Language switcher

You are here

Prangli maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõus muudeti piiranguvööndi metsade majandamist puudutavat sätet

Keskkonnaministri 14. oktoobri 2015. a käskkirjaga nr 924 algatati Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 1999. a määruse nr 441„Prangli maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine” muutmise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. Kaitse-eeskirja eelnõu avalik väljapanek toimus jaanuaris 2016.

Avaliku väljapaneku järgselt tegi Keskkonnaministeerium Keskkonnaametile ettepaneku muuta eelnõus Prangli maastikukaitseala piiranguvööndi osas metsade majandamist puudutavat sätet. Muudatuse kohaselt on piiranguvööndis kaitseala valitseja nõusolekul lubatud uuendusraie, välja arvatud elupaigatüübile metsastunud luited vastavates puistutes. Metsastunud luiteid jääb piiranguvööndisse ligikaudu 38,5 ha (vt kirjaga kaasas olevat kaarti). Elupaigatüüp metsastunud luited (2180) on Prangli loodusala eesmärgiks ning kaitsealal tuleb tagada elupaigatüübi säilimine.

Ootame põhjendatud ettepanekuid piiranguvööndi metsamajandamist puudutava sätte osas hiljemalt 14. augustiks 2017. a. Määruse eelnõu esitatakse ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele orienteeruvalt 2017. aasta lõpus. Määrus jõustub eeldatavasti 2018. aasta alguses.

Täiendav info: kaitse planeerimise spetsialist Sander Laherand, 5692 7990, sander.laherand@keskkonnaamet.ee.

Prangli maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu (131.12 KB, PDF)

Prangli maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu seletuskiri (204.52 KB, PDF)

Prangli piiranguvööndisse jäävate metsastunud luidete kaart (191.35 KB, JPG)

Prangli saare männikud. Foto: Riina Kotter
 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media