Language switcher

You are here

KMH/KSH programm ja aruanne

Pärast KMH või KSH algatamist koostab arendaja koos KMH või KSH juhteksperdiga KMH või KSH programmi või planeeringu KSH väljatöötamise kavatsuse. Programmi ja väljatöötamise kavatsuse näol on tegemist KMH või KSH kavandamisetapiga (ingl scoping). KMH või KSH menetluses koostatakse üldjuhul programm, erandina planeeringute koostamisel valmib KSH väljatöötamise kavatsus.

Programmi ja väljatöötamise kavatsuse koostamine on üks olulisemaid etappe KMH või KSH korraldamisel, kuna sellega lepitakse kokku KMH või KSH ulatus ning detailsus. Programmis ja väljatöötamise kavatsuses määratakse ära mida, millises ulatuses ja kui detailselt on kavas KMH või KSH käigus hinnata. Samuti tuuakse välja mõjude hindamisel kasutatav hindamismetoodika ja näidatakse ära kaasamis- ja ajakava.

KMH või KSH tulemused võtab kokku KMH või KSH aruanne. Aruande koostab juhtekspert ja tema juhitud eksperdirühm. Aruanne selgitab, kirjeldab ja hindab kavandatava tegevuse elluviimisega eeldatavalt kaasnevat keskkonnamõju ning pakub välja olulise keskkonnamõju vältimise, ennetamise ja leevendamise meetmed. Aruande koostamisel lähtutakse KMH või KSH programmist või väljatöötamise kavatsusest ning see peab vastama keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse nõuetele.
KMH ja KSH menetluse põhimõtteline skeemKMH ja KSH menetluse põhimõtteline skeem


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media