Language switcher

You are here

Tegevuskava 2015

Keskkonnaamet on koostanud 2015.a tegevuskava. Tegevuskava koostamisel olid kaasatud vesikondade töörühmade liikmed. Eelnõu saadeti kõikidele osapooltele ettepanekute ja vastuväidete saamiseks. Kava tutvustati veemajanduskomisjoni nõupidamisel. 

1. Tegevuskava seletuskiri (477.21 KB, PDF)

2. Tegevuskava I osa_voolu-ja seisuveekogumid (240.32 KB, XLSX)

3. Tegevuskava II osa_põhjaveekogumid (15.79 KB, XLSX)

4. Tegevuskava III osa_rannikuveekogumid (24.32 KB, XLSX)

 

Ülevaade elluviidud tegevustest veekogude seisundi parandamisel 2015.aastal

Diagrammil on kujutatud 2015.a elluviidud tegevuste jaotumist.

Ülevaate perioodil viidi ellu kokku 276 projekti või tegevust 182 pinnaveekogumil,
mis aitasid kaasa veekogumite hea seisundi saavutamisele või selle säilitamisele, sealhulgas:

  • põllumajandus- või
  • maaparandusobjektidega seotud projektid,
  • ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rajamise, rekonstrueerimise või laiendamise projektid,
  • jääkreostusobjektide ja keskkonnareostuse likvideerimise projektid,
  • kalapääsude rajamise, paisude likvideerimise ja kudealade rajamisega seotud projektid,
  • veekogude tervendamise projektid.

Eesmärgipärasteks tegevusteks loeti sellised tegevused, mis viidi ellu mitteheas seisundis veekogumitel ja mis eelduslikult parandavad kogumi seisundit. Pea poole eesmärgipärastest tegevustest moodustasid kalapääsude rajamise ja kolmandiku ühiskanalisatsiooni arendamisega seotud projektid. Veekogumite seisundit parandavateks tegevusteks loeti ka riiklikel eesvooludel läbiviidud maaparandustööd, mille raames likvideeriti voolutakistusi, koprapaise või rajati settebassein. 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media