Language switcher

You are here

Kiirgustegevusloa taotlemine

Alates 01.04.2018 on kiirgustegevusloa taotlemine/muutmine ja sealhulgas riigilõivu tasumine infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/

Taotlejad, kes ei saa riigilõivu läbi infosüsteemi KOTKAS tasuda ja on tasunud selle väljaspool infosüsteemi. Selleks, et Teil oleks võimalik taoltust esitada, palume saata riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus koos märkusega „kiirgustegevusloa taotluse esitamine infosüsteemi KOTKAS“ klienditoe meiliaadressile:  klienditugi@keskkonnaamet.ee. Klienditugi annab Teile tagasisidet, kui Teil on võimalik infosüsteemis taotlus ära esitada.

KOTKAS – keskkonnaotsuste infosüsteem - on infosüsteem, mille eesmärgiks on koondada keskkonnalubade taotlemine ja menetlemine ühisesse keskkonda.

Kiirgustegevusloa andmine otsustatakse 90 päeva jooksul nõuetekohaste taotluse ja dokumentide saamisest arvates. Kui kiirgustegevusluba taotletakse suure ohuga kiirgustegevuseks, võib Keskkonnaamet eelnimetatud tähtaega pikendada kuni 90 päeva võrra. Kui Keskkonnaamet määrab taotlejale tähtaja kiirgustegevusloa taotluse materjalides puuduste kõrvaldamiseks või taotluse materjalide kohta täpsustavate andmete esitamiseks, pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või täpsustavate andmete esitamise aja võrra.

Kiirgustegevusloa taoltuse/muutmise taotluse täitmisel infosüsteemis KOTKAS juhindutakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 lg 1 koostoimes kiirgusseaduse § 70 lg 1 ja keskkonnaministri 24.11.2016 määruse nr 60 "Kiirgustegevusloa taotlusele esitatavad täpsustatud nõuded, taotluse ja kiirgustegevusloa vormid ning tuumamaterjali arvestuse pidamiseks kasutatavate kiirgusallikaid iseloomustavate andmete vormid" selgitustest.

Muud juhendid:

Euroopa Komisjoni kiirguskaitse juhend Radiation Protection 162: Criteria for acceptability of medical radiological equipment used in diagnostic radiology, nuclear medicine and radiotherapy (PDF) (pdf (949.79 KB, PDF)).
Vastavalt tervise- ja tööministri 19.12.2018 määruse nr 71 „Meditsiinikiirituse protseduuride kiirgusohutusnõuded, meditsiinikiirituse protseduuride kliinilise auditi nõuded ning diagnostilised referentsväärtused ja nende määramise nõuded1“ § 13 peavad meditsiinikiirituse protseduuridel tohib kasutada meditsiinikiiritusseadmeid, mis vastavad asjakohases Euroopa Komisjoni kiirguskaitse juhendis esitatud kriteeriumidele.

Kvaliteedikontrolli kriteeriumid hambaröntgenseadmele (väljavõte Euroopa Komisjoni kiirguskaitse juhendist p 2.5, eestikeelne tõlge (118.97 KB, PDF)(118.97 KB, PDF).


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media