Language switcher

You are here

Pinnavee operatiivseire

Veeseireprogrammist lähtuvalt teostatakse operatiivseiret täiendusena ülevaateseirele, et täpsustada veekogude seisundit ja sellele avalduva surve põhjuseid ning hinnata rakendatud meetmete tõhusust.

Operatiivseire programmi koostamisel lähtutakse eelkõige pinnaveekogumite seisundi vahehinnangutest, vesikondade VMK-de meetmeprogrammide rakendamise tegevuskavadest ning kogumile mõju avaldavatest punkt- ja hajuskoormusallikatest.

Pinnavee operatiivseire programmi vastutavaks koostajaks on alates 2016. aastast Keskkonnaamet.

 

Operatiivseire eesmärgi saab üldjoontes jaotada kolmeks:

  • rakendatud meetme tõhususe hindamine mitteheas ehk kesises, halvas või väga halvas seisundis kogumitel (seiratavate kogumite valimise aluseks on kogumi mitte hea seisund ning viimase 2-3 aasta jooksul kogumil toimunud eesmärgipärane tegevus, millel võib olla soodne mõju seisundi paranemisele);
  • halvas ja väga halvas seisundis kogumite seisundite parendamise meetmete planeerimisel sisendi saamiseks (seiretulemustele tuginedes ettepanekute tegemine seisundi parendamise eesmärgil ja meetmete rakendamiseks) ja koormusallikate mõju väljaselgitamiseks;
  • reoveepuhastite heitvee väljalaskmete meetmete tõhususe seire (eesmärgiks on kontrollida vee erikasutusloas kehtestatud nõuete täitmist ning hinnata väljalaskude otsest mõju veekogudele).

Seiretulemusi kasutatakse väljalaskmete võimaliku mõju hindamiseks veekogumitele, samuti keskkonnalubades (vee erikasutusluba, keskkonnakompleksluba) seatud nõuete kinnipidamise ning vee erikasutaja poolt võetud omaseire tulemuste tõesuse hindamiseks. Seiretulemuste põhjal on võimalik keskkonnalubades väljalaskme heitvee nõuete karmistamine juhul, kui heitvee väljalask mõjutab suubla seisundit. Seiretulemuste põhjal hinnatakse ka rakendatud meetmete tõhusust mitteheas seisundis veekogumitel.

Vaata lisaks Vesikondade veeseireprogramm 2016-2021

Operatiivseire 2017

 

Operatiivseire 2016 

 

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media