Language switcher

You are here

Tegevuskava 2016-2017

Keskkonnaamet koostas tegevuskava 2016-2017.

Tegevuskava koostamisel olid kaasatud vesikondade töörühmade liikmed. Eelnõu saadeti kõikidele osapooltele ettepanekute ja vastuväidete saamiseks ning seda tutvustati 2015-2021 veemajanduskavade eelnõude avalikel aruteludel ning 2015.a novembris ja detsembris toimunud infopäevadel. 

Tegevuskava seletuskiri (783.34 KB, PDF)

Pinnavee meetmed (553.62 KB, XLSX)

Põhjavee meetmed (77.36 KB, XLSX)

 

Ülevaade elluviidud tegevustest veekogude seisundi parandamisel 2016-2017.aastatel

Pinnavee meetmetest on tegevuskava perioodi lõpuks rakendatud meetmeid 395-l pinnaveekogumil ehk siis eelmainitud perioodi lõpuks on rakendatud 55% kavandatud meetmetest ja rakendamine on pooleli 11% meetmetest. Põhjavee meetmetest on tegevuskava perioodi lõpuks rakendatud 71% kavandatud meetmetest ja rakendamine on pooleli 3% meetmetest.

Nii pinna- kui põhjavee meetmete rakendamisel olid olulise kaaluga administratiivsed meetmed, milliseid rakendasid Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon ja kohalikud omavalitsused.

Põhieesmärk ehk kõikide vete hea seisundi saavutamine või säilitamine, on hetkeseisuga täidetud 55% pinnaveekogumitel ja 71% põhjaveekogumitel. Heas seisundis olevate pinnaveekogumite arv vähenes võrrelduna 2015. aastaga 17 võrra ja juurde tuli 22 kesises seisundis pinnaveekogumit. Halvas ja väga halvas seisundis pinnaveekogumite arv on vähenenud nelja kogumi võrra. Põhjaveekogumite seisundite hindamine toimub põhjaveekogumite põhiselt iga kuue aasta järel, mistõttu on see näitaja kogu perioodi vältel sama. Keskkonnaeesmärgi mitte saavutamise põhjuseks on eelkõige vooluveekogude tõkestatus, samuti veekogudesse jõudvad toitained ja ohtlikud ained. 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media