Language switcher

You are here

Meri

Eesti mereala asub Läänemere kirdeosas, koosnedes Soome lahest, Liivi lahest ja Läänemere avaosast ning Lääne-Eesti saarestiku piirkonda jäävast Väinamerest. Mandri-Eesti rannajoone pikkus on 1242 km, koos saartega ulatub rannajoone kogupikkus 3793 km-ni. Meri on Eesti riigi omand ning sealseid tegevusi koordineerib Eesti Vabariik. EL merestrateegia raamdirektiivi (2008/56/EÜ; MSRD) põhieesmärk on säilitada või saavutada hiljemalt aastaks 2020 oma mereala hea keskkonnaseisund. Lisainfo on leitav Keskkonnaministeeriumi kodulehelt

Keskkonnaamet  annab vee erikasutuslube mere valdkonnas järgmisteks tegevusteks:

  • mereala süvendamine
  • tahkete ainete uputamine
  • pinnase paigutamine mere põhja
  • kaadamine
  • kaevandamine
  • lastimine lossimine
  • laevade remont.

Vee erikasutusloa taotlemisega tekib eelhindamise kohustus juhul kui süvendatakse või kaadatakse mahus 100 m3 ja rohkem ning kui tegevust planeeritakse läbi viia kaitsealal, hoiualal ja/või Natura 2000 alal. Muul juhul selgub eelhindamise kohustus taotluses esitatud informatsiooni põhjal.

Keskkonnaamet osaleb lisaks ka veel merevaldkonna õigusloome väljatöötamisel, valdkonda kujundavate strateegiate, kavade ja planeeringute koostamises, sh Eesti mereala ruumilises planeerimises. Mereala ruumiline planeerimine on vahend merekasutuse pikaajaliseks kavandamiseks. Mereala ruumiline planeerimine võimaldab määratleda, kus ja millistel tingimustel on merealal erinevate inimtegevuste elluviimine kõige otstarbekam. Mereala ruumiline planeerimine peab põhinema ökosüsteemsel lähenemisel ning Keskkonnaametil oluline roll sisendi andjana. Vaata  lisaks  https://mereala.hendrikson.ee/.

Foto: Kaari Männikus-Nilson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Läänemeri. Foto:Kaari Männikus-Nilson


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media