Language switcher

You are here

Keskkonnatasu statistika

 

Iga aasta 1. aprilliks koostab Keskkonnaamet eelneva aasta keskkonnatasude statistika.

 

Deklareeritud keskkonnatasude statistika

Järgnevalt on toodud 2011-2019. a deklareeritud saastetasud ning vee erikasutusõiguse ja maavara kaevandamisõiguse tasud. Andmete allikas on Keskkonnaameti e-teenuste portaali keskkonnalubade infosüsteem (KLIS) ja keskkonnaotsuste infosüsteem (KOTKAS).

Maksukorralduse seaduse § 89 ja 98 kohaselt on maksukohustuslasel õigus parandada ja muuta deklaratsioone kuni kolm aastat, seetõttu võivad järgnevalt toodud deklareeritud keskkonnatasud mõnevõrra erineda reaalselt hetkel deklareeritud keskkonnatasudest.

2011-2019. a deklareeritud keskkonnatasud kokku (mln EUR)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Keskkonnatasu KOKKU, mln EUR

75,47

77,73

88,87

97,69

99,44

70,88

93,99

106,60

87,22

 

Deklareeritud keskkonnatasud 2011-2019

Tutvu täpsema statistikaga (1.01 MB, PDF).

 

Laekunud keskkonnatasude statistika

Seoses riigieelarve maksulaekumise muutumisega kassapõhisest tekkepõhiseks on andmed maksulaekumise kohta alates 2018. aastast kättesaadavad Rahandusministeeriumi veebilehelt „Riigieelarve".

Keskkonnatasude laekumise ülevaated on esitatud ka Keskkonnaministeeriumi kodulehel.

 

Kontroll

Keskkonnaamet täidab keskkonnatasude seaduse § 331 lg 4 kohaselt maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri ülesandeid saastetasu, vee erikasutusõiguse tasu ja maavara kaevandamisõiguse tasu arvutuse kontrollimisel, tasumisele kuuluva keskkonnatasu arvutamisel ja määramisel.

 

Aasta
Keskkonnatasu deklaratsioone esitavaid isikuid*
Kõik lõpetatud kontrollid
Täiendav keskkonnatasu, EUR
2012 1931 177 461 828
2013 1948 282 902 899
2014 1973 208 502 345
2015 2080 228 412 827
2016 2089 165 492 564
2017 1917 140 292 745
2018 2024 402 259 020
2019 1914 267 231 984

 

* Ühel isikul võib olla mitu keskkonnaluba ning loa raames võib toimuda tegevus mitmes keskkonnakasutuse valdkonnas. Vastavalt keskkonnaministri 05.04.2011 määruse nr 22 "Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord" § 2 lõigetele 1 ja 2 peab isik, kellel on keskkonnatasu deklaratsiooni esitamise kohustus, esitama deklaratsiooni iga keskkonnakasutuse valdkonna ja keskkonnaloa kohta eraldi.

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media