Language switcher

You are here

Dokumendiregister ja pöördumiste esitamine

Keskkonnaameti avalik dokumendiregister

 
Dokumendiregister asub aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.
 
Dokumendiregistri kasutusjuhend


Dokumendiregistris on võimalik teha otsing andmeväljade järgi. Otsingu teostamiseks peab olema täidetud vähemalt üks otsingu väli.

Dokumendiregistrist saab otsida dokumente järgmiste andmete järgi:

Isik – otsingukriteerium otsimiseks dokumendi saatja või saaja nime järgi;

Asutus – otsingukriteerium otsimiseks dokumendi saatja või saaja asutuse järgi;

Saatja viit – otsingukriteerium saatja asutuse dokumendi registreerimise numbri järgi;

Pealkiri – otsingukriteerium otsimiseks dokumendi pealkirja järgi;

Koostaja – otsingukriteerium dokumendi koostaja järgi;

Registreerimise kpv – otsingukriteerium otsimiseks Keskkonnaametis dokumendi registreerimise kuupäeva või kuupäeva vahemiku järgi. Kindla kuupäeva järgi otsimiseks tuleb sisestada mõlemale kuupäeva väljale sama kuupäev. Kui soovite leida dokumente, mis on registreeritud alates teatud kuupäevast, tuleb sisestada kuupäev ainult väljale "alates" ning otsingu tulemis kuvatakse dokumendid, mis on registreeritud alates otsingus märgitud kuupäevast kahanevalt, uuemad dokumendid kõige ees. Kui soovite leida dokumente, mis on registreeritud teatud kuupäevani, tuleb soovitud kuupäev sisestada väljale "kuni" ning otsingus kuvatakse dokumendid, mis on registreeritud otsingus märgitud kuupäevani;

Dokumendi liik – otsingukriteerium otsimiseks dokumendi liigi järgi;

Juurdepääsupiirang – otsingukriteerium dokumendile määratud juurdepääsupiirangu järgi;

Saatmisviis – otsingukriteerium saabumise või saatmise viisi järgi.

Kogu otsingu tulemis kuvatakse 100 esimest dokumenti kahanevalt, uuemad ees. Täpsema otsingu saamiseks tuleb otsingut täpsustada.

Keskkonnaametisse pöördumise esitamine

Juhime tähelepanu, et iga Keskkonnaametisse pöördumine ei ole teabenõue. Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemasolevat teavet (nt dokumenti või väljavõtet). Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis on tegemist selgitustaotlusega ning vastamise tähtaeg on pikem.

Teabenõue

Teabenõue on teabenõudja poolt avaliku teabe seaduses sätestatud korras teabevaldajale esitatud taotlus teabe saamiseks. Teabenõuet saab esitada aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/InformationRequest.aspx.

Teabenõue täidetakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul.

  • Kui teabenõuet ei ole võimalik teabenõudja esitatud andmete puudulikkuse tõttu täita, siis teavitab teabevaldaja sellest teabenõudjat 5 tööpäeva jooksul teabenõude täpsustamiseks;
  • kui teabevaldajal on vaja teabenõuet täpsustada või kui teabe väljaselgitamine on aeganõudev, võib ta teabenõude täitmise tähtaega pikendada kuni 15 tööpäevani. Tähtaja pikendamisest koos põhjendustega teatab teabevaldaja teabenõudjale viie tööpäeva jooksul.

Selgitustaotlus

Selgitustaotlus on isiku pöördumine, milles isik:

  • taotleb adressaadilt teavet, mis eeldab adressaadi käsutuses oleva teabe analüüsi, sünteesi või lisateabe kogumist;
  • taotleb käesoleva seaduse §-s 3 sätestatud õigusalase selgituse andmist.

Selgitustaotluse edastamiseks tuleb saata kiri e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee.

Selgitustaotlusele vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse alusel 30 päeva jooksul.

Märgukiri

Märgukiri on isiku pöördumine, millega isik:

  • teeb adressaadile ettepanekuid asutuse või organi töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks;
  • annab adressaadile avaliku elu ja riigivalitsemisega seotud teavet.

Märgukirja edastamiseks tuleb saata kiri e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee.

Märgukirjale vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse alusel 30 päeva jooksul.

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media