Language switcher

You are here

Kiirgustegevusloa muutmine

Alates 01.04.2018 on kiirgustegevusloa taotlemine/muutmine ja sealhulgas riigilõivu tasumine infosüsteemis KOTKAS.

Kiirgustegevusloa omaja teavitab eelnevalt Keskkonnaametit, kui plaanib kiirgusseaduse § 78 punktides nimetatud kiirgustegevuse muutmist:

  1. kasutusele võtta uue või täiendava kiirgusallika;
  2. lõpetada kiirgustegevusloas märgitud kiirgusallika kasutamise;
  3. anda kiirgusallika üle teisele isikule või ladustada selle radioaktiivse jäätmena;
  4. muuta kiirgustegevusloaga määratud kiirgustegevust, tekkivate radioaktiivsete jäätmete käitlemise viise, piirkoguseid või ladustuskohta;
  5. muuta kiirgustegevuse toimumise kohta, rajatisi või ruume;
  6. võtta tööle uue kiirgusohutuse spetsialisti;
  7. muuta muul viisil oluliselt loas kirjeldatud kiirgustegevust.

Kui tegemist on ülaltoodud punktides 1, 4, 5 või 7 sätestatud kiirgustegevuse muutusega, siis vastavalt riigilõivuseadusele tuleb kiirgustegevusloa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasuda riigilõiv 150 eurot.

Täpsemalt riigilõivust: https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/riigiloivud

Kiirgustegevusloa muutmise taotlemisel:

  1. ülaltoodud punktides 1, 3, 4, 5 ja 7 nimetatud juhul otsustab Keskkonnaamet kiirgustegevusloa muutmise 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates;
  2. ülaltoodud punktides 2 ja 6 nimetatud juhul otsustab Keskkonnaamet kiirgustegevusloa muutmise 5 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

Kui kiirgustegevusloa omaja teavitab Keskkonnaametit ülaltoodud punktides 1, 4, 5 või 7 nimetatud muudatustest ning tegemist on kiirgusohutuse seisukohast olulise muudatusega otsustab Keskkonnaamet 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase teate saamisest selle edasise menetlemise uue kiirgustegevusloa taotlusena. Otsusest teavitatakse taotlejat viivitamatult.

Kui Keskkonnaamet määrab taotlejale tähtaja kiirgustegevusloa muutmise taotluse materjalides puuduste kõrvaldamiseks või taotluse materjalide kohta täpsustavate andmete esitamiseks, pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või täpsustavate andmete esitamise aja võrra.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media