Language switcher

You are here

Kiirgusekspert

 • Kiirgusekspert on isik, kes nõustab oma teadmiste ja oskuste ulatuses kiirgustegevusloa omajaid ja muid isikuid muu hulgas järgmistes valdkondades:

1) kiirgustegevuseks mõeldud rajatiste projekteerimisel kiirgusohutusnõuete arvestamine;
2) kiirgustegevuskohas töökohtade liigitamine kontrolli- ja jälgimisaladeks;
3) kiirgustegevuskoha seireprogrammid;
4) kiirgusseireks kasutatavad mõõtevahendid;
5) kiirgusohutuse kvaliteedijuhtimise süsteemi koostamine;
6) radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemine;
7) riskianalüüs ja kiirgushädaolukorra lahendamise planeerimine;
8) kiirgustöötajate koolitamine.

Vastavalt kiirgusseaduse § 89 lg 2 tohib kiirguseksperdina tegutseda sellekohase tunnistuse saanud või tunnustatud füüsiline isik.

 • Kiirguseksperdi tunnistust võib taotleda isik, kes:

1) on kõrgharidusega;
2) on läbinud kiirgusohutuse koolituse, mille õppekava sisaldab kiirgusohutuse põhimõtteid ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu kiirgusalaseid õigusakte ja asjakohaseid rahvusvahelisi soovitusi ning ioniseerivat kiirgust käsitlevaid aineid sellises ulatuses, et see võimaldab tegutseda tunnistusega määratud alal;
3) on vähemalt viieaastase töökogemusega kiirgusohutuse alal;
4) on sooritanud kiirguseksperdi eksami.

 • Kiirguseksperdi tunnistuse väljastab Keskkonnaamet, mis kehtib viis aastat. Selleks esitab taotleja:

1. tunnistuse taotluse - taotluse vorm (14.17 KB, DOCX)
2. koopia kõrgharidust tõendavast dokumendist;
3. Keskkonnaministri 27.10.2016 määruse nr 45 lisas 1 (PDF) esitatud õppekava läbimist, muud erialast kvalifikatsiooni, kiirgusohutusalase koolituse või täienduskoolituse läbimist tõendavad dokumendid ;
4. kiirgustöötajate ja kiirgusohutuse spetsialistide koolitamise ja täienduskoolitamise valdkonna tunnistuse taotlemisel andmed kasutatava õppematerjali kohta, sealhulgas loengute ja ülesannete koopiad, tarkvara ja praktiliste tööde kirjeldused.

Kiirguseksperdi tunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasub taotleja riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras 32 eurot.

Allkirjastatud tunnistuse taotlus koos lisadokumentidega ja riigilõivu tasumist tõendava dokumendiga edastada: e-posti aadressile kiirgusosakond@keskkonnaamet.ee või posti teel Keskkonnaamet, kiirgusosakond, Kopli 76, 10416, Tallinn.

Õigusaktid

 1. Kiirgusseadus
 2. Keskkonnaministri 27.10.2016.a määrus nr 45 "Kiirguseksperdi kiirgusohutuse koolituse õppekava, kutseoskusnõuded, tunnistuse taotlemise kord, taotluse vorm ja tunnistuse vorm"
 • Kiirguseksperdid:

 1. Kaja Kivimäe, kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsents nr 8, välja antud 04.02.2014
 2. Sergei Nazarenko, kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsents nr 9, välja antud 04.02.2014
 3. Merle Lust, kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsents nr 10, välja antud 21.04.2014
 4. Priit Ruuge, kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsents nr 11, välja antud 07.10.2014
 5. Eduard Gerškevitš, kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsents nr 12, välja antud 05.06.2015
 6. Valentin Volkov, kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsents nr 13, välja antud 29.09.2015
 7. Madis Kiisk, kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsents nr 14, välja antud 17.11.2015


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media