Language switcher

You are here

Nepste looduskaitseala moodustamine

Keskkonnaamet teatab, et kavandamisel on Nepste looduskaitseala moodustamine ja valminud on kaitse-eeskirja väljatöötamise kavatsus, kus on kirjeldatud planeeritavad muudatused. Moodustatava Nepste looduskaitseala territoorium hõlmab Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2006. a määrusega nr 161 „Laiksaare looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri“ kaitse alla võetud Laiksaare looduskaitseala ning Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrusega nr 154 „Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas“ kaitse alla võetud Nepste hoiuala. Ala asub Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Nepste külas ja Saarde vallas Laiksaare külas.

Nepste looduskaitseala eesmärk on kaitsta eluslooduse mitmekesisust, väärtuslikke metsakooslusi ning kaitsealuseid liike ja nende elupaiku. Nepste looduskaitsealal kaitstakse elupaigatüüpe jõed ja ojad (3260), vanad loodusmetsad (9010*), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning laialehised lammimetsad (91F0). Need elupaigatüübid on haruldaste ja ohustatutena lisatud loodusdirektiivi I lisasse ning nende kaitse tagamisel on Euroopa Liidul ja selle liikmesriikidel eriline vastutus. Samuti kaitstakse loodusdirektiivi I lisasse lisatud kaitsealuseid liike ja nende elupaiku. Need liigid on must-toonekurg (Ciconia nigra), laanerähn (Picoides tridactylus), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), tamme-kirjurähn (Dendrocopos medius) ja karvasjalg-kakk (Aegolius funereus). Lisaks kaitstakse Nepste looduskaitsealal teisigi kaitsealuseid liike ja nende kasvukohti nagu harilik kopsusamblik (Lobaria pulmonaria), harilik koobassamblik (Thelotrema lepadinum) ja rohe-tilksamblik (Biatoridium monasteriense).

Väljatöötamise kavatsusega saab tutvuda 13.08. – 27.08.2018. a Keskkonnaameti Pärnu kontoris või siinse teate allosas toodud lingi kaudu.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited Nepste looduskaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja väljatöötamise kavatsuse kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti Lääne regioonile (Roheline 64, Pärnu 80010 või info@keskkonnaamet.ee) hiljemalt 27.08.2018.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole väljatöötamise kavatsuse kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast tutvustamisperioodi lõppu esitatakse väljatöötamise kavatsus 2019. aasta kevadel keskkonnaministrile määruse eelnõu menetluse algatamiseks. Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada menetluse algatamisele järgneval avalikustamise perioodil.

Lisainfo: Kirsi Loide, 447 7375, kirsi.loide@keskkonnaamet.ee

Väljatöötamise kavatsusega saab tutvuda SIIN (1.7 MB, PDF)


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media