Language switcher

You are here

Ehitusloa kooskõlastamine

Ehitusloa kooskõlastamise nõude Keskkonnaametiga määrab looduskaitseseadus, mille kohaselt ei või ilma kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis anda ehitusluba ning ehitusseadustik, mille kohaselt ehitusloa andmiseks pädev asutus esitab ehitusloa eelnõu vajaduse korral kooskõlastamiseks asutusele, kelle õigusaktist tulenev pädevus on seotud ehitusloa taotluse esemega.

Kaitstavate loodusobjektide - kaitseala, hoiuala, püsielupaiga ja kaitstava looduse üksikobjekti valitseja on Keskkonnaamet.

Ehitusloa kooskõlastamiseks esitamine

Ehitusloa andmiseks pädev asutus koostab ehitusloa eelnõu ja esitab selle elektrooniliselt ehitisregistri kaudu Keskkonnaametile kooskõlastamiseks.

Ehitusloa kooskõlastamisega tegelevad looduskasutuse spetsialistid.

Keskkonnaamet vaatab ehitusloa eelnõu läbi kümne päeva jooksul alates selle esitamisest. Kui läbivaatus võtab kauem aega, teavitab Keskkonnaamet sellest esitajat, sh selgitades vastuse hilinemise põhjust ning nimetab uue vastamistähtaja.

Keskkonnaamet ei kooskõlasta tegevust, kui see võib kahjustada kaitstava loodusobjekti kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit. Samuti võib Keskkonnaamet kooskõlastamisel seada tingimusi, mille täitmisel eeltoodud kahju ei tekiks.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media