Language switcher

You are here

Biokütused

Biokütus on biomassist toodetud vedel- või gaaskütus, mida kasutatakse transpordivahendites.

Enimlevinud biokütused on põllukultuuridest toodetud biodiisel ja bioetanool, mis segatakse vastavalt diislikütusele ja mootoribensiinile juurde.

Üha enam toodetakse biokütuseid ka bioloogilist päritolu jäätmetest ja tööstusjääkidest. Sellisest toorainest toodetud biokütus omab keskkonnale suuremat positiivset mõju.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividele 2009/28/EÜ ja 2009/30/EÜ peab iga liikmesriik vähendama aastaks 2020 kasvuhoonegaaside heitmeid 6% transpordisektoris ning biokütused moodustama 10% kogu transpordisektoris turule toodud kütustest enegriasisalduse järgi. Biokütused, mida soovitakse nende eesmärkide täitmiseks arvesse võtta, peavad vastama säästlikkuse kriteeriumitele.

Kütuse rafineerimistehas Porvoos, Soomes. Autor: Imre Banyasz

 

Tulenevalt vedelkütuse seadusest on alates 1. aprillist 2020 kütuse müüjatel, kelle kohta on majandustegevuse registrisse kantud kütuse tarbimisse lubamise märge või kütuse maksuladustamise lõpetamise märge, ja kütuse impordi tegevusluba omavatel isikutel (edaspidi tarnija) kohustus tuua turule diislikütus ja mootoribensiin, milles sisalduv biokütus moodustaks vähemalt 10% energiasisalduse järgi.

Kohustus ei laiene mootoribensiinile oktaanarvuga 98. 

Alates 1. jaanuar 2018 peavad tarnijad esitama vastavalt atmosfääriõhu kaitse seadusele tarnitud kütuste ja energia kasvuhoonegaaside mahu kuuaruande, milles sisaldub vähemalt järgnev:

  • andmed iga tarnitud kütuse ja energia kogumahu, kasvuhoonegaaside heite mahukuse, päritolu ning ostukoha kohta;
  • andmed, millised on biokütuse elutsükli jooksul tekkivad kasvuhoonegaaside heitkogused energiaühiku kohta.

Kuuaruanne esitatakse iga kalendrikuu 15. kuupäevaks eelmise kaldendrikuu jooksul tarbimisse lubatud kogused Keskkonnaametile aadressile info@keskkonnaamet.ee.

Alates 1. augustist 2019 on avatud uus elektroonne keskkond, kuhu tarnijal tuleb deklareerida tarnitud kütuste ja energia kasvuhoonegaaside mahu ning tarbimisse lubatud kütuse koguse ja neile vastava koguenergia aruanded.

Täpsem informatsioon on leitav Maksu- ja Tolliameti koduleheküljelt

 

Lisainfo

  • Keskkonnaameti kliima peaspetsialistilt Egon Orastelt 

5344 3473 või e-posti aadressil egon.oraste@keskkonnaamet.ee

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media