Language switcher

You are here

Rahvaürituse korraldamise loa taotlemine

Looduskaitseseaduse kohaselt võib sihtkaitsevööndis kaitse-eeskirjaga lubada rahvaürituse korraldamist.

Täpsemalt tuleb tutvuda konkreetse kaitse-eeskirjaga, kas rahvaürituse korraldamiseks on vaja Keskkonnaameti nõusolekut või on korraldamine lubatud ilma Keskkonnaameti nõusolekuta või on see keelatud.

Luba peab taotlema füüsiline või juriidiline isik või kohalik omavalitsus, kes soovib korraldada rahvaüritust kaitstaval loodusobjektil, kus võib rahvaüritust korraldada ainult Keskkonnaameti nõusolekul.

Kui rahvaürituse korraldamine on lubatud Keskkonnaameti nõusolekuta, siis tuleb jälgida ka seda, kas inimeste viibimisele kaitsealal on seatud kaitse-eeskirjaga mingeid piiranguid. Samuti tuleb arvestada keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 32 võõral maatükil viibimise kohta sätestatut.

Hoiualadel rahvaürituse korraldamiseks Keskkonnaameti luba ei ole vaja taotleda. Tuleb aga arvestada, et tegevusega ei tohi hävitada ja kahjustada elupaiku ja kasvukohti, mille kaitseks hoiuala moodustati ning oluliselt häirida kaitstavaid liike. Hoiualade kaitse alla võtmiste kohta leiab infot Riigi Teatajast. Samuti tuleb arvestada keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 32 võõral maatükil viibimise kohta sätestatut.

Kui rahvaürituse raames kavandatakse sõidukiga, maastikusõidukiga või ujuvvahendiga sõitmist või lõkke tegemist või telkimist, siis tuleb tutvuda nende tegevuste regulatsiooniga kaitse-eeskirjas. Kui need tegevused on lubatud Keskkonnaameti nõusolekul, siis ei ole vaja nendeks eraldi luba taotleda, vaid vastav soov tuleb esitada rahvaürituse korraldamise loa taotluses.

 

Rahvaürituse korraldamise loa taotluse esitamine

Keskkonnaametile tuleb esitada vabas vormis koostatud taotlus, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

  • taotleja (vastutaja, korraldaja) nimi või ärinimi või asutuse nimi, isikukood või ettevõtja äriregistrikood
  • kontaktandmed (telefon, e-mail, postiaadress)
  • info ala kohta - maakond, vald, kaitstava loodusobjekti ja vööndi nimi, tegevuse koha nimi ja asukoht võimalikult täpselt
  • ürituse toimumise ja selleks vajalike ettevalmistuste aeg
  • osalejate arv
  • ürituse eesmärk ja tegevus(t)e kirjeldus (sh ala skeem, info transpordi, inventari ja seadmete paigaldamise kohta ja nende asukoht ala skeemil, info pürotehnika, lahtise tule ja/või helitehnika kasutamise kohta, heakorra abinõud) ning põhjendus

Taotluse võib esitada:

  • digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga (info@keskkonnaamet.ee);
  • paberkandjal posti teel Keskkonnaametisse (Roheline 64, 80010 Pärnu, Eesti);
  • ise kohale tulles Keskkonnaameti kontorisse.

Rahvaürituse korraldamise loa taotlustega tegelevad looduskasutuse spetsialistid.

Taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest. Kui taotluse läbivaatus võtab kauem aega, teavitab Keskkonnaamet sellest taotluse esitajat, sh selgitades vastuse hilinemise põhjust ning nimetab uue vastamistähtaja.

Keskkonnaamet ei kooskõlasta tegevust, kui see võib kahjustada kaitstava loodusobjekti kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit. Samuti võib Keskkonnaamet kooskõlastamisel seada tingimusi, mille täitmisel eeltoodud kahju ei tekiks.

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media