Language switcher

You are here

Dokumendiregister ja teabenõude esitamine

Keskkonnaameti avalik dokumendiregister, teabenõude, selgitustaotluse ja märgukirja esitamine
 

Lugupeetud pöördujad

Palume tähele panna, et mitte iga pöördumine ei ole teabenõue. Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemasolevat teavet (nt dokumenti või väljavõtet). Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis ei ole tegemist teabenõudega. Sellisel juhul on tegemist selgitustaotlusega ning vastamise tähtaeg on pikem.

Teabenõue
Teabenõue on teabenõudja poolt avaliku teabe seaduses sätestatud korras teabevaldajale esitatud taotlus teabe saamiseks.

Teabenõue täidetakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul.

  • Kui teabenõuet ei ole võimalik teabenõudja esitatud andmete puudulikkuse tõttu täita, siis teavitab teabevaldaja sellest teabenõudjat 5 tööpäeva jooksul teabenõude täpsustamiseks;
  • kui teabevaldajal on vaja teabenõuet täpsustada või kui teabe väljaselgitamine on aeganõudev, võib ta teabenõude täitmise tähtaega pikendada kuni 15 tööpäevani. Tähtaja pikendamisest koos põhjendustega teatab teabevaldaja teabenõudjale viie tööpäeva jooksul.

Selgitustaotlus
Selgitustaotlus on isiku pöördumine, milles isik:

  • taotleb adressaadilt teavet, mis eeldab adressaadi käsutuses oleva teabe analüüsi, sünteesi või lisateabe kogumist;
  • taotleb käesoleva seaduse §-s 3 sätestatud õigusalase selgituse andmist.

Selgitustaotlusele vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse alusel 30 päeva jooksul.

Märgukiri
Märgukiri on isiku pöördumine, millega isik:

  • teeb adressaadile ettepanekuid asutuse või organi töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks;
  • annab adressaadile avaliku elu ja riigivalitsemisega seotud teavet.

Märgukirjale vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse alusel 30 päeva jooksul.

Keskkonnaameti avalik dokumendiregister on kättesaadav aadressilt https://dhs-adr-kea.envir.ee/ .

Teabenõuet saab esitada aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/InformationRequest.aspx.

Selgitustaotluse või märgukirja edastamiseks saatke, palun, e-kiri e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media