Language switcher

You are here

Pinnavee operatiivseire

Vesikondade veeseireprogrammist (2016-2021) lähtuvalt teostatakse operatiivseiret täiendusena ülevaateseirele, et täpsustada veekogude seisundit ja sellele avalduva surve põhjuseid ning hinnata rakendatud meetmete tõhusust. Keskkonnaamet on pinnavee operatiivseire programmi vastutavaks koostajaks.

Operatiivseire programmi koostamisel lähtutakse eelkõige pinnaveekogumite seisundi vahehinnangutest, vesikondade veemajanduskavade meetmeprogrammide rakendamise tegevuskavadest ning kogumile mõju avaldavatest punkt- ja hajuskoormusallikatest.

Operatiivseire eesmärgi saab üldjoontes jaotada kaheks:  

rakendatud meetmete tõhususe hindamine sh kalapääsud, keskkonnalubadega kehtestatud nõuete kontroll (reoveepuhastite heitvee väljalaskmete meetmete tõhususe seire);

kesises, halvas ja väga halvas seisundis kogumite seisundite parendamise ettepanekuteks sisendi saamine (seiretulemustele tuginedes ettepanekute tegemine seisundi parendamise meetmete kavandamiseks) ja koormusallikate mõju väljaselgitamine.

Töö teostamise objektid/valdkonnad:

  • kalapääsud;
  • reoveepuhastid ja nende suublad;
  • keskkonnaloa kontroll (pisteline kontroll maakondade kaupa);
  • kogumite mittehea seisundi põhjustaja väljaselgitamine potentsiaalse reostaja olemasolul.

Loe lisaks: 

  • Vesikondade veeseireprogramm 2016-2021
  • Keskkonnaseire andmete kogumise ja avalikustamise infosüsteem (KESE). Andmebaasist on kättesaadavad riikliku seire (sh pinnavee operatiivseire) avalikud aruanded.
  • Meetmest „Vooluveekogude seisundi parandamine (avatud taotlemine)“ ja „Vooluveekogude seisundi parandamine (investeeringute kava)“ toetust saanud projektide efektiivsuse hindamine (2016)

                Proovivõtu teostamine Pirita jõel ja Kaberla ojal (EKUK). foto: Kätlin Juuram

Abimaterjalid

Õigusaktid:

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media