Language switcher

You are here

Registrid

Keskkonnaameti kiirgusosakond peab järgnevaid registreid:

  • kiirgusallikate register
  • kiirgustegevuslubade register
  • riiklik kiirgustöötajate doosiregister
  • tuumamaterjali register
  • radioaktiivsete jäätmete register.

Kõik nimetatud registrid on seadusest tulenevalt juurdepääsupiiranguga.

Kiirgusallikate register

Vastavalt kiirgusseadusele on kiirgusallikate registri eesmärk Eesti Vabariigis kasutusel ja hoidmisel olevate kiirgusallikate üle arvestuse pidamine. Registrites olev teave on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks.

Kiirgustegevuslubade register

Kiirgustegevuslubade register on seotud infosüsteemiga KOTKAS, mis annab ülevaate väljastatud kiirgustegevuslubade kohta.

Riiklik kiirgustöötajate doosiregister

Vastavalt kiirgusseadusele peab riiklikku kiirgustöötajate doosiregistrit Keskkonnaameti kiirgusosakond. Registri pidamist reguleerib Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004 määrus nr 244 "Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri pidamise põhimäärus" (RT I 2004, 57, 407) ja selle eesmärk on pidada kiirgustöötajate saadud kutsekiirituse dooside arvestust.

Tuumamaterjali register

Tuumamaterjalide registris on andmed Eestis oleva tuumamaterjali kohta. Vastavalt Eesti Vabariigi ja Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) vahelisele kokkuleppele kaitsemeetmete rakendamise kohta seoses tuumarelva leviku tõkestamise lepinguga (RT2 1998, 5/6, 10) peab Keskkonnaameti kiirgusosakond arvestust kaitsemeetmetele allutatud tuumamaterjali kohta. Tuumamaterjalide register on seotud infosüsteemiga KOTKAS.

Radioaktiivsete jäätmete register

Radioaktiivsete jäätmete registris on andmed radioaktiivsete jäätmete kohta Eestis.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media