Language switcher

You are here

Heitvesi

Puhastamata reovee veekogusse juhtimine või maasse immutamine mõjutab otseselt meie elukeskkonda. Pinnaveekogud kasvavad reostamise tagajärjel kinni (eutrofeeruvad), põhjavesi saastub, elurikkus vaesub ning võivad levida haigused. Kui majapidamises käideldakse reovett nõuetekohaselt, ei ole karta lähiümbruse põhjavee (joogivee) reostamist ega pinnaveekogude seisundi halvenemist.

Igasugune reoveekäitluse lahendus tuleb kohaliku omavalitsusega kooskõlastada. Reoveepuhasti ehitamine peab olema kooskõlas KOVi planeeringutega (üld-, detail- ja eriplaneering). Vajadusel tuleb taotleda vee erikasutusluba Keskkonnaametist.

Vee erikasutusloa taotlemise kohustuse sätestab veeseadus (VeeS) § 8 lg 2 p 4, mille kohaselt peab vee erikasutusluba olema, kui juhitakse heitvett või saasteaineid suublasse, sealhulgas põhjavette.

Isikliku majapidamise heitvee või vähem kui viie kuupmeetri heitvee pinnasesse juhtimiseks ööpäevas ei ole vaja vee erikasutusluba, kuid see tegevus peab vastama käesoleva VeeS § 24 alusel kehtestatud heitvee pinnasesse juhtimise korra nõuetele, mille järgselt on keelatud:

  • reo- ja heitvee juhtimine külmunud pinnasele;
  • reovee juhtimine põhjavette.

Reostusnäitajate piirväärtused vee erikasutusloas kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määrusega nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ (edaspidi määrus nr 99) Lisa 1 (PDF) alusel. Vee erikasutusluba on võimalik taotleda tähtajatult (VeeS § 9 lg 1).

 

Ohtlikud ained veekeskkonnas

Ohtlik aine on VeeS § 26 ülamärge 5 lõike 3 kohaselt element või ühend, mis oma mürgisuse, püsivuse või bioakumulatsiooni tõttu põhjustab või võib põhjustada ohtu inimese tervisele ning kahjustab või võib kahjustada teisi elusorganisme või ökosüsteeme.

Ohtlike ainete heitveega veekogudesse juhtimist reguleerib VeeS § 26 ülamärge 5 sätestatu. Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimistu, prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused ning nende kohaldamise meetodid, vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused kehtestab keskkonnaminister määrusega.

Ohtlike ainete heitveega veekogusse või pinnasesse juhtimisel tuleb rakendada alates 01.01.2017 Keskkonnaministri määrusega nr 99 kehtestatud ohtliku aine piirväärtusi, mis on toodud VeeS § 24 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määruse nr 99 "Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed” lisas 3 (PDF).

Ohtlike ainete piirväärtusi võib ületada või aine mitteleidumise nõude võib jätta järgimata heit- ja sademevee juhtimisel veekogusse, kui loa omaja või taotleja esitab vastavasisulise taotluse loa andjale ning kui täidetakse kõik järgmised tingimused:

  •  loa omaja või taotleja tõendab, et nõuete kohene täitmine ei ole sotsiaal-majanduslikel põhjustel võimalik;
  •  loa omaja või taotleja esitab loa andjale ettepaneku ohtliku aine või ainete segunemispiirkonna kohta, sealhulgas kirjeldab selle määramise metoodikat ja märgib segunemispiirkonna paiknemise kaardil;
  •  loa omaja või taotleja koostab nõuete täitmiseks tegevuskava projekti ja esitab selle loa andjale;
  •  loa omaja või taotleja tagab ja tõendab regulaarse seirega, et heit- ja sademevee veekogusse juhtimine ei põhjusta VeeS § 26 ülamärge 5 lõike 10 alusel kehtestatud ohtliku aine pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtuse ületamist väljaspool segunemispiirkonda, välja arvatud juhul, kui veekogus ületatakse ohtliku aine sisalduse piirväärtus fooni tõttu.

Loe lisaks:

Ohtlike ainete allikate inventuur (Eesti Keskkonnauuringute Keskus, 2018)

                                                                                             

                                                        Kurna ja Kaberla oja. Foto: Kätlin Juuram

Abimaterjalid

Juhendid:

 

Õigusaktid:

 

Lisainfo:

Kätlin Juuram

Keskkonnaameti keskkonnaosakonna vee peaspetsialist

telefon: 750 0450

e-post: Kätlin.Juuram@keskkonnaamet.ee


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media