Language switcher

You are here

Loode-Eesti jõgedes paranevad kalade elutingimused

Forelli koelmuala taastamine Onga jõel Jõgevamaal. Foto: Aimar Rakko
Forelli koelmuala taastamine Onga jõel Jõgevamaal. Foto: Aimar Rakko

Keskkonnaameti eestvedamisel alustatakse Veskijõel, Nõva ja Riguldi jõgedel ning Leidisoo peakraavis ehitustöödega, mille käigus muudetakse jõed paremini läbitavaks ja taastatakse mitmed lõheliste kudealad.

Loode-Eesti jõed on kalavaesed, kuid sobiksid kudemiseks meriforellile ja jõesilmule. Kudealade taastamistöödel ongi tegevus suunatud eelkõige jõesilmu ja meriforelli sigimistingimuste parandamiseks, kuid kasu lõikavad sellest ka teised siirdelise eluviisiga mageveekalad, näiteks ahven, haug, luts, särg ja säinas.

„Meriforell ja jõesilm koevad jõgedes, kust noorkalad siirduvad merre toitumisrändele ning tulevad suguküpsuse saabudes tagasi jõkke kudema. Nende looduslik arvukus sõltub sobivate kude- ja kasvualade olemasolust merega seotud vooluveekogudes. Paraku on mitmed sobivatest aladest täna kaladele kättesaamatud või kudemiseks kõlbmatud, näiteks takistavad nende kuderännet paisud ja kinnikasvanud jõed,“ lausus Aimar Rakko, Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja.

Nõva jões on kalade elu- ja sigimispaikade kvaliteedi parandamine kavandatud neljal lõigul kogupikkusega 570 m. Nõval rajatakse klibust kudepadjandid ning kalade varjevõimaluste parandamiseks ja veevoolu turbulentsuse suurendamiseks paigaldatakse erineva suurusega maakive. Riguldi jões puhastakse kalade liikumise soodustamiseks jõesuue setetest ning taastatakse elu- ja sigimispaiku kolmel jõelõigul ja ühel lõigul ka Leidissoo peakraavis. Veskijõel parandatakse koelmuala kvaliteeti kudepaljandite loomisega jõe alamjooksul ning puhastatakse jõesäng settest. Lisaks likvideeritakse kõigil neil jõgedel kalade rändeid takistavad koprapaisud.

„Tööde tulemusena paraneb meriforelli juurdepääs kudealadele ja sobiva kvaliteediga alade hulk kasvab keskmiselt 3-5 korda võrreldes praegusega. Näiteks Nõva jõe puhul suureneb tegevuste tagajärjel meriforelli taastootmispotentsiaal ligi 110 merre rändava noorkala ehk laskuja võrra praeguselt 180 isendilt ligi 300 laskujani aastas. Riguldi ja Veskijõe puhul on oodatav kalade arvu kasv enam-vähem samas suurusjärgus – potentsiaalsete noorkalade arv on seal tulevikus vastavalt 140 ja 65 aastas,“ selgitas Rakko. Lisaks meriforellile paranevad oluliselt ka sarnast kudeala vajava jõesilmu sigimistingimused.

Jõgede taastamistööde maksumus on kokku 124 782 eurot ning seda rahastatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014-2020 perioodi vahenditest. Töödega tehakse algust lähikuudel ning valmis peaks need olema oktoobri keskpaigaks.

Lisaks ehitustöödele on plaanis sama meetme raames ellu viia ka mitmeid teisi kalade elutingimusi parandavaid projekte. Esimeses järgus teostatakse eeluuringud, et selgitada kudealade taastamise täpsed vajadused ja ehitustööde mahud. Ehitus- ja projekteerimistöödega alustatakse 2019. a. Keskkonnaameti elluviidavate esimese vooru projektide nimekiri on leitav Keskkonnaameti kodulehelt.

Lisaks koostab Keskkonnaamet tegevuskava, et planeerida konkreetseid tegevusi Eesti jõgede, järvede, rannikuvee ja mere hea seisundi saavutamiseks ja hoidmiseks.

Lisainfo:
Aimar Rakko
Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja
e-post: aimar.rakko@keskkonnaamet.ee
telefon: 5306 9104

Teate edastas:
Sille Ader
Keskkonnaameti pressiesindaja
e-post: sille.ader@keskkonnaamet.ee
telefon: 5745 0332


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media