustatavast otsusest või toimingust teada said või oleksid pidanud teada saama. Vaide esitamise tähtaja saab mõjuvatel põhjustel ennistada, kui esitad selleks põhjendatud taotluse.

Vaie peab olema allkirjastatud omakäeliselt või digitaalselt. Kui vaide allkirjastab sinu esindaja, siis lisa vaidele volitust tõendav dokument.

Vaides peab olema kirjas:

 • kellele vaie on esitatud – Keskkonnaametile
 • sinu nimi, isikukood, postiaadress ja muud kontaktandmed (telefoni number, e-posti aadress)
 • mida vaidlustad – otsuse või toimingu nimetus, otsuse number või toimingu tegemise aeg, lühidalt selle sisu
 • põhjused, miks sa leiad, et tehtud otsus või toiming rikub sinu õigusi
 • selgelt väljendatud taotlus, mida sa soovid vaide esitamisega saavutada
 • sinu kinnitus, et vaieldavas asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust
 • kui vaidele on lisatud dokumente, siis ka lisatud dokumentide loetelu
 • viis, kuidas soovid vaideotsust kätte saada:
 1. e-postiga krüpteeritult (e-kirja manuses olev dokument on krüpteeritud ja selle avamiseks on vajalik ID-kaart, ID-kaardi lugeja ning DigiDoc tarkvara, samuti Acrobat Reader vms tarkvara)
 2. e-postiga (e-kirja manuses oleva pdf-vormingus dokumendi avamiseks on vajalik Acrobat Reader vms tarkvara)
 3. posti teel tähtkirjaga
 4. posti teel lihtkirjaga

NB! Keskkonnaamet ei saa lihtkirjaga või krüpteerimata saatmise puhul tagada edastatavate andmete turvalisust ja konfidentsiaalsust.

 • allkiri

Vaata ka vaide esitamise näidist (470.46 KB, PDF)


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media