Language switcher

You are here

Uuringud ja aruanded

Aasta Pealkiri Dokumendid
2019    
 

Kunda jõe inventuuri aruanne

Aruanne (6.7 MB, PDF)
  Kirikumäe järve valgala reostuskoormuse uuring Aruanne (6.84 MB, PDF)
  Mõra jõe valgala reostuskoormuse uuring Aruanne (PDF)
  Uustalu kraavi valgala reostuskoormuse uuring

Aruanne (11.5 MB, PDF)

  Valdimurru jõe reostuskoormuse hinnang  Aruanne  (4.59 MB, PDF)
  Laugi jõe reostuskoormuse hinnang Aruanne (3.44 MB, PDF)
  Rannamõisa_1 vooluveekogumi reostuskoormuse uuring Aruanne (1.97 MB, PDF)
  Koolme maaüksuse jääkreostuse likvideerimise ehitustööd Aruanne (2.3 MB, PDF)
  Taebla jõe reostuskoormuse uuring Aruanne (5.97 MB, PDF)
  Haapsalu lahe rannikuveekogumi uuring

Aruanne (6.63 MB, PDF) 

Lisa 1 Veetasemed ja maakerge (971.31 KB, PDF)
Lisa 2 Lindude mõju  (183.09 KB, PDF)
Lisa 3 Toitainete modelleerimine (631.25 KB, PDF)
Lisa 4 Setted (950.91 KB, PDF)
Lisa 5 Heitvee levik (1.18 MB, PDF)
Lisa 6 Noarootsi kanal (1.24 MB, PDF)

  Vee erikasutuse keskkonnanõuete seadmine Ordoviitisumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi piirkonna kaevandustele ja karjääridele Aruanne (5.05 MB, PDF)
2018    
2018 Eksperthinnang Kuusalu oja veekogumi mittehea seisundi põhjuste tuvastamiseks, koormusallikate selgitamiseks ja edasiste meetmete määratlemiseks Aruanne (2.02 MB, PDF)
2018 Eksperthinnang Kolga ja Hara lahtede rannikuveekogumite mittehea seisundi põhjuste tuvastamiseks, koormusallikate selgitamiseks ja edasiste meetmete määratlemiseks Aruanne (1.19 MB, PDF)
2018 Hüdrogeoloogilised uuringud seirepuurkaevude PRK0007553 ja RK0009419 piirkonnas ning seirepuurkaevus PRK0000266 Aruanne (20.94 MB, PDF)
2017    
2017 Eksperthinnang veekogumite seisundile (Nohipalo Must-, Kooru, Tänav-, Järise järv ja Linnulaht) Aruanne (2.68 MB, PDF)
2017 Eksperthinnang Hirmuse ja Pirita_1 pinnaveekogumite hüdromorfoloogiliste tingimuste parandamise lahenduste leidmiseks ja elupaikade taastamiseks Aruanne (4.23 MB, PDF)
2017 Uuringuprogramm Haapsalu lahe rannikuveekogumi reostuse peamiste põhjuste välja selgitamiseks ja meetmekava väljatöötamiseks Uuringuprogramm (1.27 MB, PDF)
2017 Uuring pestitsiidide koormuse allikate ja päritolu selgitamiseks nitraaditundlikul alal Aruanne (8.95 MB, PDF), tabelid (211.06 KB, XLSX), lisa 1 (5.14 MB, XLSX), lisa 2 (49.07 KB, XLSX), lisa 3 (43.43 KB, XLSX)
2017 Kalda oja valgala reostuskoormuse uuring Aruanne (1.71 MB, PDF)
2017 Kaberla oja valgala reostuskoormuse uuringu aruanne Aruanne (2.16 MB, PDF)

2017

Uuring Vodja_1 ja Vodja_2 veekogumite mittehea seisundi põhjuse tuvastamiseks, koormusallikate selgitamiseks ja edasiste meetmete määratlemiseks Aruanne (3.24 MB, PDF)
2016    
2016 Audru jõe valgala reostuskoormuse uuringu lõpparuanne Aruanne (2.34 MB, PDF)
2016 Ülevaade veemajanduskavade meetmeprogrammi rakendamise tegevuskava meetmete efektiivsusest Seletuskiri (152.79 KB, PDF). Kaardid 1 (1.36 MB, PDF) ja 2 (1.31 MB, PDF). Andmetabel (34.64 KB, XLSX).
2016 Sulfaatide sisalduse olulise ja püsiva kasvusuundumuse põhjuste väljaselgitamine puurkaevus PRK0003648 ja salvkaevus PRK0019028 Aruanne (5.05 MB, PDF). Puurkaevu protokoll (106 KB, DOC), salvkaevu protokoll (104 KB, DOC).
2015    
2015 Räpu jõe valgala reostuskoormuse uuringu lõpparuanne Aruanne (6.56 MB, PDF)
2015 Selja jõe valgala reostuskoormuse uuringu lõpparuanne Aruanne (5.74 MB, PDF)
2015 Ülevaate koostamine vesikondade veemajanduskavade meetmeprogrammide rakendamise tegevuskavade elluviimisest Ülevaade (2.59 MB, PDF)
Varasemad    
2014 Ülevaate koostamine vesikondade veemajanduskavade meetmeprogrammide rakendamise tegevuskavade elluviimisest Ülevaade (1.01 MB, PDF)
2013 Keila jõe valgala reostuskoormuse uuringu lõpparuanne Aruanne (3.9 MB, PDF)
2009 Selja jõe umbekasvamise põhjuste väljaselgitamine ja tervendamise abinõude plaani väljatöötamine Aruanne (768.7 KB, PDF)


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media