Language switcher

You are here

Ehitamine ja projekteerimine

Loodusväärtuste kaitsmiseks on moodustatud sellised kaitstavad loodusobjektid nagu kaitseala (rahvuspark, looduskaitseala, maastikukaitseala ehk looduspark), püsielupaik ja kaitstava looduse üksikobjekt. Nendes rakendatavate kitsenduste ulatuse kehtestatakse kaitse-eeskirjaga.

Kaitse-eeskirjaga võib kaitstavad loodusobjekti poolt hõlmatava maa-ala jaotada erineva rangusastmega vöönditeks, milleks on loodusreservaat, sihtkaitsevöönd ja piiranguvöönd. Loodusreservaat on kõige rangema kaitsega vöönd, mis hoitakse otsesest inimtegevusest puutumata.

Sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis aga annab looduskaitseseadus kaitse-eeskirjaga võimaluse reguleerida erinevaid tegevusi, sh ehitiste püstitamist

Sihtkaitsevööndis võib kaitse-eeskirjaga lubada tee, tehnovõrgu rajatise või tootmisotstarbeta ehitise püstitamist kaitsealal paikneva kinnistu, kaitseala või riigikaitse tarbeks ja olemasolevate ehitiste hooldustöid.

Piiranguvööndis võib kaitse-eeskirjaga lubada ehitise püstitamist ning rahvuspargis ehitise väliskonstruktsioonide muutmist.

Kuid alati tuleb kaitse-eeskirja vaadata koos looduskaitseseadusega, sest eeltoodud tegevused on looduskaitseseaduse kohaselt sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis keelatud, kui kaitse-eeskirjaga ei sätestata teisiti. Seega kui kaitse-eeskirjas ei ole neid tegevusi käsitletud on need looduskaitseseaduse kohaselt keelatud. Looduskaitseseaduse ja kaitse-eeskirjadega on võimalik tutvuda Riigi Teatajas.

Hoiualadel kaitse-eeskirja ei ole ja nende maa-ala ei ole jaotatud piirangu-ja sihtkaitsevöönditeks. Hoiualadel tegutsemisel tuleb juhinduda looduskaitseseaduse 5. peatükist, mis näeb ette, et teatud tegevuste kavandamise korral tuleb Keskkonnaametile esitada hoiuala teatist, mille kohta leiad rohkem infot siit. Kõikide teiste tegevuste korral tuleb arvestada, et tegevusega ei tohi hävitada ja kahjustada elupaiku ja kasvukohti, mille kaitseks hoiuala moodustati ning oluliselt häirida kaitstavaid liike. Hoiualade kaitse alla võtmiste kohta leiab infot Riigi Teatajast.

Samuti tuleb arvestada, et kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis ei või ilma kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta:

  • muuta katastriüksuse kõlvikute piire ega kõlviku sihtotstarvet
  • koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid
  • kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut
  • lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist, sealhulgas lubada püstitada või laiendada lautrit või paadisilda
  • anda projekteerimistingimusi;
  • anda ehitusluba
  • rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda vee erikasutusluba, ehitusluba ega esitada ehitusteatist.
 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media