Language switcher

You are here

Kaevise või katendi kasutamine

Kaevis on looduslikust olekust eemaldatud kivimi või setendi tahke osis (liiv, kruus, lubjakivi jne).

Kinnisasja omanikul või kasutusõigust omaval isikul on õigus Keskkonnaameti loal käsutada, kaasa arvatud kaubastada ehitise püstitamise (näiteks nagu kraavi, vundamendi või allmaaehitise rajamisel), maaparandustööde või põllumajandustööde käigus tekkivat ja ülejäävat kaevist.

Luba pole vaja taotleda maaparandushoiutöödel, maanteekraavide puhastamisel, tehnovõrkude ja -rajatiste rajamisel vastava projektiga määratud mahus või projekti puudumisel vastava töö tegemiseks põhjendatud mahus tekkivale kaevisele ja tee ehitamisel saadud kaevisele, kui seda kasutatakse sama objekti tarbeks.

Kaevandamisloa omajal on õigus tarbida ja võõrandada pealmaakaevandamisel eemaldatavat maavara katendit ning mäeeraldise teenindusmaalt looduslikust seisundist eemaldatavat maavara ja maavarana arvele võtmata kivimit ning setendit.

Maavara katend on maavaravaru katvad setendid, mille eemaldamine on vajalik pealmaakaevandamiseks. Maavara kaevandajal on õigus pealmaakaevandamisel eemaldatavat maavara katendit, mis ei ole maavaravaruna arvele võetud, võõrandada või kasutada väljaspool mäeeraldist ainult Keskkonnaameti loal.

Katendit eemaldamas. Foto: Martin Nurme

 

Kaevise võõrandamine või väljaspool kinnisasja kasutamine

  • Kaevise võõrandamiseks või väljaspool kinnisasja kasutamiseks tuleb esitada taotlus keskkonnaotuste infosüsteemis KOTKAS kaks nädalat enne kavandatavat tegevust (maapõueseadus § 97, § 99).
  • Väljastatava loa kehtivusaeg on kuni aasta. 
  • Kaevise võõrandamise ja väljaspool kinnisasja kasutamise taotluse saab eistada keskkonnaotuste infosüsteemis KOTKAS
  • Taotluse juurde ei ole vaja enam esitada kaevise traspordikoha kinnisomaniku kirjalikku nõusolekut. Küllaga graptoliitargilliidi viimisel ühelt kinnisasjalt teisele tuleb järgida graptoliitargilliidi käitlemise juhendit ja seal toodud põhimõtteid ja nõudeid(graptoliitargilliidi_kaitlemise_juhend.pdf (PDF)).

Karjäärist katendi võõradamine

  • Karjäärist katendi võõrandamiseks pole alates 2020 aasta alguseks eespool nimetatud taotlust vaja enam täita.
  • Katendi võõrandamist tuleb deklareerida maavara kaevandamisõiguse tasu deklaratsiooni ja maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise juures keskkonnaotuste infosüsteemis KOTKAS.
  • Katendi võõrandamise deklaratsiooni juhend (973.57 KB, PDF) vaadeldav Youtube Keskkonnaameti kanalist siit

 

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media